สิ่งที่เห็นกับสิง่ที่สร้างขึ้นมาจากตัวเราเอง

คนเรามักจะหลอกตัวเอง เสมอว่าสามารถจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ได้ดีกว่านี้ แต่ยังมีกฏและหลักการที่เป็นสากลกล่าวไว้ว่า

คนเรามักจะหลอกตัวเอง

คนเรามักจะหลอกตัวเอง คุณจะไม่ ได้รับโอกาสที่ยิ่งใหญ่ของชีวิต

จนกว่าจะได้พิสูจน์ว่าคุณจะสามารถ กระทํางานที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ดีที่สุดจําไว้ว่า

อย่าพยายามหลีกหนีจากปัจจุบัน งานที่คุณมีอยู่ ใน ปัจจุบันคือสิ่งสําคัญที่สุดที่คุณจะต้องทํา

เพื่ออนาคตที่ดีกว่าที่ยังมา ไม่ถึงหาความพอดีที่ลงตัวคุณจะต้องเรียนรู้วิธีผ่อนคลายอารมณ์ของตัวเอง

ปล่อยให้ ความรู้สึกใหม่ที่เข้ามา… นําคุณก้าวไปข้างหน้า หลังจากที่คุณได้ตั้ง ป้าหมายและวางแผน

ในทางปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้วคุณต้องทําใจเป็น กลาง ถามจิตใต้สํานึกว่าควรจะทําอย่างไรต่อไป

สื่อแนวความคิดที่ จิตสํานึกหามาได้เข้าไป โดยให้จิตใต้สํานึกชี้นํา เลือกสิ่งที่กกต.และไม่นาน

คุณก็รู้ได้ว่าควรจะทําอะไรขอคุณจงเชื่อเรื่องแรงบันดาลใจ และลงมือว่ามันไม่ทําให้คุณผิดหวัง

จะนําคุณไปยังสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งคร รับความสุขมากที่สุดชื่อเรื่องแรงบันดาลใจและลงมือทําทันที

คุณจะพบคุณต้องเปิดให้กว้าง เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาหากการกระทําที่เกิดจากตัวคุณเอง

คุณจะไม่ได้รับการชี้นํา จนกว่าคุณจะเกิดความต้องการในการชี้นํานั้นจงก้าวไปข้างหน้าทีละก้าว

เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงผ่านเข้ามา ต้องรู้จักการผ่อนปรน แม้คุณอาจก้าวไปไม่ถึงเป้าหมายอย่างที่ตั้งใจ

What you see with things that are created by ourselves

People tend to deceive themselves. Always being able to do one thing better, but there are still universal rules and principles that

People often deceive themselves. You will not get the greatest opportunity of life.

Until you can prove that you can Work to the best of their ability. Remember that

Do not try to escape from the present. Your current job is the most important thing you must do.

For a better future that still comes Not finding a perfect fit, you need to learn how to relax your own emotions.

Let the new feeling come in … Leading you forward After you have set Aunt and plot

In practice, you must be mindful of the central question. What should you do next?

Conceptual media that Consciousness can be found in By letting the subconscious mind guide Choose what the Election Commission and not long

You know what you should do. Believe in inspiration. And acting on it doesn’t disappoint you

Will take you to the right thing, which is the most happy, the title, inspiration and action immediately

You will find you have to open it wide. To accept the changes that are constantly occurring. If the actions are caused by yourself

You will not be guided. Until you have a need for leading it, step forward one step at a time

When changes come in Must know relief Even if you may not reach your goal as intended

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ความคิดนี่คือตัวฉุดรั้งให้เขาตกอยู่ในสภาพของเชลย

เพราะการไม่ตัดสินใจ ก็คือ การตัดสินใจ นั่นเอง!การที่ไม่รู้จักตัดสินใจ เป็นการสร้างความล้มเหลวให้กับตัวเอง

เพราะการไม่ตัดสินใจ

เพราะการไม่ตัดสินใจ ทั้งๆ ที่รู้อยู่ว่าจะต้องทําอะไรบ้างในการสร้างสรรค์ แต่ไม่สามารถ ตัดสินใจหรือไม่ยอมตัดสินใจ

