บทที่ 5 สิ่งที่คาดหวังกับการเปลี่ยนแปลง

เครื่องหมายแสดง ว่าชาตานได้ครอบครองผู้นั้นอยู่เรารู้จักต้นไม้ได้ จากผลของมันฉันใดเราก็สามารถรู้ได้ว่าชีวิตของ มนุษย์คนหนึ่งเป็นผลผลิตของใครฉันนั้น… ผู้ที่เป็น ผลผลิตของผีและชาตาน ในชีวิตจะมีสิ่งเหล่านี้ : นิสัยดุร้าย ความโกรธ ความขัดเคือง ไม่สามารถรักผู้อื่น ไม่

เครื่องหมายแสดง

เครื่องหมายแสดง สามารถให้อภัยศัตรู ชีวิตมีความทุกข์มากกว่า ความสุข โลภและหลงอย่างขาดเหตุผล มีกิเลส ตัณหาราคะรุนแรง มีชีวิตที่ยากจนขาดแคลนโดยไร้ที่พึ่ง อย่างสิ้นเชิง มีความเจ็บป่วยเรื้อรังต้องกินยาเหมือนกินข้าวพัวพัน กับการก่ออาชญากรรม ประกอบมิจฉาชีพ มีการดําเนินชีวิตที่ผิด กฎหมายและจบชีวิตอย่างรุนแรงฉับพลันบางคนมีพฤติกรรมแบบ ตนเองไม่ได้ กลัวตาย ผีเข้าเจ้าทรงให้เห็นกันอย่างชัดๆ คือควบคุมสติสัมปชัญญะ

ผู้ที่เป็นผลผลิตของการยึดมั่นกําลังตนเองและพึ่งตนเอง 1เชีวิตจะมีสิ่งเหล่านี้ : อวดรู้ เชื่อเหตุผลที่จับต้องได้ เท่านั้น มีความหยิ่งจองหอง อวดตัว ไว้ตัว วาง อํานาจ ไม่ยอมอ่อนข้อประนีประนอม มักข่มเหง เอาเปรียบคนอื่นเมื่อมีโอกาส ถือหลักว่าอะไรทําได้ผล ค้มค่าก็ยอมรับสิ่งนั้น มักมีชีวิตเหน็ดเหนื่อย วุ่นวายดิ้นรนแข่งขัน ตลอดเวลา ผลักดันตนเองทุกอย่าง

ตึงเครียด หงุดหงิดง่าย มัก โกรธฉุนเฉียวง่าย ชอบเรียนความรู้ทางโลกที่จะทําให้ตนเองได้ เปรียบต่อผู้อื่นไม่เคยอิ่มใจในการแสวงหาและครอบครองวัตถุ ถึงจะมีความมั่งคั่งร่ํารวยแล้วก็ตาม มีใจที่แสวงหาความมั่นคงอยู่ ลึกๆ แต่ไม่เคยไปถึง กลัวการสูญเสียและกลัวตายขาด ความรักความเมตตาที่แท้จริงมักยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง เพื่อตัดสินคนอื่น อย่างที่นับว่าดีก็มักถือคติว่า “บุญเราไม่ทํากรรม เราก็ไม่ก่อเราไม่ขอยุ่งกับใคร และขอใครอย่ามายุ่งกับเรา ขอใช้ ชีวิตอย่างสงบแบบของตัวเราเพื่อครอบครัวของเราเองเป็นพอ”…

ผู้ที่เป็นผลผลิตของวิญญาณแห่งพระเจ้า ในชีวิตจะมีสิ่ง เหล่านี้ : ความรัก ความปลาบปลื้มใจสันติสุข ความ อดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความ สุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนการถ่อมใจการ มีความหวังเสมอ การให้กําลังใจผู้อื่นแม้ตนเองกําลัง ได้รับความยุ่งยาก การรับใช้ผู้อื่นด้วยความรักมีความอิ่มใจมีความ รู้สึกมั่นคงในความเชื่อและในชีวิตนิรันดร์ไม่กลัวความตายมีชีวิต โดยรวมสงบสุขไม่ขาดแคลนสิ่งจําเป็นในชีวิต…

ในความจริงแล้ว การประกาศให้คนไทยรู้จักกับคริสต์ ศาสนานั้น อุปสรรคไม่ได้อยู่ที่การต่อสู้กับพระพุทธ ศาสนาหรือศาสนาอื่นใดเลยแต่ทว่าอุปสรรคที่แท้จริงนั้น เป็นอุปสรรคเดียวกันกับที่ทุกศาสนาเผชิญอยู่ คือการต่อ ผีมารซาตานที่ทําให้คนไม่ต้องการมีศาสน. แท้จริงต่างหากเต้องการมีศาสนาอย่าง

และมันได้รับกําลังที่สําคัญคือ การที่คนไทยเทใจ ติดถืออํานาจฝ่ายตําของมันคือการสัมผัส ยอมรับ และกราบไหว้บูชา ผี วิญญาณชั่ว ไสยศาสตร์และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์รูปเคารพ ทั้งหลายรอบตัวอย่างบ้า คลั่งงมงาย… ซึ่งทั้งหมดคือสิ่งนอกศาสนาทั้งพุทธศาสนา และคริสต์ศาสนา ที่น่าเป็นห่วงคือชีวิตที่พึ่งพาผีและ ไสยศาสตร์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่มีที่หวังเลยว่าจะพ้นจาก ทั้งการเวียนว่ายตายเกิดรับกรรมในชาติภพต่อไปไม่สิ้นสุดตามคติ

พระพุทธศาสนาและไม่มีที่หวังเลยที่จะพ้นจากวิ่งไฟนรกตามคติ ของคริสต์ศาสนา…“ความตาย” สัจธรรมอันจริงแท้ที่ไม่อาจปฏิเสธ ภาวะ ความจริงที่มนุษย์หวาดกลัวและคิดว่าห่างไกลจาก ตนที่สุด ทั้งที่ความจริงแล้วมันใกล้ชิดและตามติด กระชั้นยิ่งกว่าเงาที่ตามติดร่างกายเลขอายุที่เดิน ไปข้างหน้า กําลังบอกกล่าวตัวเลขแห่งเวลา ที่นําพามนุษย์ก้าว เท้าเข้าหาอ้อมแขนของ “ความตาย” ในทุกขณะ เมื่อทุกชีวิต ล้วนมีความตาย เป็นสิ่งสุดท้ายที่ให้ลิ้มลองรสชาติ จะเร็วหรือช้า รสชาตินั้นย่อมเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่สุดเสมอ สิ่งสําคัญไม่ได้

Mark That Chan had possessed that person, we knew the tree As a result of it, we can know the life of One man is the product of anyone … Who is the product of ghosts and Satan There are these things in life: fierce habits, anger, resentment, not being able to love others.

