ผลที่เกิดขึ้น

ถ้าหากเราได้มีการผ่อนคลายทางร่างกายเป็นประจําทุกวัน

ผลที่เกิดขึ้น ต่อเราก็คือเราจะได้รับความผ่อนคลายทางจิตใจและผ่อนคลายความคิดลง

ผลที่เกิดขึ้น

ผลที่เกิดขึ้น ทําให้เราสามารถควบคุมระบบกลไกของเราได้ดีขึ้นพัฒนาศักยภาพ

ทางความคิดสร้างสรรค์คุณคงเคยสังเกตว่า ทําไมจิตใจของมนุษย์จึงมีศักยภาพอย่าง

ไม่มีที่สิ้นสุด ในการสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ อย่าลืมว่า จิตใต้สํานึก

ของคนก็คือ ศูนย์กลางการเก็บข้อมูลที่มีจํานวนมหาศาล และสามารถนําข้อมูลเหล่านี้

มาใช้ได้หลายรูปแบบ ทําให้เกิดความคิ ใหม่ๆ ขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

หากจิตใจของเราได้เข้าสู่จุดที่ทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

มันจะสื่อสารเชื่อมโยง และนําเข้าสู่ระดับจิตสํานึกเมื่อคุณเกิดปัญหาและต้องการคําตอบ

ในการแก้ปัญหา คุณ – เลือกสิ่งที่ชอบแล้วเก็บไว้ในใจ แม้ผลคําตอบที่ได้รับจะไม่ชัดเจน

แต่คุณก็จดจํามันได้ เมื่อคุณเห็นภาพสิ่งสําคัญอยู่ที่ คุณต้องป้อนข้อมูลปัญหาทุกอย่างเข้าไปใน

จิตสํานึก จากนั้นปล่อยให้กลไกความคิดสร้างสรรค์ทํางาน

มันจะตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างและให้คําตอบกับปัญหานั้นๆคุณพิงจดจําไว้ว่า

อุปสรรคที่สําคัญของความมีประสิทธิ ภาพ คือ การใช้ความพยายามอย่างจงใจ

If we have physical relaxation on a daily basis

The result To us is that we will be relaxed and mentally relaxed.

The result Allowing us to better control our mechanisms and develop our capabilities

Creative. You have probably noticed that Why is the human mind so powerful?

infinite In creating new ideas, do not forget that the subconscious mind

Of people is the data collection center that has a tremendous amount And able to apply this information

Can be used in many forms Causing endless new possibilities

If our minds enter the point of creating creativity

It will communicate the connection And brought to the conscious level when you have a problem and need an answer

To solve your problems – choose the ones you like and keep them in mind. Even if the answer you received is unclear

But you can remember it When you see the important things that are You must enter information about all problems in

Consciousness. Then let the creative mechanism work.

It will check all the information and give answers to that problem. Khun Phing remember that

An important obstacle to efficiency is the willful effort.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่