ความคิดสร้างสรรค์

ความคิดสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการคิดของสมองที่มีความสามารถในการคิดในรูปแบบต่างๆมากมายและผิดไปจากเดิม ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับทฤษฎีหรือหลักการที่ได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบและถูกต้องนำไปสู่การคิดค้นและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ หรือแนวคิดใหม่ ๆ

นอกจากลักษณะที่สร้างสรรค์นี้แล้วยังมีรูปลักษณ์ที่สร้างสรรค์อีกมากมาย ซึ่งอาจมองไปในทางที่เป็นกระบวนการคิดมากกว่าเนื้อหาความคิดโดยที่ความคิดสร้างสรรค์สามารถนำไปใช้ได้ในมิติที่กว้างขึ้นตัวอย่างเช่นมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานการเรียนหรือกิจกรรมใด ๆ

ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เช่นการทดลองทางวิทยาศาสตร์ หรือการเล่นกีฬาที่ต้องสร้างรูปแบบเกมที่หลากหลายเพื่อไม่ให้สามารถเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ได้เป็นต้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นการสร้างสรรค์ทางวิชาการ อย่างไรก็ตามรูปแบบการคิดสร้างสรรค์ต่างๆที่กล่าวมาล้วนขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์

ที่ประชาชนสามารถเกี่ยวข้องไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กำหนดมาตรฐานตัวชี้วัดความคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีไว้หลายประการ ซึ่งความคิดสร้างสรรค์นั้นควรประกอบด้วย 3 สิ่งด้วยกันคือ

1. สิ่งใหม่ (ใหม่เดิม) กำลังคิดที่ทำลายความคิดที่มีอยู่ ที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าห้ามลอกเลียนแบบใคร แม้แต่ความคิดดั้งเดิมของฉันเอง

2. Workable คือความคิดที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์อย่างลึกซึ้ง และสูงกว่าการใช้ “จินตนาการเพ้อฝัน” เพียงอย่างเดียวคือสามารถพัฒนาให้เป็นจริงได้ และใช้อย่างเหมาะสมและสามารถตอบสนองจุดมุ่งหมายของการคิดได้เป็นอย่างดี

3. มีความเหมาะสมเป็นความคิดที่สะท้อนถึงความมีเหตุมีผลความเหมาะสมและคุณค่าภายใต้มาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป

ความคิดสร้างสรรค์

ความคิดสร้างสรรค์

Creativity is the brain’s thought process with the ability to think in many and different ways. Which can be applied to any theory or principle that has been carefully and properly considered, leading to the invention and creation of new inventions or new ideas.

In addition to this creative nature, there are many other creative looks. They may be viewed in a way that is more thoughtful than thoughtful, where creativity can be applied in broader dimensions, for example being creative in work, study or any activity.

That requires creativity, such as science experiments. Or playing sports that have to create a variety of game formats so that it can not be linked with knowledge, etc. It can be said that it is academic creativity. However, all the above creative thinking styles are based on creativity.

That people can relate to in their daily life as well. The core curriculum of Basic Education BE 2551 sets the standard indicators of creativity in the subjects of learning, occupation and technology. Creativity should consist of 3 things

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>ufa1668<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>>ที่นี่<<<