The sign can forgive the enemy. Life has more suffering than happiness, greed, and misrepresentation, with intense lust. There is a life that is poor, lacking without defenselessness. Completely Having chronic illness, having to eat medicine like eating rice With crimes Assemble criminals There is a wrong life. The law and the sudden death of some people have their own behavior, not afraid of death. Is to control consciousness

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

บทที่4 ความลับที่แปลกประหลาด

ความรู้เหล่านี้ แม้จะมีอายุเก่าแก่ผ่านมาเนิ่นนาน นับ แต่ประวัติศาสตร์ได้เริ่มถูกบันทึกเอาไว้ พวกนักปราชญ์ ใน สมัยก่อนได้ค้นพบความรู้เหล่านี้ แต่ความรู้เหล่านี้ ยังคง เป็นความลับอยู่ต่อไป

ความรู้เหล่านี้

ความรู้เหล่านี้ นับได้ว่าเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดโดยส่วนมากแล้ว คนที่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับความรู้เหล่านี้ ก็ไม่ได้ มีความ เข้าใจมันอย่างแท้จริง

ดังนั้น ความรู้เหล่านี้ จึงยังคงเป็นความลับที่คงความแปลก ประหลาดที่ลึกลับต่อไป ไม่แน่ คุณอาจจะเป็นคนที่ต่างไปจากคน อื่นๆ ที่อยู่อย่างไร้ความสุขบนโลกใบนี้อีกหลายล้านคนก็เป็นได้ คุณ อาจจะเข้าใจถึงความจริง ที่จะช่วย ปลดปล่อยอิสรภาพแก่คุณได้

กลยุทธ์แห่งความสําเร็จหากคุณสามารถที่จะทําให้ผู้คนมากมายที่เดินไปมาอย่ม ถนน หยุดลงเพื่อที่คุณจะถามพวกเขาว่า

“อะไรคือ กลยุทธ์ที่นําไปสู่ความสําเร็จ”ผู้คนในจํานวนห้าสิบคน อาจจะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ สามารถตอบคําถามของคุณได้ เพราะอีก 95 เปอร์เซ็นต์ของคนทั่ว โลก ต่างใช้เวลาหมดไปกับการหลงทางที่เดินเข้าสู่ความล้มเหลวเสีย
หมดสมมติ เราได้บอกชายคนหนึ่งว่า มีปราสาทอันงดงามอลังการ อยู่บนภูเขาที่กําลังรอคอยให้เขาไปครอบครอง เขาอาจอยากจะเชื่อ แต่แน่นอนว่าเขาไม่เชื่อ เพราะเขาเคยถูกหลอกมามากแล้ว ครั้งนี้เขา คงไม่อยากถูกใครหลอกอีก
ถึงจะอย่างไร ปราสาทหลังนั้น ยังคงอยู่บนภูเขา แม้ว่าเขาจะ เดินทาง ไปหรือไม่ไปก็ตาม มันก็ยังอยู่บนภูเขาที่เดิม และไม่ว่าเขา จะอยากได้หรือไม่อยากได้มันมาไว้ในครอบครอง มันก็ยังคงรอคอย ให้เขาเป็นเจ้าของอยู่ดี

นี่คือปัญหาของเรา เพราะชายคนนั้น จะไม่ยอมไปยังปราสาท จนกว่า เขาจะได้เห็นมันก่อน แต่เขาไม่มีทางจะได้เห็น เขาจะต้องเดินทาง ไปหามันเท่านั้นอกจาะ

ช่างเป็นภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก ที่เราต่างเผชิญอยู่ เพราะมันเป็นงานของเรา ที่จะต้องพาคุณไป จนกว่าคุณจะเริ่มมอง เห็นปราสาทหลังนั้น แม้คุณอาจจะเริ่มมองเห็นยอดปราสาทเล็กๆ แต่ก็เป็นสิ่งที่เราพอใจ เพราะคุณได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่จุดประกาย ความอยากรู้อยากเห็น ความตื่นเต้น ความกระตือรือร้น ให้กับคุณได้

กลยุทธ์ที่แท้จริง คือ จุดหมายคนเราจะพบกับความสําเร็จได้ ต้องมีจุดหมายเป็นแกนนํา หากขาดซึ่ง จุดหมาย ก็จะพบแต่ความล้มเหลวตลอดกาล

Chapter 4 Remains a strange secret

These knowledge Even though the old age has passed since the history has been recorded, the wise men in the past have discovered these knowledge. But these knowledge remains a secret.

It can be considered a strange thing. People who know about these knowledge do not really understand it.

So these knowledge Therefore remains a secret that remains strange You might be a person who is different from other people who live without happiness on this planet. Millions of other people can. You may understand the truth that will help liberate you. have

Success Strategies If you are able to make many people who walk around the streets stop, so you ask them

 

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ธรรมชาติได้สร้างกลไกสําเร็จรูปให้แก่มนุษย์ทุกคนตั้งแต่เกิด

มนุษย์ได้พรสวรรค์การคิด การจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ มีความ สามารถในการกําหนดจุดมุ่งหมายของตนเองได้ นํามาซึ่งความสงบ แห่งจิตใจ และความสุขของตน
ความคิดต่าง ๆ ได้รวบรวมไว้ เพื่อช่วยให้คุณได้มุ่งมั่นสู่ความ สําเร็จที่ตั้งไว้ นั่นคือจุดมุ่งหมายส่วนตัวมุ่งมั่นที่จะประสบความสําเร็จ

มนุษย์ได้พรสวรรค์การคิด

มนุษย์ได้พรสวรรค์การคิด เมื่อคุณได้ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่า จะทําให้ความหวัง ความฝัน ของคุณให้กลายเป็นความจริงขึ้นมา ด้วยการเปลี่ยนความหวังให้ เป็นความจริง และมีความมุ่งมั่นไขว่คว้าในสิ่งที่มองเห็น และเริ่มต้น ก้าวแรกบนแนวทางที่นําคุณมุ่งสู่ความสําเร็จ