คิดว่าตัวเองไม่มีความสามารถเพียงพอ จึงต้องพบกับความล้มเหลวโดยตลอดถ้าคุณเพียงแต่ รู้จักการเลือกเป้าหมายที่ถูกต้องให้กับชีวิต

ความมั่นใจจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างมากมา เริ่มจากจุดที่คุณเป็นคุณการค้นพบอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของคนก็คือ

การเรียนรู้ที่จะมีชีวิต อยู่ในปัจจุบัน และการดํารงชีวิตในแต่ละช่วงเวลาของวันการตั้งเป้าหมายทุกอย่าง ต้องทําด้วยความรอบคอบ

เพื่อที่ ๑.ได้ไม่หลงทางการตัดสินใจที่ผ่านมาแล้วนั้น อย่านําเก็บมาคิด เรือไปยึดติดอยู่กับมัน

จะนํามาใช้ได้ก็ต่อเมื่อปัจจุบันเท่านั้นมีคนจํานวนมากมาย ที่มีชีวิตอยู่กับอนาคต จนลืมสิ่งที่จะต้อง ทําในวันนี้

การวางแผนเพื่ออนาคตแม้จะเป็นสิ่งสําคัญก็ตาม แต่ ความรู้สึกที่ได้รับนั้นก็ยังไม่พอใจ วุ่นวายใจระคนผิดหวัง เห็นได้ ว่าการทําเช่นนี้

เท่ากับเราได้หนีสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันการที่จะมีชีวิตที่ราบรื่นและสร้างสรรค์ คุณจะต้องสร้างนิสัยที่

จะกระทําสิ่งที่อยู่ตรงหน้าในวันนี้ จนสุดความสามารถที่คุณทําได้หากคุณเรียนวิธีที่จะกระทํางานในปัจจุบันอย่างดีที่สุดแล้ว

โดยไม่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญไม่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณไม่พอใจ มากแค่ไหนก็ตาม แสดงว่าคุณได้มอบบทเรียนที่มีค่าในการสร้าง ความรุ่งเรืองให้ตนเอง

This is a traction that puts him in captivity.

Because the decision is not a decision! It is a failure for yourself.

Because of not making a decision despite Who knows what to do in creation but cannot decide or refuse to make decisions

 Think that he has no ability Therefore having to find a failure all the time if you only Knowing the right goals for life

Confidence will come to you very much. Starting from where you are you, the great discovery of a person’s life is

Learning to live In the present And living in each time of day, setting goals Must be done with care

For that 1. Can not get lost in the past decisions. Do not collect The boat is attached to it.

Can be used only at present, there are many people That lives with the future Until forgetting what to do today

Planning for the future, even though it is important, the feeling that I feel is still not satisfactory. Disappointed, people were disappointed to see that doing this

As much as we have escaped from the current reality. To live a smooth and creative life You have to create a habit that

Will do what is ahead of you today To the best of your ability. If you have learned the best way to do your job today,

It is not considered important, regardless of whether it is what makes you upset. How much Shows that you have given lessons to build Self-glory

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

มันจะสําเร็จตามเป้าหมาย

กลยุทธ์ขั้นพื้นฐาน ที่จะทําให้จุดมุ่งหมายขอบคุณ สําเร็จได้คือ การแบ่งเป้าหมายใหญ่ออกเป็นส่วนย่อย A นั้นเอง

กลยุทธ์ขั้นพื้นฐาน

กลยุทธ์ขั้นพื้นฐาน จากความที่ไม่เข้าใจหลักการอันนี้ จึงทําให้คนส่วนมากไม่เห็น ด้วยกับการตั้งเป้าหมายใหญ่

เพราะการที่ต้องใช้ความพยายามทําให้ มันสําเร็จนั้น เป็นปัญหาใหญ่กับเขา การตั้งเป้าหมายขึ้นมานั้น

