อัจฉริยะสร้างได้ 8 ประการ

อัจฉริยะสร้างได้ 8 ประการ ลูกน้อยสามารถเป็นอัจฉริยะได้ง่ายๆ

อัจฉริยะสร้างได้ 8 ประการ ลูกน้อยสามารถเป็นอัจฉริยะได้ง่ายๆ ด้วยความสามารถทั้ง 8 นี้ที่สามารถสร้างขึ้นได้เองเมื่อทารกคลอดออกมามีงานวิจัยเกี่ยวกับความฉลาดหรือศักยภาพ หลังคลอดซึ่งสามารถพัฒนาได้ในภายหลังแบ่งออกเป็น 8 ด้าน (Multiple Intelligences)

อัจฉริยะสร้างได้ 8 ประการ ลูกน้อยสามารถเป็นอัจฉริยะได้ง่ายๆ ดังนี้

  1. ความฉลาดในการพูดและภาษา (Verbal-Linguistic Intelligence) คือความสามารถในการเข้าใจความหมายและการใช้ภาษา การพูดและการเขียนการเรียนรู้ภาษาการใช้ภาษาในการสื่อสารเพื่อบรรลุเป้าหมายถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกให้ผู้อื่นเข้าใจได้ดี ศักยภาพนี้สูงในนักเขียนนักกฎหมายนักปรัชญานักข่าวนักการเมืองและครู
  2. ความฉลาดทางตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical-Mathematic Intelligence) คือความสามารถของตรรกะเหตุผลทัศนศิลป์ที่มุ่งแสดงความหมายและตัวเลข คณิตศาสตร์และการคิดวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์การสืบสวนและความสามารถในการคิดคำนวณที่ซับซ้อน ศักยภาพนี้สูงในนักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์วิศวกรแพทย์และนักเศรษฐศาสตร์
  3. ความฉลาดเชิงพื้นที่และการมองเห็น (Visual-Spatial Intelligence) คือความสามารถในการมองเห็นและเข้าใจ มิติและการสร้างภาพในจินตนาการและนำมาสร้างสรรค์เป็นผลลัพธ์ทิศทางประสาทสัมผัสที่ดีและทำงานประสานมือตาได้ดีมีศักยภาพสูงในศิลปินจิตรกรประติมากรนักออกแบบสถาปนิกวิศวกร
  4. ความฉลาดในการเคลื่อนไหว (Bodily-Kinesthetic Intelligence) คือความสามารถในการใช้ร่างกายเคลื่อนไหวเพื่อการออกกำลังกายอย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้ได้ดีจากการเคลื่อนไหวไปรอบ ๆ ชอบการแสดงและยังสร้างสิ่งต่างๆได้ดีอีกด้วย เรียนรู้ได้ดีที่สุดผ่านการลงมือปฏิบัติจริง มีการเรียนรู้ทางร่างกาย ศักยภาพนี้สูงในนักกีฬานักเต้นนักแสดงศัลยแพทย์ผู้สร้างและทหาร
  5. ความฉลาดทางดนตรี (Musical-Rhythmic Intelligence) คือความสามารถในการเข้าใจ และสร้างเสียงดนตรีเข้าใจจังหวะและมักจะไวต่อน้ำเสียงและจังหวะ ศักยภาพนี้สูงในนักแต่งเพลงนักดนตรีนักเต้นผู้ผลิตเครื่องดนตรีนักร้องนักวิทยุ
  6. ความฉลาดในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal-Social Intelligence) คือความสามารถในการเข้าใจความคิดของผู้อื่น มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นสามารถจูงใจผู้อื่นสามารถทำงานเป็นทีมสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเป็นได้ทั้งผู้นำและผู้ตามในแวดวงนี้พบได้สูงในนักการเมือง ผู้นำทางศาสนานักสังคมสงเคราะห์ผู้บริหารครูนักการศึกษาพนักงานขายนักโฆษณา
  7. ความฉลาดในการรู้จักตนเอง (Intrapersonal Intelligence) คือความสามารถในการคิด และสะท้อนตัวเองว่าเป็นบุคคลแห่งวิปัสสนา ชอบทำงานคนเดียวสามารถเข้าใจอารมณ์เป้าหมายและแรงบันดาลใจของตนเองมักจะมีการเชื่อมโยงของการแสวงหาหรือการค้นหาตามแนวคิดของตนเอง เข้าใจความรู้สึกภายในของผู้คนศักยภาพนี้สูงในนักปรัชญานักจิตวิทยานักเทววิทยานักเขียนที่ปรึกษาจิตแพทย์และนักวิทยาศาสตร์
  8. ความฉลาดในการเข้าใจธรรมชาติ (Naturalistic-Physical World Intelligence) คือความสามารถในการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติพืชสัตว์ธรณีวิทยาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติรอบตัว สามารถรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ หรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆในธรรมชาติรอบตัวสามารถจดจำและจัดหมวดหมู่ประเภทต่างๆได้ดี ศักยภาพนี้พบได้สูงในนักวิทยาศาสตร์นักธรรมชาติวิทยานักอนุรักษ์นิยมชาวสวน

A genius can create 8 things Your baby can be a genius easily. With these eight abilities that can be spontaneously generated when a baby is born, research has been done on intelligence or potential. Postpartum which can develop later in 8 areas ( Multiple Intelligences ).

A genius can create 8 things Your baby can be a genius as follows:

Intelligence of speech and language (Verbal-Linguistic Intelligence) is the ability to understand the meaning and use of language. Speaking and writing, learning a language, using language to communicate to achieve goals, convey emotions and feelings to others to understand well. This potential is high in writers, lawyers, philosophers, journalists, politicians and teachers.

Logical and mathematical intelligence. (Logical-Mathematic Intelligence) is the ability of logic, reason, visual arts aimed at expressing meaning and numbers. Mathematics and scientific analytical thinking, investigative and complex computational thinking ability. This potential is high in scientists. Mathematicians, Engineers, Physicians, and Economists

Spatial intelligence and visual acuity. (Visual-Spatial Intelligence) is the ability to see and understand. Dimension and visualization in the imagination and creativity are results, direction, good sensory and hand-eye coordination, high potential in artists, painters, sculptors, designers, architects, engineers.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>ufa191<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>>ที่นี่<<<