ขอให้คุณเติมไฟแห่งความมุ่งมั่นที่จะประสบความสําเร็จ จง เติมไฟอันลุกโชนให้แก่ตัวเอง อย่าปล่อยให้มอดลง หากคุณกําลังทํา ตามหลักการของหนังสือนี้อยู่ เชื่อเถิดว่า ความเชื่อมั่นของคุณจะทวี ทุกขณะ และนําความมุ่งมั่นที่คุณมีไปสู่จุดหมายมากขึ้น ทัศนคติใน ใจของคุณจะเริ่มเปลี่ยนไป พร้อมเริ่มจะมีความเชื่อว่า ตัวคุณสามารถ ทําได้ ในเมื่อคุณเชื่อว่า คุณทําได้อย่างที่มุ่งมั่น ในที่สุดคุณทําได้ จริงๆ

ธรรมชาติได้สร้างกลไกสําเร็จรูปให้แก่มนุษย์ทุกคนตั้งแต่เกิด มนุษย์ได้พรสวรรค์การคิด การจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ มีความ สามารถในการกําหนดจุดมุ่งหมายของตนเองได้ นํามาซึ่งความสงบ แห่งจิตใจ และความสุขของตน
ความคิดต่าง ๆ ได้รวบรวมไว้ เพื่อช่วยให้คุณได้มุ่งมั่นสู่ความ สําเร็จที่ตั้งไว้ นั่นคือจุดมุ่งหมายส่วนตัว

Nature has created a successful mechanism for every human being since birth. Humans have a talent for thinking. Creative imagination has the ability to define their own goals. Bring peace of mind and happiness
Various ideas are collected to help you focus on Successfully set That is the personal goal, determined to be successful.

When you have decided that Will make your dreams come true By turning hope into reality and being committed to grabbing what you see and starting the first step on the path that leads you to success

May you fill the fire of determination to be successful. Fill the blaze with fire. Do not let it fade. If you are doing Based on the principles of this book, believe that your confidence will increase every moment and bring your commitment to the goal. Your attitude will begin to change. And begin to believe that you can do it when you believe You can do as you strive. In the end you can really do

Nature has created a successful mechanism for every human being since birth. Humans have a talent for thinking. Creative imagination has the ability to define their own goals. Bring peace of mind and happiness
Various ideas are collected to help you focus on Successfully set That is a personal purpose.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในของสมัยของข้าพเจ้า!?

การค้นพบ คือการค้นพบที่ว่า มนุษย์อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองได้ ด้วยการเปลี่ยนทัศนคติภายในใจของตน” และ Tาก ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ ขึ้นอยู่กับทัศนคติในใจ เป็นสิ่ง ที่มีความสําคัญควรค่าแก่การจดจํา ก็คือ คุณเป็นผู้ควบคุมทัศนคติ ในใจ มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณที่คุณสามารถควบคุมมันได้ตาม ต้องการ luguinartobluri

การค้นพบ

การค้นพบ มุ่งมั่นที่จะประสบความสําเร็จเมื่อคุณได้ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่า จะทําให้ความหวัง ความฝัน ของคุณให้กลายเป็นความจริงขึ้นมา ด้วยการเปลี่ยนความหวังให้ เป็นความจริง และมีความมุ่งมั่นไขว่คว้าในสิ่งที่มองเห็น และเริ่มต้น ก้าวแรกบนแนวทางที่นําคุณมุ่งสู่ความสําเร็จ

ขอให้คุณเติมไฟแห่งความมุ่งมั่นที่จะประสบความสําเร็จ จง เติมไฟอันลุกโชนให้แก่ตัวเอง อย่าปล่อยให้มอดลง หากคุณกําลังทํา ตามหลักการของหนังสือนี้อยู่ เชื่อเถิดว่า ความเชื่อมั่นของคุณจะทวี ทุกขณะ และนําความมุ่งมั่นที่คุณมีไปสู่จุดหมายมากขึ้น ทัศนคติใน ใจของคุณจะเริ่มเปลี่ยนไป พร้อมเริ่มจะมีความเชื่อว่า ตัวคุณสามารถ ทําได้ ในเมื่อคุณเชื่อว่า คุณทําได้อย่างที่มุ่งมั่น ในที่สุดคุณทําได้ จริษๆ

The discovery is the discovery that Humans may change their lives. By changing the attitude within your heart “and everything that happens in your life Depending on the attitude in the heart, what is important to remember is that you control the attitude in your heart. It is part of your life that you can control it as needed. Luguinartobluri

Discovering is determined to be successful when you make a firm decision that Will make your dreams come true By turning hope into reality and being committed to grabbing what you see and starting the first step on the path that leads you to success

May you fill the fire of determination to be successful. Fill the blaze with fire. Do not let it fade. If you are doing Based on the principles of this book, believe that your confidence will increase every moment and bring your commitment to the goal. Your attitude will begin to change. And begin to believe that you can do it when you believe You can do as you strive. Finally, you can do it.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ผลของการกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจน

กําหนดเป้าหมาย ที่เป็นไปอย่าง ชัดเจน และเจาะจงคือ การทําให้ความคิดของคุณสามารถเชื่อมโยง กับจุดมุ่งหมายให้ได้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การฟันค้าง

กําหนดเป้าหมาย

กําหนดเป้าหมาย ให้ตัวเอง ทําให้คุณรู้ว่า คุณกําลังเดินไปทาง ไหนจงทําให้ความคิดและการกระทําของคุณ พุ่งทะยานมุ่งหน้าไปสู่ เป้าหมายนั้นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และสําคัญที่สุดในชีวิตของคุณคือ การเปลี่ยน ตัวเอง
ProcurandolunnarEcounth Corbe Lepptul chocolchado Wir nuououeuronen