เราไม่ได้ต้องการความสําเร็จ เปอร์เซ็นต์ ถึงแม้คุณลงมือทําอะไร แต่ยังไม่สําเร็จ

ก็ยังดีกว่าที่ไม่ – ทําอะไร นี่คือปัญหาของคนส่วนมากเป้าหมายที่ตั้งขึ้น คนเหล่านั้นจะรู้หรือไม่ก็ตาม แต่นั่นคือ

สิ่งที่ จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเขาได้มันเป็นตัวชี้นํา พลังงานในจิตใจให้ไปทางบวก
สิ่งที่มัน ต้องการที่จะรู้ว่า สิ่งที่ต้องการของคุณคืออะไร และสิ่งที่คุณอยากทํา คืออะไรกับอะไร

คือสิ่งที่คุณต้องการจะเป็นการที่คนไม่เคยตัดสินใจอะไรเลย คือการที่ไม่เคยกระทําความผิด

เนื่องจากเกรงว่าถูกปฏิเสธ กลัวล้มเหลว หรือจะต้องได้รับความเห็น ชอบจากคนอื่นเสียก่อน

It accomplishes the goal.

Basic strategy That will make the aim thank you Can be achieved Dividing the big target into sub-sections A itself

From not understanding this principle Therefore causing many people to not see With the goal setting

Because of the effort required to make It succeeds Is a big problem with him Goal setting up

We do not need a percentage success, even if you do anything. But still not successful

It’s still better than not doing anything. This is the problem of most people. Those people will know or not, but that is

 Things that can change his lifestyle. It is a guide. Energy in the mind goes positive.
What it wants to know What are your needs? And what you want to do What is it with?

Is what you want to be that people never decide anything Was never guilty

Due to fear of being rejected, afraid, failing or having to get opinions Prefer from others

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปัจจัยสำคัญของการกระทำและการทำงานของสมอง

แม้การกระทํา ของคุณจะไม่ได้ยิ่งใหญ่ แต่คุณก็มีความสําคัญ อย่าลืม! คุณไม่ได้เป็นคนที่ต่ําต้อยแต่อย่างใด

แม้การกระทํา

แม้การกระทํา คุณก็อยู่ในฐานะเดียวกับบุคคลผู้มีชื่อเสียงที่คุณรู้จักสิ่งมีค่าทุกอย่าง เกิดขึ้นได้ในชั่วอายุของคน…และเป็น

ส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์คนทั้งหลายในโลกที่ประสบความสําเร็จได้ เป็นเพราะยอมรับฟังการชี้นําจากภายในที่เรียกร้องเป็นตัวตั้งตัวตี

พร้อมกันทั้งข้อ สังเกตเพื่อที่จะลงมือทําให้สําเร็จเพราะเขารู้ชัดถึงความจริงว่า เขาไม่ได้เป็นเพียงเศษไม้ที่1

ลอยไปอย่างไม่มีจุดหมายปลายทาง… เขาสามารถควบคุมนําตัวเอง ให้ถึงจุดหมายปลายทางได้ตามที่หวัง เป็นข้อสังเกตว่า

ผู้ที่ล้อมขอบเขต ตีกรอบตัวเอง เป็นผู้ที่ไม่มี การวางแผนและไร้จุดมุ่งหมายเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่ง

ที่คุณจะต้องรู้จักการวางแผนให้กับ ชีวิตตัวเอง นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป และต้องรู้ว่าสิ่งที่คุณได้ทําไปนั้น ได้ ก้าวไปถึงไหนแล้ว

หากคุณไม่ใส่ใจคุณก็จะเป็นเหมือนเรือที่ขาด หาง เสือ ที่จะนําความวิบัติมาสู่ชีวิตคุณและคนรอบข้างอีกด้วยชีวิตหากได้มี

การวางแผนอย่างรอบคอบทําให้คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าคุณต้องเดินหน้าลุยต่อไปถ้าหากไม่มีการตั้งเป้าหมาย คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าจะประสบ

ความสําเร็จ วิธีง่ายๆ ที่คุณจะพบกับความสําเร็จก็คือใช้ควา สามารถพิเศษที่มีอยู่ในตัว

มุ่งตรงไปในสิ่งที่คุณเริ่มต้นลงมือทําทันทีคุณจะพบกับความยินดีและความพอใจอย่างเหลือล้นกับสิ่งที่คุณทําลงไปนั้น

Even if your actions are not great But you are important. Don’t forget! You are not a low person.

