ตัวเราเป็นผู้สร้าง

การผ่อนคลายจิตใจ

ตัวเราเป็นผู้สร้าง และก่อปัญหาให้แก่ตัวเอ5 บังคับ ให้ตัวเอขบคิดค้นหาคําตอบที่

ตัวเราเป็นผู้สร้าง

ตัวเราเป็นผู้สร้าง ทําให้ความยุ่งยากเข้ามาเป็น ส่วนหนึ่งในชีวิตของเราไป

โดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างที่ได้บอกว่า กลไกการสร้างสรรค์ความสําเร็จของเรา

เปรียบเหมือนสมองกล หรือ คอมพิวเตอร์ที่มีศักยภาพสูง ส่วนที่จะ ทําหน้าที่

ป้อนข้อมูลและปัญหาเข้าไปในคอมพิวเตอร์ คือ สมองส่วน หน้าของคุณนั่นเอง

ดังนั้น คุณไม่จําเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาที่รุมเร้า เข้ามาด้วยจิตสํานึก

ปัญหาที่เกิดขึ้นได้สร้างความเครียดให้กับคนมากมาย ผลของความเครียด

ความเครียดก่อให้เกิดอันตรายต่อสมองได้ค่อนข้างร้ายแรง คนที่ประสบปัญหา

ความเครียดขั้นร้ายแรงที่สุดคือ อาการที่เรียก ว่า PTSD – Post Traumatic Stress Disorder

(สมองได้รับความ กระทบกระเทือนอย่างหนักจากเหตุการณ์บางอย่าง)

คนเหล่านี้จะ หลังฮอร์โมน CRF (Corticortropin releasing factor)

ออกมา hypothalamus (อยู่ใต้ thalamus เป็นที่อยู่สําคัญของเซลล์ประสาทที่สําคัญกลุ่มหนึ่ง)

ฮอร์โมนหลักตัวนี้(ที่เรียกฮอร์โมนหลักก็เพราะว่ามันมีผลหลายอย่างต่อร่างกาย)

จะเพิ่มจํานวนการหลั่งของฮอร์โมนชื่อ ACTH (adrenocouticotropin)

ซึ่งจะวิ่งไปตามกระแสเลือด สู่ต่อมหมวกไต (adrenal gland) ซึ่งหลังจากนั้นก็จะทําให้เกิด

ฮอร์โมนอีกชนิดหนึ่งชื่อ glucocorticoids ขึ้นCRF halarnus Antenor Pituitary

(ต่อม pituitary Posterior Pituitary pios pituaryACTE Adrenal gland

(ต่อมหมวกไต) Kidney (ไต) Glucocorticoids ตามปกติเวลาที่เรามีความเครียดร่างกายก็จะหลั่งฮอร์โมนออกมา

Mental relaxation

We are the creators And causing problems for him. A.5 Forcing A to think about the answer

We are the creators Causing difficulties to become A part of our lives

Where we do not know the example that says Mechanism for our success

Like a brain or computer that has high potential.

Enter information and problems into the computer, that is, your front brain.

Therefore, you do not need to solve problems that are beset. Come in with consciousness

The problem has created a lot of stress for many people. Stress effect

Stress can cause quite serious brain damage. People who have problems

The most serious stress is Symptoms called PTSD – Post Traumatic Stress Disorder

(The brain is Heavily affected by certain events)

These people will post CRF (Corticortropin releasing factor).

Out of the hypothalamus (under thalamus is an important address of a group of important neurons)

This main hormone (which is called the main hormone because it has many effects on the body)

Will increase the amount of secretion of the hormone called ACTH (adrenocouticotropin)

Which will run along the blood stream To the adrenal gland, which then causes

Another hormone named glucocorticoids made up of CRF halarnus Antenor Pituitary

(Pituitary gland posterior pituitary pios pituaryACTE adrenal gland

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่