ลองเปลี่ยนแปลงตัวเอง
หนังสือเล่มนี้ ได้ทําให้ผู้คนจํานวนมากทั้งชายหญิง ที่เคยพบ กับความเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นครั้งสําคัญในชีวิตของพวกเขา เพราะ จากการที่พวกเขาได้ทําตามหลักการง่ายๆด้วยความตั้งอกตั้งใจอย่างมุ่งมั่นที่จะทํา คุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามแต่อยากให้คุณลองทําตามหลักการของหนังสือเล่มนี้ แล้วคุณ ค่อยๆ สังเกตตัวเองดูว่า ขณะนี้คุณเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้ว

และการเปลี่ยนแปลงนั้นเห็นได้ชัดในการคิด การเข้าใจ ความ สามารถในการแก้ปมปัญหา ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะออกมาอย่างมีพลังจาก ตัวคุณ ทําให้คุณน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น การ

ที่กล่าวมา ดูเหมือนเป็นเพียงคําพูด หรือคําแนะนําที่เป็นไปได้ ยาก แต่มันเป็นไปแล้วจากการลงมือทํา
และขอบอกมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้อย่างแน่นอน! หากคุณลงมือทําอย่างจริงจังการค้นพบที่ยิ่งใหญ่

ลําดับแรกสุด ที่ทุกคนควรทําคือ การเปลี่ยนทัศนคติภายในใจ ของตนเองนายแพทย์ จิตแพทย์ นักปรัชญา นักคิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่ง ที่อเมริกาได้สร้างสรรค์ขึ้นมาในปี 1900 คือ ศาสตราจารย์ วิล เลียม เจมส์ แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้ให้วาทะที่เต็มไปด้วย ความหมายโดดเด่นไว้ประโยคหนึ่งว่า

Results of goal setting

The results that you will receive from setting goals Which is clear and specific is to make your ideas connect With the aim to not just hold the teeth

Set goals for yourself Make you know You are walking towards Which will make your thoughts and actions Soaring, heading towards That goal, the greatest thing And the most important thing in your life is to change yourself.
ProcurandolunnarEcounth Corbe Lepptul chocolchado Wir nuououeuronen

Try to change yourself
This book Has made many people, both men and women who have met with change Which is an important time in their lives because of the fact that they follow simple principles with a strong determination to do You will believe it or not, but want you to try to follow the principles of this book. Now you have changed.

And that change is evident in thinking, understanding of the ability to solve problems Which these things will come out with power from you, making you more reliable

As mentioned above, it seems just a word Or difficult advice, but it is already done by action
And let me tell you that it is absolutely possible! If you act seriously, a great discovery

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

บทที่3 เส้นทางสู้ความรู้

เส้นทางสู่ความรู้ การอ่าน เป็นได้เพียงการอยู่กับที่ การลงมือทําจะได้มาซึ่งประสบการณ์เราค้นคว้าหาความรู้ได้จากหนังสือ แต่การลงมือทําอย่าง จริงจังจะทําให้เราได้รับความประสบความสําเร็จนี้กลับมา

เส้นทางสู่ความรู้

เส้นทางสู่ความรู้ สิ่งจําเป็นของประสบการณ์หากคุณได้อ่านข้อคิดต่างๆ ที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ คุณจะได้รับ การชี้แนะให้ลงมือทํา เพราะเพียงแค่การพูดถึง ไม่ได้หมายความว่า ข้อคิดเหล่านั้น มีความหมายต่อชีวิตของคุณ

หากคุณอยากรู้ความหมายของมัน สิ่งเดียวที่จะรู้คือ ทดลองทํา ตามข้อคิดเหล่านั้น แล้วประเมินว่ามันส่งผลอย่างไรกับตัวคุณ

ขอให้คุณลงมือทําอย่างจริงจัง รอเวลาก่อนตัดสินสักนิด จนกว่าคุณจะได้เปิดโอกาส ให้มันได้แสดงความสามารถให้คุณ ได้ เห็นเสียก่อนถ้าคุณถามว่า จะได้ประโยชน์อะไรจากการลงมือทําตามกฏนี้

อย่าลืมว่า การกระตุ้นเตือนตัวเองให้ยึดถือกฏ จะ ทําให้คุณมีแรษฎรใจที่จะเรียนรู้ด้วยการลงมือทําในวันนี้และ วันต่อๆ ไป อย่างไม่ย่อท้อไม่มีทางเลือกอื่นในขอให้คุณย้ํากับตัวเอง และบันทึกข้อความเหล่านี้ ไว้ติดตัวอ่าน ทบทวนบ่อยๆ นั่นก็คือ

ความสุข ความสงบแห่งจิตใจ รวมถึงสุขภาพ แม้รายได้ต่อไป ข้างหน้า จะขึ้นอยู่กับการลงมือทําตามหลักการที่เป็นจริง ที่มีความ เป็นมาอันยาวนานเหล่านี้

หลักการเหล่านี้คุณจงนึกถึงเสมอว่า ควรใช้ให้ฝังติด เป็นนิสัย คือการลงมือทําเป็นประจํา อย่างตั้งใจ อดทน เพราะไม่มีทางอื่นให้เลือกเพียงแค่การอ่านอย่างเดียวไม่เพียงพอ เพราะคุณยังไม่ได้ เรียนรู้สิ่งใด คุณจะเรียนรู้ได้ก็ต่อเมื่อคุณลงมือทําเท่านั้น

การที่คุณศึกษา และนําไปใช้ในทุกโอกาส ทําให้หลักการเหล่า นี้แทรกซึมเข้าในตัวของคุณ โดยที่คุณไม่มีวันลืม กลายเป็นความรู้ที่ไร้ค่าความรู้หากไม่ได้ถูกนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ มันก”

คุณอาจจะพบว่า ในขณะที่ความรู้เหล่านี้ คุณยังไม่เข้าใจดีพอ หากคุณจะนําความรู้เหล่านี้ไปใช้ เป็นสิ่งที่ยากมาก เพราะการทํา เช่นนี้ ไม่เพียงแต่จะเป็นการพยายามรับความรู้ใหม่ๆ แต่ยังเป็นการ พยายามสร้างนิสัยใหม่ขึ้นมา ซึ่งจําเป็นต้องอาศัยเวลาความอดทน และ คุณก็อย่าเพิ่งท้อเสียก่อน ให้ลงมือทําเป็นประจําทุกวัน หากคุณ ได้ทําตามหลักการนี้สิ่งที่นํามาสู่ตัวคุณนั้นช่างเป็นสิ่งที่ดีเกินคาด ต่อ คุณจริงๆ