Even if you are in the same position as a famous person, you know everything. Can happen in a generation of people … and

Part of the creation of people in the world that is successful It is because I accept to listen to the guidance from the inside that demands to be the central figure

At the same time Observe in order to act successfully because he clearly knows the truth that He is not just a piece of wood 1

Float like no destination … He can control himself. Reach the destination as expected It is noted that

Those who surround the boundaries themselves are those who do not have Planning and aiming is extremely important.

That you have to know to plan for your life from now on And have to know where you have done

If you do not care, you will be like a boat with a lack of tails that will bring woe to your life and those around you.

Careful planning allows you to decide whether you have to go ahead if there is no goal setting. How do you know how to suffer?

Success The simple way that you will find success is to use Special abilities that are built in

Go straight to what you started to do right away. You will find a lot of joy and satisfaction with what you have done.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ค้นหาจดหมายปลายทางปัญหา

ผ่านเข้ามา ในชีวิตของคนเรา มีโอกาสที่มากมายที่ผ่านเข้ามาแล้ว เก็หลุดลอยไป…คุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เคยเจอเหตุการณ์ แบบนี้ แล้วคุณเคยคิดบ้างไหมว่า ทําไมถึงเป็นเช่นนี้ไปได้เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ

ผ่านเข้ามา

ผ่านเข้ามา เราไม่รู้ว่าจะไปทางไหน ในโลกนี้มี สิ่งที่จะช่วยเราได้ก็คือ พลังแห่งสติปัญญา และถ้าหากคุณไม่มีความ ตั้งใจ

ที่จะบังคับตนเองให้สามารถไขว่คว้าในสิ่งที่คุณมุ่งหมาย หรือ บังคับวิถีชีวิตของคุณ คุณก็จะตกอยู่ในสภาพเคว้งคว้างเหมือนเรือที่ไร้ หางเสือล่องลอยไปตามยถากรรม จนกระทั่งพบกับจุดจบที่น่าอนาถ

การที่คุณจะประสบความสําเร็จได้นั้น คุณต้องทุ่มเทพลังใจ พลังกาย อย่างจริงจังในการนําชีวิตของคุณเข้าสู่จุดมุ่งหมายที่คุณ ต้องการให้เป็น

คุณที่เป็นอีกคนหนึ่ง มีที่อยู่เฉพาะลําพังตัวคุณเท่านั้นพร้อม กับความต้องการที่ได้ถูกกําหนดให้เป็นวิถีทางของคุณมันมีทางเป็นไปได้ ในกรณีมีปัญหาเกิดขึ้นกับตัวคุณ

ก็เนื่อง มาจากการที่คุณอยู่ผิดที่ มีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณควรทําแต่คุณ กลับละเลย หลีกเลี่ยงที่จะไม่สนใจทําคุณเองก็รู้ดีว่า คุณไม่ได้พอใจในความเป็นจริงที่ว่า คุณเป็นคน ที่มีความสามารถเหนือคนอื่น

Through the lives of people There are many opportunities that have come through. Shaking away … You may be the one who has ever encountered such an event. Have you ever thought that Why is this possible? The reason for this is because

Through coming, we don’t know where to go in this world. There are things that can help us. Power of intelligence And if you don’t have the intention

That will force yourself to grab what you aim or force your way of life You will fall into a state like a ship without The rudder floats haphazardly. Until finding the tragic end

That you will be successful You must dedicate your energy to the physical force in bringing your life to you. Want to be

You who is another There is only one address that can break your body. With the needs that have been defined as your path, it is possible In the event of a problem with you

Because of you being at the wrong place There are many things you should do, but you neglect to ignore it. You know that You are not satisfied with the fact that you are someone who is capable of others.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การมีสติในจิตใต้สำนึกจากความจำ

