ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

กลยุทธ์ของ ความคิดสร้างสรรค์

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ของคน ไม่ได้ออกมาจาก จิตสํานึก…

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แต่ออกมาจากจิตใต้สํานึกของคนทุกคนจน

ทําให้เหมือนกับว่า มันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่พูดออกมา โดยหาสาเหตุไม่ได้ในเวลา

ที่เราทําใจให้ปลอดโปร่ง ปลดปล่อยจิตสํานึกให้หลุด พ้นจากปัญหา

ให้มันคิดถึงเรื่องอื่นๆ และแล้วความคิดสร้างสรรค์ก็ แทรกเข้ามาเป็นความจริงที่ว่า

ความคิดสร้างสรรค์จะไม่เกิด ถ้าไม่มีการ คิดถึงปัญหาตรงนั้น

ในส่วนจิตสํานึกเสียก่อนคนเราต้องคิดค้นหาคําตอบนั้นเสียก่อน

เพื่อกระตุ้นให้เกิด ความคิดและรวบรวมสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าสู่จิตสํานึก

เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และผลที่ออกมาถึงความพอใจ จากนั้นต้อง

พักเพื่อเป็นการผ่อนคลาย และปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจิตใต้สํานึก

ทํางานต่อไปอุปสรรคสําคัญที่สุดของการคิดสร้างสรรค์คือ การที่คุณพยายาม

ที่จะคิดด้วยจิตสํานึก จงรู้ไว้ว่าคุณกําลังจํากัด ขัดขวางการทํางาน

ของระบบกลไกความคิดสร้างสรรค์อยู่ ไม่ว่าคุณจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ

ก็ตามทางวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบ และแสดงให้เห็นว่า ความพยายาม

เป็นแรงสําคัญอย่างหนึ่ง ที่เป็นตัวขัดขวางไม่ให้คนเลิกนิสัยเลวๆ

หรือสร้างนิสัยใหม่ขึ้นมาแทนและพบกับความจริงที่ว่า นิสัยของ

คนเรานั้น หากเราพยายามที่จะแก้ไขมัน มันจะฟันแน่นมาก ยิ่งขึ้น

Creative strategy

The creativity of people does not come out of consciousness …

Creativity But coming out of the conscious mind of every poor man

Make it as though It’s something that speaks out. By not finding the cause at the time

That we make our mind clear Unleash the consciousness from the problem.

Let it think about other things And then creativity Inserted into the fact that

Creativity will not occur without thinking of the problem there.

In the first sense, people must first think of that answer.

To stimulate Thoughts and gather all related things into consciousness

To analyze the possibilities And the result that comes out of satisfaction then must

Rest to relax And let it be a duty of consciousness

Continue to work. The most important obstacle of creativity is Your efforts

To think with consciousness Know that you are limited. Interrupt work

Of the creative mechanism Whether you intend or do not intend

However, science has discovered And showed that the effort

Is an important force That prevents people from breaking bad habits

Or create a new habit instead and meet the fact that the habit of

That person if we try to fix it It will be more tight teeth.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่