จงรู้จักตัวเองปรมาจารย์คนแรก ของความสําเร็จทั้งมวล คือ โสเครติส ไล่เรื่อย มาจนถึงนักปราชญ์ในปัจจุบัน ได้กล่าวไว้ตรงกันว่า “จอรู้จักตัวเอ”

พื้นฐานที่มนุษย์ไขว่คว้ามนุษย์ทุกคน ถูกกระตุ้นความปรารถนาให้ทําในสิ่งต่างๆ และ ต่างไขว่คว้าในสิ่งที่ต้องการจะได้มา นั่นคือ พื้นฐาน 4 ประการ อันประกอบด้วยความมั่นคงปลอดภัย (ร่างกาย อารมณ์ การเงิน) ความรัก ความพอใจในตัวเอง ความสุขสบายทางกาย กับการได้เป็นเจ้าของสิ่งต่างๆอย่างที่ได้มองไว้ว่าระดับในความต้องการของคนไม่เท่ากัน และสิ่งที่ทําให้คุณแตกต่างจากคนอื่นคือ ระดับของความต้องการใน เป้าหมายสิ่งเหล่านี้ ที่แตกต่างจากคนอื่น

นี่เป็นสิ่งสําคัญสําหรับคุณ เพราะในโลกนี้ คุณคือคนพิเศษที่ ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร ไม่ว่าเวลาไหนก็ตาม

ในความเป็นจริง มนุษย์ทุกคนล้วนอยากมีพื้นฐานเหมือนกัน แต่แตกต่างกันที่ ในแต่ละคนมีความต้องการไม่เท่ากัน สิ่งนี้ จะทําให้ คุณเรียงลําดับความสําคัญต่างๆ ไม่เท่ากัน สิ่งที่เป็นตัวกําหนดใน การกระทําของคุณ ก็คือสิ่งที่คุณให้ความสําคัญกับมันนั่นเอง

เป้าหมายของคุณสิ่งที่กําหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และยังเป็นตัวกําหนดใน การกระทําของคุณก็คือเป้าหมายเมื่อคุณได้ตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อตัวเอง ต่อ คนที่คุณรักและต่อองค์กรที่คุณทํางาน เมื่อนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณ ก็คือ “จุดหักเห” หรือ “จุดเปลี่ยน” นั่นเองจากการที่คุณได้รู้ชัดเจนถึงหน้าที่แล้ว คุณจะต้องยอมรับ และ ลงมือทําอย่างเต็มพลังความสามารถที่มีอยู่

ในชีวิตคุณจะเกิด “จุดหักเห” ขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อคุณได้รู้ชัดเจน ถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นคือ รู้ชัดเจนถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของ คุณที่มีต่อตัวเอง ต่อคนที่คุณรักรวมถึงองค์กรที่คุณทํางาน และเมื่อ คุณยอมรับ จงลงมือทําตามหน้าที่ความรับผิดชอบนั้นให้เพิ่มพลัง ความสามารถของคุณเมื่อคุณได้กําหนดเป้าหมายแผนการต่างๆ กําหนดวิธี การ ควบคุม สร้างแรงจูงใจให้แก่ตัวเองแล้ว ในที่สุดคุณ สามารถก้าวเดินไปตามหน้าที่ และความรับผิดชอบเหล่านั้น

ผลของการกําหนดเป้าหมายผลที่คุณจะได้รับจากการกําหนดเป้าหมาย ที่เป็นไปอย่า ชัดเจน และเจาะจงคือ การทําให้ความคิดของคุณสามารถเชื่อมโย กับจุดมุ่งหมายให้ได้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การฟันค้างกําหนดเป้าหมายให้ตัวเอง ทําให้คุณรู้ว่า คุณกําลังเดินไปทา ไหนจงทําให้ความคิดและการกระทําของคุณ พุ่งทะยานมุ่งหน้าไป เป้าหมายนั้นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และสําคัญที่สุดในชีวิตของคุณคือ การเปลี่ยน ตัวเองEcourir rarbe uforhol child Wrouwenverbluncur

ลองเปลี่ยนแปลงตัวเองหนังสือเล่มนี้ ได้ทําให้ผู้คนจํานวนมากทั้งชายหญิง ที่เคยพบ กับความเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นครั้งสําคัญในชีวิตของพวกเขา เพราะ จากการที่พวกเขาได้ทําตามหลักการง่ายๆด้วยความตั้งอกตั้งใจอย่างมุ่งมั่นที่จะทํา คุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตาม

แต่อยากให้คุณลองทําตามหลักการของหนังสือเล่มนี้ แล้วคุณ ค่อยๆ สังเกตตัวเองดูว่า ขณะนี้คุณเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นแล้วและการเปลี่ยนแปลงนั้นเห็นได้ชัดในการคิด การเข้าใจ ความ สามารถในการแก้ปมปัญหา ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะออกมาอย่างมีพลังจาก ตัวคุณ ทําให้คุณน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น กกที่กล่าวมา ดูเหมือนเป็นเพียงคําพูด หรือคําแนะนําที่เป็นไปได้ ยาก แต่มันเป็นไปแล้วจากการลงมือทําและขอบอกมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้อย่างแน่นอน! หากคุณลงมือทําอย่างจริงจัง

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

บทที่ 2 สองภาพพจน์ที่แตกต่าง

คุณมีความปรารถนาเล็กๆ อยู่ภายในใจที่อยากจะ กระทําในบางสิ่งบางอย่างหรืออยากจะเป็นคนอีก แบบหนึ่ง จะนําซึ่งความสุขความพึงพอใจ และความสงบอันลึกซึ้ง ของจิตใจมาสู่ชีวิตของคุณ
คุณรู้ใช่มั้ยว่า คุณมีความปรารถนาเช่นนี้ แม้จะเป็นเพียงแค่ ความต้องการที่ไม่อาจเป็นจริง แต่มันก็ฝังใจคุณอยู่ นั่นคือ สัญญาณ ที่บ่งชี้ว่าสิ่งนี้สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ เพราะคุณได้สร้างภาพสองแบบ ที่เกี่ยวกับตัวเองขึ้นในใจ