หากจิตสํานึกส่งข้อมูล ผิดพลาด จิตใต้สํานึกก็จะรับ ข้อมูลในส่วนที่ผิดพลาดนั้นด้วยจิตสํานึกการรับรู้การตัดสินใจเชื่อมโยงประเมินเก็บความจํา(อัตมโนภาพ)

หากจิตสํานึกส่งข้อมูล

หากจิตสํานึกส่งข้อมูล ควบคุมการทํางาน แบบอัตโนมัติของร่างกายรักษาความมีสติแก้ไขปัญหา จูงใจให้นุ่งสู่เป้าหมายสร้างสรรค์ทนทางสู่เป้าหมายจิตใต้สํานึกศูนย์กลางความคิดสร้างสรรค์

ศูนย์รวมแห่งความคิดในการสร้างสรรค์ (The tive Center) เป็นส่วนที่สามของจิตใจ ที่ทําหน้าที่Qทําให้เรามีสุขภาพจิตดี โดยผ่านการฝัน เพื่อลดความตึงเครียดของจิตใจQ คิดหาทางแก้ไขปัญหาได้ดี เช่น เรามีปัญหาแก้ไม่ได้ก็ทิ้งไปชั่วครู่

ก็จะแก้ปัญหานั้นได้Q กระตุ้นให้เราเข้าสู่จุดหมาย เช่น เราอยากทํางานสักชิ้น ให้เสร็จ ศูนย์รวมความคิดจะกระตุ้นเตือนจนเราทําได้สําเร็จQ มีการสร้างสรรค์ความคิด

มันน่าทึ่งมาก มันจะหาวิธีการ ช่วยให้คุณคิดสร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ ให้กับคุณศูนย์รวมแห่งความคิดนี้ ถ้าหากมันไม่ได้ถูกใช้งานตามที่เรา ไว้ข้างบนต้องการ มันก็สามารถทํางานตามหน้าที่ของมันได้

ตามสี่ข้อที่กล่าวคงเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ทุกๆ คนสามารถที่จะ นําความรู้ และข้อเท็จจริ) บางอย่างจากการยาวจากภายนอกมาใช้ได้ นอกเหนือจากสิ่งที่มีในจิตใต้สํานึกขอรบHumphrey“คนที่ฉลาดแท้จริง

คือคนที่รู้ในสิ่งที่ควรรู้ นับว่าเป็นความรู้ที่มีคุณค่ามากที่สุด และคนฉลาดที่ควรรู้ว่า จะทําอะไร ก็นับว่าเป็นการกระทําที่มีค่าที่สุด”

If consciousness sends false information, the subconscious mind will receive The information in the wrong part with consciousness, awareness, decision making, linking, evaluation, memory (self-concept)

If consciousness sends information Control work Automatic of the body, maintaining consciousness, solving problems Motivate them to wear to the creative goals, endure to the goal of subconscious mind, creativity center

The tive center is the third part of the mind. That serves Q makes us have good mental health Through dreams To reduce the tension of the mind. Q Thinking of a good solution to the problem, for example, we have a problem that can’t be solved and left for a moment.

Will solve the problem. Q Encourage us to get to the goal, for example, we want to complete one piece of work. Have creative ideas

It’s amazing It will find ways Helping you to create new ways To you, this center of thought If it is not used by us Above It can work according to its function

According to the four items mentioned above, it is already known that everyone is able to bring some knowledge and false knowledge from the outside from the long term. In addition to the things that are in the mind of the South, Humphrey asks “The true wise man.

