แต่เมื่อใดที่มีความเครียดมากเกินไป จํานวนเซลล์ที่ผลิต CRF ก็ จะมีมากขึ้น

จากการค้นพบ ในผู้ป่วยโรค PTSD และจากการทดลองในลิงพบว่า

จากการค้นพบ

จากการค้นพบ ความเครียดจะทําให้เซลล์สมองส่วนใน hippocampus (ทําหน้าที่ เกี่ยวกับความจํา)

ตายไปหากเซลล์ที่ตายไปมีจํานวนมาก สมองที่สําคัญส่วนนี้ก็อง

ขนาดเล็กลง ยิ่งมีความเครียดมากเท่าใด สมองส่วนนี้ก็เท่ากับทําลายลงมากเท่านั้น

ที่มากไปกว่านั้นคือ ความเครียดที่เกิดกับเราในวันนี้ สามารถ ส่งผลต่อไปในอนาคตได้

เราพบว่าทหารผ่านศึกที่เป็นโรค PTSD อัน เนื่องมาจากสงครามยังมีจํานวนฮอร์โมน CRF ที่สูง

แม้ว่าเวลาจะ ผ่านไป 25 ปีแล้วก็ตาม!วิธีผ่อนคลายจิตใจการมีอารมณ์ที่ดี

เป็นยาขนานเอกสําหรับมนุษย์ และเป็นพลัง สําคัญที่จะทําให้เรามีสุขภาพดี

มีผลดีต่อร่างกาย และในทางกลับกัน หากเราอารมณ์เสีย ก็มีผลร้าย

กระทบต่อร่างกายเราเช่นกัน เป็นที่ เชื่อว่า คนเราต้องการมีอารมณ์ที่ดี

มากกว่าอารมณ์เสีย ดังนั้น เรา ต้องรู้จักฝึกการควบคุมอารมณ์ของตัวเอง

ดังต่อไปนี้อย่าวิตกกังวลมากเกินเหตุ Q อย่าลังเลใจในการแก้ไขปัญหา 2

พอใจในสิ่งที่ตนเองมี Q รู้จักเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับจากคณมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในใจ

But whenever there is too much stress The number of cells that produce CRF will increase.

Found in patients with PTSD and in monkey experiments, it was found that

From the discovery of stress, the brain cells in the hippocampus (memory function)

Dying if many dead cells This important brain

The smaller the size, the more stress. This part of the brain is just as much destruction.

More than that Stress that happens to us today can affect the future.

We found that veterans suffering from PTSD due to war also have a high amount of CRF hormones.

Even after 25 years! How to relax the mind and have a good mood.

Is a medicine for human beings and is an important power to make us healthy

Good for the body And vice versa If we are upset, it has bad effects.

Affecting our body as well. It is believed that people want to have good emotions.

More than a bad mood, so we must learn to exercise control of your own emotions.

Do not worry too much. Q Do not hesitate to solve the problem. 2

Q is known as the giver rather than the recipient. You have these things in mind.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การผ่อนคลายจิตใจ

ตัวเราเป็นผู้สร้าง และก่อปัญหาให้แก่ตัวเอ5 บังคับ ให้ตัวเอขบคิดค้นหาคําตอบที่

ตัวเราเป็นผู้สร้าง

ตัวเราเป็นผู้สร้าง ทําให้ความยุ่งยากเข้ามาเป็น ส่วนหนึ่งในชีวิตของเราไป

โดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างที่ได้บอกว่า กลไกการสร้างสรรค์ความสําเร็จของเรา

เปรียบเหมือนสมองกล หรือ คอมพิวเตอร์ที่มีศักยภาพสูง ส่วนที่จะ ทําหน้าที่

ป้อนข้อมูลและปัญหาเข้าไปในคอมพิวเตอร์ คือ สมองส่วน หน้าของคุณนั่นเอง

ดังนั้น คุณไม่จําเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาที่รุมเร้า เข้ามาด้วยจิตสํานึก

ปัญหาที่เกิดขึ้นได้สร้างความเครียดให้กับคนมากมาย ผลของความเครียด

ความเครียดก่อให้เกิดอันตรายต่อสมองได้ค่อนข้างร้ายแรง คนที่ประสบปัญหา

ความเครียดขั้นร้ายแรงที่สุดคือ อาการที่เรียก ว่า PTSD – Post Traumatic Stress Disorder