สองภาพพจน์ที่แตกต่าง

คุณมีความปรารถนาเล็กๆ ภาพแรก เป็นภาพของคนที่คุณเป็นอยู่ คนที่มีหลายสิ่งหลาย อย่างที่คุณไม่ชอบภาพที่สอง เป็นภาพของคนที่คุณอยากจะเป็น คนที่ให้ความ รู้สึกผ่อนคลายเต็มไปด้วยชีวิตชีวา กระตือรือร้น มีความเชื่อมั่นใน ตนเอง มีจิตใจแน่วแน่พร้อมที่จะเผชิญกับปัญหา และเอาชนะต่อ อุปสรรคทั้งปวง และเป็นคนที่ได้รับความนับถือจากทุกคนที่รู้จักตัว
คุณหากเปรียบไปแล้ว… มันไม่ใช่สิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมา เพื่อ แกล้งล้อคุณเล่น
และมันก็ไม่ใช่สิ่งที่แทรกซึมเข้าไปในตัวคุณ เพื่อให้เป็นสื่อ ที่ นําความอึดอัดใจและความทุกข์ให้กับคุณ
ความต้องการของคุณที่ถูกผลักดันมาจากแรงกระตุ้นภายในตัว นั้นธรรมชาติได้สร้างแรงกระตุ้นเหมือนหนึ่งว่า เป็นกลไกภายในตัว ของคุณ ที่ช่วยให้คุณ เติบโต แตกฉานทั้งทางจิตและวิญญาณอย่าง ต่อเนื่อง ตราบจนอายุขัยแห่งชีวิตคุณ
สิ่งที่คุณต้องการก็คือ ความรู้สึกที่มั่นคงและปลอดภัย ได้รับ ความรัก มีคนให้ความสําคัญ ได้รับความจริงใจ เป็นที่ต้องการและ เป็นที่ยอมรับนับถือจากผู้คนทั่วไป ความต้องการนี้ไม่ใช่เฉพาะคุณ คนเดียวเท่านั้น มนุษย์ทั้งโลก ต่างก็ต้องการสิ่งเหล่านี้เช่นกัน
การนําเสนอของหนังสือเล่มนี้ จะมีเนื้อหาที่คุณเห็นได้ว่าคุณจะต้องทําอย่างไรบ้าง ที่จะให้กลไกที่อยู่ในตัวของคุณ ถูก นําออกมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและข้อสําคัญ คุณจะต้อรทําอย่างไร จึงจะควบคุม บังเหียน เพื่อการเป็นคนที่คุณอยากจะเป็นวิลเลี่ยม แชนนิ่ง“มนุษย์ทุกคนคือ หนังสือเล่มหนึ่ง ถ้าคุณรู้วิธีที่จะอ่านเขา”
Chapter 2 Two different images

You have many wishes Within the heart that wants to Doing something or wanting to be another person will bring happiness and satisfaction. And deep peace Of the mind comes to your life
You know, right? You have this desire Even just Needs that may not be true But it is your heart that is the sign that this thing can happen Because you have created two images That’s about yourself in the heart

The first picture is a picture of who you are. People with many things As you don’t like the second picture It is a picture of someone you want to be a person who feels relaxed, full of life, enthusiasm, self-confidence, a strong heart, ready to face problems and overcome all obstacles. And is a person who has earned respect from everyone who knows himself
If you compare … It’s not a natural thing created to tease you, and it’s not something that penetrates into you. To be a medium that brings you the embarrassment and suffering for you

Your needs are driven by internal motivation. That nature has created an impulse as Is a mechanism within your body that helps you grow and become both spiritual and spiritual, until the life of your life

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

คุณสามารถพิสูจน์ได้จาก การลงมือทํา

คุณสามารถพิสูจน์ ได้จากการลงมือทําวิธีเดียวที่จะล่วงรู้ นั่นคือการทดลองประสิทธิภาพของความคิด ต่างๆ ของหนังสือเล่มนี้ มีหนทางเดียวคือ การเปลี่ยนแปลงความคิด ให้เป็นการกระทํา และนั่นก็คือคุณต้องลงมือทดลองทํา แล้วตัดสิน อย่างยุติธรรมว่า ความคิดเหล่านี้ได้ผลหรือมีประสิทธิภาพมากหรือ น้อยเพียงใด การโต้แย้งหรือคําอธิบายต่างๆ ไม่อาจจะบอกให้คุณรู้ ได้ว่า ทฤษฎีเหล่านี้ ใช้ได้ผลหรือไม่เพียงใด

คุณสามารถพิสูจน์

คุณสามารถพิสูจน์ หากคุณได้ลงมือทดลองทําไปแล้ว เป็นเวลา 21 วัน คุณก็ สามารถตัดสินได้ด้วยตัวคุณเอง (หากคุณที่ต้องการพบกับความ เปลี่ยนแปลงทางจิตใจ คุณจําเป็นที่จะต้องใช้เวลาตเราขอยืนยันว่า ถ้าคุณได้ลงมือทําตามความคิด ตาม หลักสูตรที่เข้าใจง่ายในหนังสือเล่มนี้ ไม่ช้าไม่นานจะเกิดผล ที่วัดได้อย่างชัดเจนแน่นอน

เวลาของคุณที่ได้ลงทุนไปกับโครงการนี้ ไม่เพียงแต่คุณจะได้ รับผลสําเร็จเท่านั้น แต่คุณทราบหรือไม่ว่า คุณได้ลงทุนล่วงหน้าไป ถึงอนาคตข้างหน้า ความสําเร็จ รวมถึงความสุขได้ยืนรอคุณอยู่เบื้อง หน้าแล้ว

กลยุทธ์แห่งความสําเร็จมีหนังสือมากมาย เกี่ยวกับกลยุทธ์แห่งค

ตร์แห่งความสําเร็จ ส่วนมาก มักจะเขียนขึ้นราวกับว่า มีความจริงที่แอบแฝง ซับซ้อนอยู่ในหนังสือ แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีความลับ ความลึกลับใดๆ แอบแฝงสักนิด เพราะแนวทางที่เราจะก้าวสู่ความสําเร็จได้นั้น กลับราบรื่น ง่ายดาย เกินคาดจนคุณสามารถจะเรียนรู้ และเป็นเจ้าของมันได้ไม่ยาก