Is someone who knows what to know It is the most valuable knowledge. And wise people who should know what to do, it is considered the most valuable action. “

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ลําดับการคิดของคนมนุษย์

การทำงานของระบบ ความคิดสิ่งที่ทางวิทยาศาสตร์ ได้แยกออกเป็นสองส่วน ทั้ง ที่ในความจริงเป็นหน่วยรวมอันซับซ้อนหนึ่งเดียวกันนั่นก็ คือร่างกายและจิตใจ

การทำงานของระบบ 

การทำงานของระบบ ความคิดของคนเรานั่นเองความคิดของมนุษย์ได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ จิตสํานึก จิตใต้สํานึก และศูนย์รวมแห่งความคิดในการสร้างสรรค์

จิตสํานึก (Conseious Mind) เป็นส่วนหนึ่งของจิตใจ ที่เรา ค้นเคยมากที่สุด จิตสํานึกแปลและเชื่อมโยงความหมายข้อมูลกับ ความจํา

ที่เก็บไว้ใต้จิตสํานึก ประเมินและตัดสินใจในสิ่งที่ได้รับรู้และกําหนดในการกระทําจิตสํานึกการรับรู้ตัดสินใจเชื่อมโยงแปลความหมายรองเอกขะเป็น2เท่าจิตใต้สํานึก (Subeonseious)

เป็นการควบคุมการทํางานโดยอัตโนมัติของร่างทั้งยามหลับยามตื่น เก็บความจําข้อมูลทุกอย่าที่ได้รับรู้จิตสํานึกการรับรู้การตัดสินใจเชื่อมโยง3ประเมินเก็บความจํา(อัตมโนภาพ)ควบคุมการทํางาน

แบบอัตโนมัติของร่างกายจิตใต้สํานึกจิตสํานึกและจิตใต้สํานึก ได้สื่อถึงกันแบบ 2 ทาง คือ จิตสํานึก จะส่งข้อมูลต่างๆ ไปยังจิตใต้สํานึกได้เต็มที่

แต่ในทางเดียวกัน ข้อมูล บางส่วนของจิตใต้สํานึกก็พร้อมที่จะส่งกลับมายังจิตสํานึกเช่นกัน และมากกว่าข้อมูลในส่วนอื่น อย่างเช่น เป็นความจําส่วนนอกที่เราใช้ กันอยู่ตลอดเวลา

System operation Scientific stuff Separated into two parts, both in truth and in one complex unit Is the body and mind

System operation The human mind is divided into 3 parts: consciousness, consciousness, and the center of creative thinking.

Conseious Mind is the most part of the mind that we have ever discovered. Consciousness translates and connects meaning, information and memory

Stored under consciousness Evaluate and decide what has been known and defined in consciousness, awareness, decision-making, linkage, secondary meanings, doubling (Subeonseious)

Is the control of the body’s automatic operation, both when sleeping when waking Collecting all the information that has been perceived, consciousness, awareness, decision-making, linking, 3 assessment, memory (self-concept), control of work

Automatic form of the mind under the conscious mind and consciousness Can communicate in 2 ways: consciousness will send information To the full mind

But in the same way, some information of the subconscious mind is ready to send back to the consciousness as well And more than other information, such as the outer memory that we use All the time

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การส่งข้อมูลของเซลล์ที่เชื่อมต่อถึงกัน

การส่งข้อมูล ไปยังเซลล์อื่นๆนั้นต้องอาศัยแกนของเซลล์ประสาท(axon)จะยึดตัวไปยังจุดหมายของมันนั่นคือ เซลล์อีกเซลล์หนึ่ง

การส่งข้อมูล

การส่งข้อมูล หากมีเซลล์ประสาทสองเซลล์สื่อสารกันเราจะเรียกเซลล์ที่ส่งข้อมูลว่า presynaptic ส่วนเซลล์ที่รับข้อมูลก็จะถูกเรียกว่า postsynaptie

เมื่อ มีเซลล์มากกว่าหนึ่งคู่สื่อสารกันอยู่ โดยแยกจากกันเพียงเล็กน้อย เราก็จะได้สิ่งที่เรียกว่า synapse (แกนเซลล์ประสาทแต่ละคู่)

ในส่วนของ synapse การสื่อสารจะถูกเปลี่ยนจากปฏิกิริยา ทางไฟฟ้าเป็นเคมี ข้อมูลทางเคมีจะถูกปล่อยออกจากตัวส่งและการ ออก เพื่อวิ่งเข้าหาตัวรับที่เหมาะสม สิ่งที่เราได้เรียนรู้โดยตลอด

