ข้อความข้างต้น

เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นไปไม่ได้ตามความคิดดังกล่าว

ข้อความข้างต้น ส่วนมากจะเกิดขึ้นในวัยรุ่น การที่คุณ พยายามที่จะได้รับการยอมรับจากเพื่อนฝูงที่อยู่ในฐานะเท่าเทียมกัน

ข้อความข้างต้น

ข้อความข้างต้น คุณยอมตายเสียดีกว่าที่จะยอมตกอยู่ในสภาพซอมซ่อ เป็นที่หัวเราะเยาะของคนอื่น

คุณใช้เวลาหมดไปกับการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น เช่น 2. บางคนอาจจะมีในบางสิ่ง

ที่คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่มี คุณก็จะเริ่ม นาง ความล้มเหลวจึงกลายสภาพเป็นอะไรบางอย่างและต้องยามหลีกเลี่ยงให้มากที่สุด

ขณะเดียวกันความต้องการที่จะได้รับ ความเห็นชอบ ก็เพิ่มมากขึ้นเมื่อนิสัยเช่นนี้ ได้ฝังเข้าไปในจิตใต้สํานึก

ความคิดที่จํากัด ทําให้คุณตกอยู่ในสภาพเซลย เนื่องจากคุณต้องกระทําตามหน้าที่

คณได้สร้างอาณาจักรแห่งความสบายใจเพื่อจะได้หลีกสิ่งที่คุณไม่ พอใจ แต่คุณโชคไม่ดี

ที่อาณาจักรแห่งความสบายใจ ได้ปิดกั้นความ เป็นไปได้ที่ไร้ขอบเขต ที่อยู่ในโลกภายนอกจนหมดสิ้นหากคุณ!คิด

ที่จะแยกตัวออกมาจากอาณาจักรแห่งความ สบายใจที่คุณสร้างขึ้น คุณจะต้องเป็นมิตรกับความล้มเหลวและเมื่อคุณตัดสินใจ

ที่จะไม่ต้องการความช่วยเหลือ หรือความ เห็นดีเห็นงามจากคนอื่นอีกต่อไป มันก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรนัก

หากคุณยืนยันความตั้งใจอย่างแน่วแน่ คุณจงรู้ไว้ เถิดว่า นั่นคือสิ่งที่ ยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดทั้งปวงแม้ว่าคุณ

จะลอผิดลองถูกสักกี่ครั้ง หากคุณมีความตั้งใจมันก็จะนํา คุณไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้ได้

Therefore it is not possible according to these ideas.

Most of the above will occur in teenagers, you try to be accepted by friends who are equal.

You are better to die than to be in a seedy state. Is a laughing place of others.

You spend all your time comparing yourself to others, such as 2. Some people might have something.

That you feel you don’t have, you will start her failure so it becomes something and must be avoided as much as possible

At the same time, the desire to gain approval is increasing when such habits Buried in the subconscious

Limited idea Causing you to fall into a state Since you have to act as your duty

You have created a kingdom of peace to avoid what you are not happy with, but you are unfortunately.

In the kingdom of peace Has blocked The possibilities are endless. That is in the outside world completely. If you think!

To separate from the kingdom of The comfort that you created You must be friendly with failure and when you decide

Who will no longer need help or good opinion from others It is not a very important matter.

If you insist on your determination, you know that that’s what Great above all, even if you

How many times will it be wrong? If you have the intention, it will bring You can reach your destination.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่