ทําไมคนเราจึงไม่ประสบความสําเร็จเคยสังเกตบ้างหรือไม่ว่า มีคนจํานวนไม่น้อยที่ดูเหมือนว่า เขา ผู้นั้นจะมีคุณสมบัติที่ครบเครื่องเหมาะกับการเป็นผู้ประสบ ความสําเร็จอย่างครบครัน แต่พวกเขาก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เห็น แม้ว่าพวกเขาจะมีความสามารถ การศึกษาดี บุคลิกภาพโดดเด่น สะดุดตา รวมถึงมีความสามารถพิเศษที่แล้วทําไม… พวกเขาถึงไม่ประสบความสําเร็จอย่างที่น่าจะ

Louiucinareobloch ในทางกลับกัน มีคนจํานวนไม่น้อยที่ขาดคุณสมบัติ ดังกล่าว แต่พวกเขากลับสามารถเป็นบุคคลที่ประสบความ สําเร็จในวงการธุรกิจ มีชีวิตครอบครัวเป็นปึกแผ่น รวม ถึงความมีหน้ามีตาในสังคม

คนทั่วไปมีน้อยราย ที่ไม่ได้เป็นคนล้มเหลวเพียงเพราะว่า พวกเขาไม่มีความรู้ไม่มีการศึกษา หรือความสามารถพิเศษ สาเหตุ สําคัญที่พวกเขาเป็นเช่นนั้นก็เพราะพวกเขาไม่ลงมือทํา

และที่สําคัญอีกประการก็คือ คนเราส่วนมากใช้ชีวิต ผ่านไปอย่างไม่มีจุดมุ่งหมาย นั่นเป็นเพราะ พวกเขาไม่รู้ว่า ตัวเอต้องการอะไร หรือจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของพวก เขาอยู่ตรงไหน สิ่งที่เข้ามาในชีวิตของพวกเขาเป็นไปเพราะ ความบังเอิญ มากกว่าที่พวกเขาจะเลือกด้วยตัวเอง

หากมีใครสักคนเลิกเสาะแสวงหาความสุขที่ไร้สาระหาแก่นสาร ไม่ได้ โดยเริ่มหันมาค้นหาความสําเร็จ เพื่อพบกับความสุขที่แท้จริง แล้วจะเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นในชีวิตของเขานั่นคือ “จุดหักเห” ซึ่งเป็นสิ่งที่ มีอยู่ในชีวิตของทุกบุคคลที่ประสบความสําเร็จ

การเกิดจุดหักเหขึ้นในชีวิตคือ ก้าวแรกของการเดินทางที่นํา คุณไปสู่ความสําเร็จมีเพียงตัวคุณเท่านั้น ที่สามารถจะทําสิ่งนี้ได้

หากจุดหักเหได้เกิดขึ้นในชีวิตคุณ จงรู้ไว้เถิดว่า คุณกําลัง มุ่งหน้าไปสู่ความสําเร็จ พร้อมด้วยความสุขที่เพิ่มมากว่าเดิม การทําเช่นนี้ช่วยทําให้จิตใจของคุณมั่นคงรู้ว่าต้องทําอย่างไรต่อไปถึงจะ ทําให้พลังแห่งความสามารถของความมานะพยายาม อันเต็มเปี่ยม ของคุณ เต็มไปด้วยพลังผลักดันให้คุณก้าวไปสู่ชีวิตที่ประสบความ สําเร็จปัจจัยกําหนดความสําเร็จ โด2500

มีใครรู้บ้างว่า เครื่องยนต์กับหัวใจ มีส่วนเหมือนกันตรงไหนสองสิ่งนี้ มีส่วนเหมือนกันตรงที่ เมื่อเปิดออกมาและ ใช้ถูกทางสามารถทํางานได้เต็มพิกัดนักจิตวิทยาได้ชี้ให้เห็นว่า ความรู้ของเราทั้งหมดนั้น เป็นความ

ของ คุณสมบัติส่วนตัว ดังเช่นสิ่งต่อไปนี้เพียงแค่ 15% ส่วนที่เหลืออีก 85 % ถูกจัดอยู่ในรูปแบบ

15% :ความรู้ทางวิชาชีพ85% •คุณสมบัติส่วนตัว

ปัจจัยที่กําหนดความสําเร็จการมุ่งสู่จุดหมายที่หวังไว้ การพักผ่อนคลายอารมณ์ ความจําดีเลิศ ความเชื่อมันตัวเองสูง ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นมิตรที่ดี สงบสุขุมเยือกเย็น จิตใจแน่วแน่มั่นคง ความกระตือรือร้นเต็มเปี่ยม ความกล้าหาญ ทระนง ความสามารถในการเจรจา ความสามารถในการเข้ากับผู้อื่น

cusablosulni bono พิชิตใจตัวเอง

ในเมื่อมนุษย์มีความสามารถเปิดหอบจักรวาล กว้างใหญ่ไร้ขอบเขตพิชิตความลี้ลับในหัวอวกาศได้ สําเร็จได้ไม่ยากเกินกําลังความสามารถ

แต่ทําไม สิ่งที่อยู่ภายในตัวเอง มนุษย์กลับไม่สามารถที่จะ พิชิตมันได้สิ่งนั้นก็คือ การยกระดังจิตใจของตนเอง ทําไมถึงทําไม่ ได้ มันยากนักหรือ

อารมณ์ เป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยาก ซึ่งเป็นที่รู้กันดีในหมู่มนุษย์ว่า หากมีการระเบิดอารมณ์แห่งความเกลียดชัง อาฆาตแค้นพยายบาท ออกมา วินาทีนั้น! มันจะกระชากมนุษย์ให้ย้อนกลับไปสู่อดีตที่เต็มไป ด้วยความป่าเถื่อน ทําลายล้างซึ่งกันและกัน

ไม่ว่า… เทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปมากมายเพียงใดก็ตาม เหตุการณ์ที่รุนแรงก็ทยอยตามมาเป็นลูกคลื่น อย่างไม่สิ้นสุด เห็นได้ อย่างชัดเจนว่า

แม้มนุษย์จะเป็นผู้สร้างเครื่องเทคโนโลยีขึ้นมาจาก สมองอันชาญฉลาด แต่ในความเป็นจริง มนุษย์กลับไม่ได้ ฉลาดลําดับที่เทคโนโลยีได้ระบุไว้

You can prove Can be obtained from taking action, the only way to know That is the experiment of the effectiveness of various ideas of this book. There is only one way. Change of ideas To act And that is, you have to act, experiment, and judge fairly How are these ideas effective or effective? Arguments or explanations Could not tell you that these theories How effective?