ที่ผ่านมาเกี่ยวกับโครงสร้างอันละเอียดอ่อนของสมองรวมทั้งทางเคมีของมันได้ช่วยให้เราค้นพบวิธีการรักษาอาการป่วยทางจิต เช่นความวิตกกังวล ความเครียด

ยาที่ใช้รักษาอาการป่วย เหล่า นี้ จะช่วยปรับสมดุลของตัวส่งและตัวรับข้อมูลใน Synapse การปรับ สมดุลไม่จําเป็นต้องพึ่งยาเสมอไป เพราะเราสามารถทําได้โดยการ เปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมของเรา

คุณคงทราบกันแล้วว่า สมองของคนเราเป็นสิ่งที่น่า อัศจรรย์ มีส่วนประกอบที่ละเอียดอ่อน สลับซับซ้อน แต่ สามารถส่งผ่านข้อมูลถึงกันอย่างมีประสิทธิภาพ ในการ ควบคุมการสั่งการได้อย่างยอดเยี่ยม

Sending data to other cells Must rely on the axis of the neuron (axon) to hold onto its destination, that is Another cell

If there are two neurons communicating with each other, we will call the cells that send data that presynaptic. The cells that receive the data are called postsynaptie.

When more than one cell is communicating By separating a little We will get something called a synapse (each pair of nerve cells).

In the part of the synapse, communication will be changed from reaction. Electric is a chemical The chemical data is released from the transmitter and the exit to run into the appropriate receiver. What we have learned all along

The past about the delicate structure of the brain, including its chemistry, has helped us to find a way to treat mental illness. Such as anxiety, stress

Drugs used to treat these illnesses will help to balance the transmitter and the receiver in Synapse. Balance adjustment does not always need medication. Because we can do this by Change attitude And our behavior

You know that The human brain is amazing, with complex, complex components, but can transmit data to each other effectively in order to control the order perfectly.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ความเข้าใจภาษาอย่างง่าย

การคํานวณ การนึกคิดการรับรู้เรื่องมิติ- ภาพที่เห็นจากส่วนรักซีกซ้ายรับภาพ ซีกขวาความคิดกับการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นพร้อมกันได้

ความเข้าใจภาษาอย่างง่าย

การคํานวณ เพราะการทํางานคู่กันของ cerebrum ส่วนที่เป็นรอยหยักซึ่งอยู่ด้านบนของสมอง กับ cerebrum ความไวของความคิดกับความไวของการเคลื่อนไหว

ทํางานส่งเสริมกันไม่ได้แยกจากกันความรู้สึกที่เรามีต่อสิ่งต่างๆ เกิดขึ้นจากการทํางานของ Limbic System ส่วนที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับความรู้สึก limbic system

เป็น ชื่อสั้น ๆ ของส่วนที่อยู่ภายในและภายใต้ cerebrum ส่วนประกอบ ที่สําคัญที่สุดของมันคือ Cingulate Gyrus

ซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในสมอง ส่วนหน้ากิงก้านเซลล์ประสาท หรือ dendrite (มาจากภาษากรีก ที่แปลว่าต้นไม้)

ที่แตกแขนงออกไป มีหน้าที่ส่งผ่านข้อมูลจากเซลล์ ประสาทหนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่งคําว่า Arborization

เป็นคําที่ใช้เรียก โครงสร้างที่มีรูปร่างคล้ายกิ่งก้านของต้นไม้ที่เกิดจากการเชื่อมต่อกันของเซลล์ประสาทกับกิ่งก้านทั้งหลายของมัน

เซลล์ประสาทแต่ละ เซลล์อาจจะได้รับข้อมูลจากเซลล์อื่นนับพันผ่านทางกิ่งก้านของมัน

Simple language understanding

Calculation of thoughts, perception of dimensions – images that are seen from the left love section. Right hemisphere, thoughts and movements occur simultaneously.

Because of the pairing of the cerebrum, the notched part of the brain and the cerebrum, the sensitivity of the mind and the sensitivity of the movement

Do not work, promote each other separately, the feelings we have for things Arises from the work of the Limbic System, which acts as a limbic system

Is the short name of the part inside and under the cerebrum. Its most important component is Cingulate Gyrus.

