จากการค้นพบ

แต่เมื่อใดที่มีความเครียดมากเกินไป จํานวนเซลล์ที่ผลิต CRF ก็ จะมีมากขึ้น

จากการค้นพบ ในผู้ป่วยโรค PTSD และจากการทดลองในลิงพบว่า

จากการค้นพบ

จากการค้นพบ ความเครียดจะทําให้เซลล์สมองส่วนใน hippocampus (ทําหน้าที่ เกี่ยวกับความจํา)

ตายไปหากเซลล์ที่ตายไปมีจํานวนมาก สมองที่สําคัญส่วนนี้ก็อง

ขนาดเล็กลง ยิ่งมีความเครียดมากเท่าใด สมองส่วนนี้ก็เท่ากับทําลายลงมากเท่านั้น

ที่มากไปกว่านั้นคือ ความเครียดที่เกิดกับเราในวันนี้ สามารถ ส่งผลต่อไปในอนาคตได้

เราพบว่าทหารผ่านศึกที่เป็นโรค PTSD อัน เนื่องมาจากสงครามยังมีจํานวนฮอร์โมน CRF ที่สูง

แม้ว่าเวลาจะ ผ่านไป 25 ปีแล้วก็ตาม!วิธีผ่อนคลายจิตใจการมีอารมณ์ที่ดี

เป็นยาขนานเอกสําหรับมนุษย์ และเป็นพลัง สําคัญที่จะทําให้เรามีสุขภาพดี

มีผลดีต่อร่างกาย และในทางกลับกัน หากเราอารมณ์เสีย ก็มีผลร้าย

กระทบต่อร่างกายเราเช่นกัน เป็นที่ เชื่อว่า คนเราต้องการมีอารมณ์ที่ดี

มากกว่าอารมณ์เสีย ดังนั้น เรา ต้องรู้จักฝึกการควบคุมอารมณ์ของตัวเอง

ดังต่อไปนี้อย่าวิตกกังวลมากเกินเหตุ Q อย่าลังเลใจในการแก้ไขปัญหา 2

พอใจในสิ่งที่ตนเองมี Q รู้จักเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับจากคณมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในใจ

But whenever there is too much stress The number of cells that produce CRF will increase.

Found in patients with PTSD and in monkey experiments, it was found that

From the discovery of stress, the brain cells in the hippocampus (memory function)

Dying if many dead cells This important brain

The smaller the size, the more stress. This part of the brain is just as much destruction.

More than that Stress that happens to us today can affect the future.

We found that veterans suffering from PTSD due to war also have a high amount of CRF hormones.

Even after 25 years! How to relax the mind and have a good mood.

Is a medicine for human beings and is an important power to make us healthy

Good for the body And vice versa If we are upset, it has bad effects.

Affecting our body as well. It is believed that people want to have good emotions.

More than a bad mood, so we must learn to exercise control of your own emotions.

Do not worry too much. Q Do not hesitate to solve the problem. 2

Q is known as the giver rather than the recipient. You have these things in mind.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่