การพัฒนาสมองสู่ความเป็นอัจฉริยะ

การพัฒนาสมองสู่ความเป็นอัจฉริยะ

การพัฒนาสมองสู่ความเป็นอัจฉริยะ การเรียนรู้โดยใช้ความจริงทางธรรมชาติที่สั้นที่สุดเผยให้เห็นความฉลาดที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนขึ้นอยู่กับว่ามันสามารถใช้ได้หรือไม่ คนเราทุกคนเกิดมาพร้อมกับความโง่เขลา หรือเกิดจากความโง่เขลาหรือความไม่รู้ดังนั้นคนทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกัน มีสมองที่ไม่รู้และเริ่มเรียนหาความรู้มุ่งสู่ความฉลาดทุกคนมีโอกาสที่จะฉลาดหรือเป็นอัจฉริยะ ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะได้

ครูดีหรืออัจฉริยะมาสอน และรู้วิธีคิดอัจฉริยะสามารถคิดค้นวิธีฝึกสมองได้ที่ไหนหาทางออกพ้นทุกข์เป็นอัจฉริยะตัวจริงถ่ายทอดความรู้และวิธีการได้ง่ายลัดตรงเป้าหมายจึงกลายเป็นครูอัจฉริยะอย่างแท้จริงเทคนิคการสอน หรือกรณีศึกษาที่บันทึกและถ่ายทอดเป็นเล่มใหญ่ 3 เล่มเพื่อให้ทราบถึงความฉลาดของอัจฉริยะของบุคคลแท้จริงแล้วสิ่งที่คุณสอนนั้นง่ายรวดเร็วและถูกต้องเมื่อคุณศึกษาและ

พิจารณาจนเข้าใจอย่างแท้จริง จะหลุดพ้นจากความโง่ที่นำไปสู่ความโง่ต่อไปเมื่อเขารู้แล้วเขาไม่ใช่คนโง่เขาฉลาดตั้งแต่เกิดแก่เจ็บและตาย

การพัฒนาสมองสู่ความเป็นอัจฉริยะ มีกรณีศึกษามากมายที่แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการขายที่ชาญฉลาดอย่างไม่สิ้นสุดเช่นเมื่อมองไปที่น้ำที่ไหล เห็นความตายของทุกสิ่งหยุดยึดมั่นหรือคิดอยากออกจากความจริงฟังอธิบายพิจารณาความจริงข้างถนนป่าบ้านพิจารณาตัวเองจนเข้าใจเช่นพูดสั้น ๆ มีบางอย่างเกิดขึ้น หนึ่งในสิ่งเหล่านั้นหายไป ผู้มีปัญญาจะเข้าใจโดยฉับพลัน ผู้เป็นอัจฉริยะย่อมรู้ว่าศิษย์พ้นจากอวิชชาเรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรม คนโง่ก็

เหมือนคนตาบอดในความมืดความไม่รู้ คนฉลาดรู้เหมือนคนดูดีเขาเห็นความจริง คนโง่คิดทั้งวันและไม่เข้าใจ เมื่อเจอสภาพธรรมเช่นนี้แล้วพิจารณาซ้ำแล้วซ้ำเล่าจะไม่เข้าใจไม่เกิดไม่ทุกข์ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่เบื่อการเกิด . หรือไม่อยากเกิดมาเพื่อพบกับความโง่เขลาหรือความทุกข์. สลัดความอยากโง่ออกไป นักบวชบางคนเพียงแค่ฟังคำสอนดังกล่าวและเข้าใจ และพบความฉลาดในทันใดบางท่านไม่ได้บวช เป็นชาวบ้านก็ฉลาดได้ เป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่คนแก่คนป่วยคนบ้าคนบ้าอัจฉริยะสามารถสอนให้เข้าใจในรูปแบบต่างๆ สู่ความสุข

คนอัจฉริยะสอนคนด้วยความรัก สอนให้รอดจากความทุกข์. เป็นอัจฉริยะเช่นเดียวกับที่คุณเป็น ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงสิ่งที่คุณทำวิธีที่คุณคิดคำสอนที่คุณถ่ายทอดแม้ว่าคุณจะตายไปนานแล้วก็ตามคำสอนนั้นมีประโยชน์เสมอ เมื่อมีคนคิดและเข้าใจ

Brain Development Learning using the shortest of natural truths reveals the intelligence inherent in every human being, depending on whether it can be used or not. not All of us are born with foolishness. Or caused by ignorance or ignorance, so everyone is born equal Having a ignorant brain and starting to learn knowledge, aiming for intelligence, everyone has the opportunity to become smart or be a genius. It depends on you.

Good teacher or genius to teach And knows how to think, genius, where can invent a way to train the brain, find a way out of suffering, be a true genius, easily transfer knowledge and methods, shortcuts, direct goals, thus becoming a true genius teacher

teaching techniques Or case studies recorded and transmitted in three large volumes to show the intelligence of a person’s genius. Indeed, what you teach is easy, fast and accurate when you study and

Consider until you truly understand Will be freed from the stupidity that leads to stupidity when he knows it, he is not a fool, he is wise from birth, old, hurt and death.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>ufa191<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>>ที่นี่<<<