Which is deep into the brain The front of the stem, nerve cells or dendrite (from Greek That means tree)

That branched out Is responsible for passing data from cells One nerve to another cell, the word Arborization

Is the term used to call The structure is shaped like a branch of a tree caused by the connection of neurons and all its branches.

Each neuron Cells may receive information from thousands of other cells through their branches.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ระบบกลไกลในส่วนของสมอง

การทำงานของสมอง ส่วนหลังด้านล่างของสมอง คือ cerebrum ซึ่งเป็นศูนย์ควบคุม การเคลื่อนไหว การทรงตัว

การทำงานของสมอง

การทำงานของสมอง ร่วมกันของอวัยวะต่างๆหากคุณชมลีลาของนักยิมนาสติก คุณจะได้เห็นการทํางานที่ ยอดเยี่ยมของ cerebrum

มันไม่ได้ควบคุมเฉพาะการทรงตัวและการทํางานร่วมกันของอวัยวะเท่านั้น แต่รวมไปถึงสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นก่อน การเคลื่อนไหวต่างๆด้วยเห็นได้ว่าส่วนต่างๆ ของสมองจะต้องทํางานสอดคล้องกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่างๆ เช่น คุณต้องการสั่งของความคิดนั้น

สร้างตัวขึ้นตรงกลีบสมองด้านหน้าซึ่งอยู่ถัดจากหน้าผากไปเล็กน้อย สื่อความคิดจะถูกส่งไปยัง cerebrum ซึ่งจะทํางานช่วยกับ basal ganglia โดยเปลี่ยนความคิดให้เป็นการสั่งการ

ตั้งแต่ตอนที่คุณยก หูโทรศัพท์เพื่อสั่งของ รอจนของมา จ่ายเงินให้กับพนักงานที่มาส่ง ฯลฯ เพราะ cerebrum จะเป็นตัวกําหนดการเคลื่อนไหวอวัยวะทุกส่วนในร่างกาย

ส่วนรับความรู้สึก cerebrum ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวควบคุมการเคลื่อนไหวเท่านั้นแต่มันยังทําหน้าที่ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวอีกด้วยเช่นเมื่อคุณพยายามแก้ปัญหานึกชื่อคนหรือเพียงนั่งคิดเฉยๆ

cerebrum จะทํางานทัน แม้จะไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายการนึกถึงสิ่งที่คุณฝึกฝนจะสามารถช่วยกระตุ้นวงจรความคิดในสมองของคุณให้ทํางานและคงสภาพวงจรความคิดนั้นไว้ได้ภาพที่เห็นซ้ายการได้กลิ่นรูจมูกซ้ายการได้กลิ่นการรับรู้จากสัมผัสซีกซ้ายการรับรู้จากสัมผัสซีกขวา ศูนย์กลางเกี่ยวกับภาษาการพูด การเขียน

The lower back of the brain is the cerebrum, which is the control center. Balance movement

Collaboration of various organs if you watch the style of gymnastics You will see the wonderful work of the cerebrum.

It does not control only the balance and cohesion of organs. But including things That happened first Various movements can be seen that various parts Of the brain must work in harmony to achieve goals such as you want to order that idea

Built up in front of the frontal lobe, slightly next to the forehead The ideas will be sent to the cerebrum, which will work to help with the basal ganglia by changing the mind to command.

Since when you lift The phone to order the item, wait until the item comes to pay to the employee who sent it, etc. Because the cerebrum will determine the movement of all organs in the body.

As for the sense of the cerebrum, it is not just a motion controller, but it also functions that are not related to movement, such as when you try to solve a problem, think of a person’s name or just sit and think.

The cerebrum will work immediately, even if not moving the body. Thinking of what you practice can help stimulate the thinking cycle in your brain to work and maintain that thought cycle. Left vision, smell of left nostril The smell of perception from the left half touch. Perception from the right hemisphere touch. Center about language, speech, writing

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่