(สมองได้รับความ กระทบกระเทือนอย่างหนักจากเหตุการณ์บางอย่าง)

คนเหล่านี้จะ หลังฮอร์โมน CRF (Corticortropin releasing factor)

ออกมา hypothalamus (อยู่ใต้ thalamus เป็นที่อยู่สําคัญของเซลล์ประสาทที่สําคัญกลุ่มหนึ่ง)

ฮอร์โมนหลักตัวนี้(ที่เรียกฮอร์โมนหลักก็เพราะว่ามันมีผลหลายอย่างต่อร่างกาย)

จะเพิ่มจํานวนการหลั่งของฮอร์โมนชื่อ ACTH (adrenocouticotropin)

ซึ่งจะวิ่งไปตามกระแสเลือด สู่ต่อมหมวกไต (adrenal gland) ซึ่งหลังจากนั้นก็จะทําให้เกิด

ฮอร์โมนอีกชนิดหนึ่งชื่อ glucocorticoids ขึ้นCRF halarnus Antenor Pituitary

(ต่อม pituitary Posterior Pituitary pios pituaryACTE Adrenal gland

(ต่อมหมวกไต) Kidney (ไต) Glucocorticoids ตามปกติเวลาที่เรามีความเครียดร่างกายก็จะหลั่งฮอร์โมนออกมา

Mental relaxation

We are the creators And causing problems for him. A.5 Forcing A to think about the answer

We are the creators Causing difficulties to become A part of our lives

Where we do not know the example that says Mechanism for our success

Like a brain or computer that has high potential.

Enter information and problems into the computer, that is, your front brain.

Therefore, you do not need to solve problems that are beset. Come in with consciousness

The problem has created a lot of stress for many people. Stress effect

Stress can cause quite serious brain damage. People who have problems

The most serious stress is Symptoms called PTSD – Post Traumatic Stress Disorder

(The brain is Heavily affected by certain events)

These people will post CRF (Corticortropin releasing factor).

Out of the hypothalamus (under thalamus is an important address of a group of important neurons)

This main hormone (which is called the main hormone because it has many effects on the body)

Will increase the amount of secretion of the hormone called ACTH (adrenocouticotropin)

Which will run along the blood stream To the adrenal gland, which then causes

Another hormone named glucocorticoids made up of CRF halarnus Antenor Pituitary

(Pituitary gland posterior pituitary pios pituaryACTE adrenal gland

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ถ้าหากเราได้มีการผ่อนคลายทางร่างกายเป็นประจําทุกวัน

ผลที่เกิดขึ้น ต่อเราก็คือเราจะได้รับความผ่อนคลายทางจิตใจและผ่อนคลายความคิดลง

ผลที่เกิดขึ้น

ผลที่เกิดขึ้น ทําให้เราสามารถควบคุมระบบกลไกของเราได้ดีขึ้นพัฒนาศักยภาพ

ทางความคิดสร้างสรรค์คุณคงเคยสังเกตว่า ทําไมจิตใจของมนุษย์จึงมีศักยภาพอย่าง

ไม่มีที่สิ้นสุด ในการสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ อย่าลืมว่า จิตใต้สํานึก

ของคนก็คือ ศูนย์กลางการเก็บข้อมูลที่มีจํานวนมหาศาล และสามารถนําข้อมูลเหล่านี้

มาใช้ได้หลายรูปแบบ ทําให้เกิดความคิ ใหม่ๆ ขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

หากจิตใจของเราได้เข้าสู่จุดที่ทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

มันจะสื่อสารเชื่อมโยง และนําเข้าสู่ระดับจิตสํานึกเมื่อคุณเกิดปัญหาและต้องการคําตอบ

ในการแก้ปัญหา คุณ – เลือกสิ่งที่ชอบแล้วเก็บไว้ในใจ แม้ผลคําตอบที่ได้รับจะไม่ชัดเจน

แต่คุณก็จดจํามันได้ เมื่อคุณเห็นภาพสิ่งสําคัญอยู่ที่ คุณต้องป้อนข้อมูลปัญหาทุกอย่างเข้าไปใน

จิตสํานึก จากนั้นปล่อยให้กลไกความคิดสร้างสรรค์ทํางาน

มันจะตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างและให้คําตอบกับปัญหานั้นๆคุณพิงจดจําไว้ว่า

อุปสรรคที่สําคัญของความมีประสิทธิ ภาพ คือ การใช้ความพยายามอย่างจงใจ

If we have physical relaxation on a daily basis

The result To us is that we will be relaxed and mentally relaxed.