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

บทที่ 1 จุดมุ่งหมายของหนังสือ…เพื่อคุณ

จุดมุ่งหมาย หลักขอ5เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ เพื่อช่วย ปรับเปลี่ยนคุณให้เป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม อย่างที่คุณไม่คาดคิดว่าจะเป็นไปได้ รวมไปถึงชีวิตทุกซอกทุก มุมของคุณจุดมุ่งหมาย

จุดมุ่งหมาย หากคุณได้อ่านเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ คุณจะทิ้ง! เมื่อคุณได้ พบว่าความคิดของคุณได้ขยายขอบเขตอย่างไร้สิ่งปิดกั้น และคุณ สามารถเข้าใจถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณ

ด้วยเนื้อหาที่มีความแตกต่างจากหนังสือที่คุณเคยอ่าน นั่นก็ คือ มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างจริงจัง ซึ่งจะเป็นตัวนําชี้ทางที่มีประโยชน์ ต่อคุณอย่างมหาศาล

ยอมรับต่อความเป็นไป ในสองลักษณะ

ในขณะที่คุณเข้าใจหลักการต่างๆ ตามขั้นตอนมากขึ้น จากขั้น ตอนหนึ่งไปสู่อีกขั้นตอนหนึ่ง ย่อมเชื่อได้ว่า คุณยอมรับหลักการนั้น เข้าแล้ว ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ในสองลักษณะก็ตาม

ตามหลักการคุณอาจจะยอมรับว่า เป็นแบบฝึกหัด ทางจิตในที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับ จิตวิทยาที่สามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตจริญ และควรค่าในการ ประเมินตัดสินใจด้วยความรอบคอบ

หากนี่เป็นสิ่งที่คุณคิด คุณก็กําลังจะก้าวเข้าสู่จุดที่คุณเข้า ง่ายมากขึ้นไปอีก คุณจะรู้ว่าคนเราจะมี ปฏิกริยาตอบสนอง กระทํา อย่างไร และเพราะอะไร

คุณจะมีความรู้สึกได้ว่า ถ้าคุณต้องการที่จะทําบางสิ่งบางอย่าง มากขึ้น คุณก็สามารถทําได้ ทําให้ตัวของคุณกลายเป็นคนที่มีประสิทธิภาพ

ในทางกลับกัน คุณอาจจะลองทดสอบหลักการ ความคิดง่ายๆ ของเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ หากพบว่าคุณไม่จําเป็นต้องเชื่อถือยึดมั่น ในสิ่งเหล่านี้ เนื่องจากคุณได้ทดลองทําตามความคิด ความรู้เล็กๆ น้อยๆ ปรากฏว่าได้ผล นั่นก็เป็นสิ่งที่เพียงพอแล้ว

ถ้าเพียงคุณยอมทําตาม คุณอาจจะพบว่า กลยุทธ์เหล่านี้ได้ผล เดีเกินความคาดหมาย

ถ้าคุณมีความรู้สึกเช่นนี้ รู้มั้ยว่า คุณกําลังก้าวเข้า สู่ช่ว5เวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดของชีวิตคุณ และขั้นตอนทาง ปัญญาของคุณ จะพัฒนากว้างไกลขึ้น และสามารถพลิก พันชีวิตส่วนที่เหลือของคุณได้อย่างแท้จริง

ประสบการณ์เป็นหลักฐาน

ในบางครั้งการที่จะกล่าวคําแนะนําที่ดีที่สุดเกี่ยวกับปรัชญาที่ เราอยากให้คุณได้รับรู้ก็คือ คําบอกที่ว่า

เราเชื่อว่า แต่ละคนไม่ได้เกิดมาพร้อมกับความสุข พวกเขาต้องมา “เรียนรู้” กับการที่จะมีความสุข

เราขอยืนยันความคิดนี้ จากหลักฐานที่มาจากประสบการณ์ และจากการสังเกตของเรา ความคิดเหล่านี้ได้ทําให้เรามีความสุข เกิดความสงบในจิตใจอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลา ใดก็ตาม เราได้ทําตามความคิดเหล่านี้

มีมายาางที่จะกล่าวถึงนั้น เป็นสิ่งที่ ความคิดและกลยุทธ์ หลายอย่างที่จะกล่าวถึงการบันทึกไว้ เป็นสิ่งที่ได้รับ การทดสอบหลายครั้ง และยืนยันถึงความถูกต้องมานับไม่ถ้วนสําหรับความคิดบางอย่าง อาจจะเป็นสิ่งที่คุณคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว

และในบางอย่าง ก็อาจจะดูเหมือนว่า ธรรมดา เป็นสิ่งเรียบง่าย เกินไปเนื้อหาในหนังสือบอกคุณได้

พวกเราทุกคน พยายามที่จะเก็บเกี่ยวจากการมีชีวิตให้มาก ที่สุดนั่นคือ เรียนให้มากขึ้น ลงมือทําให้มากขึ้น และอยากเป็นในสิ่งที่ มากเกินไปกว่าที่ตัวเองจะเป็นได้

หนังสือเล่มนี้ จะบอกให้คุณรู้ว่า ทําอย่างไร อีกละ สามารถก้าวสู่เป้าหมายได้เร็ว  สามารถใช้ศักยภาพได้เต็มที่ 0 สามารถสร้างทัศนคติให้ได้รับสิ่งที่เราต้องการ  สามารถเป็นบุคคลที่ประสบความสําเร็จได้เร็ว

งการ

Chapter 1 The aim of the book … for you

The main aim is to request 5 content in this book to help you change to be a more powerful person. As you did not expect it to be Including life in every corner of your life

If you have read the contents of this book, you will leave! When you find that your thoughts have expanded without boundaries and you can understand your true self

With content that is different from the books you have read that is focused on serious practice Which will be a useful guide To you immensely
Accepting the two characteristics

While you understand the principles Step by step from one step to another Believe that You have accepted that principle in any manner. In two ways

In principle, you may accept that Is an exercise Mental in a very interesting Which provides knowledge about Psychology that can be used in life And should value Evaluate, decide carefully

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่