The result Allowing us to better control our mechanisms and develop our capabilities

Creative. You have probably noticed that Why is the human mind so powerful?

infinite In creating new ideas, do not forget that the subconscious mind

Of people is the data collection center that has a tremendous amount And able to apply this information

Can be used in many forms Causing endless new possibilities

If our minds enter the point of creating creativity

It will communicate the connection And brought to the conscious level when you have a problem and need an answer

To solve your problems – choose the ones you like and keep them in mind. Even if the answer you received is unclear

But you can remember it When you see the important things that are You must enter information about all problems in

Consciousness. Then let the creative mechanism work.

It will check all the information and give answers to that problem. Khun Phing remember that

An important obstacle to efficiency is the willful effort.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

กลยุทธ์ของ ความคิดสร้างสรรค์

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ของคน ไม่ได้ออกมาจาก จิตสํานึก…

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แต่ออกมาจากจิตใต้สํานึกของคนทุกคนจน

ทําให้เหมือนกับว่า มันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่พูดออกมา โดยหาสาเหตุไม่ได้ในเวลา

ที่เราทําใจให้ปลอดโปร่ง ปลดปล่อยจิตสํานึกให้หลุด พ้นจากปัญหา

ให้มันคิดถึงเรื่องอื่นๆ และแล้วความคิดสร้างสรรค์ก็ แทรกเข้ามาเป็นความจริงที่ว่า

ความคิดสร้างสรรค์จะไม่เกิด ถ้าไม่มีการ คิดถึงปัญหาตรงนั้น

ในส่วนจิตสํานึกเสียก่อนคนเราต้องคิดค้นหาคําตอบนั้นเสียก่อน

เพื่อกระตุ้นให้เกิด ความคิดและรวบรวมสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าสู่จิตสํานึก

เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และผลที่ออกมาถึงความพอใจ จากนั้นต้อง

พักเพื่อเป็นการผ่อนคลาย และปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจิตใต้สํานึก

ทํางานต่อไปอุปสรรคสําคัญที่สุดของการคิดสร้างสรรค์คือ การที่คุณพยายาม

ที่จะคิดด้วยจิตสํานึก จงรู้ไว้ว่าคุณกําลังจํากัด ขัดขวางการทํางาน

ของระบบกลไกความคิดสร้างสรรค์อยู่ ไม่ว่าคุณจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ

ก็ตามทางวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบ และแสดงให้เห็นว่า ความพยายาม

เป็นแรงสําคัญอย่างหนึ่ง ที่เป็นตัวขัดขวางไม่ให้คนเลิกนิสัยเลวๆ

หรือสร้างนิสัยใหม่ขึ้นมาแทนและพบกับความจริงที่ว่า นิสัยของ

คนเรานั้น หากเราพยายามที่จะแก้ไขมัน มันจะฟันแน่นมาก ยิ่งขึ้น

Creative strategy

The creativity of people does not come out of consciousness …

Creativity But coming out of the conscious mind of every poor man

Make it as though It’s something that speaks out. By not finding the cause at the time

That we make our mind clear Unleash the consciousness from the problem.

Let it think about other things And then creativity Inserted into the fact that

Creativity will not occur without thinking of the problem there.

In the first sense, people must first think of that answer.

To stimulate Thoughts and gather all related things into consciousness

To analyze the possibilities And the result that comes out of satisfaction then must

Rest to relax And let it be a duty of consciousness

Continue to work. The most important obstacle of creativity is Your efforts

To think with consciousness Know that you are limited. Interrupt work

Of the creative mechanism Whether you intend or do not intend

However, science has discovered And showed that the effort

Is an important force That prevents people from breaking bad habits

Or create a new habit instead and meet the fact that the habit of

That person if we try to fix it It will be more tight teeth.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การมุ่งหวังหากคุณศึกษาทางด้านจิตวิทยา

คุณจะเห็นว่า เหตุผล ขึ้น มูลฐานในความสําเร็จของคน ก็คือ

คุณจะเห็นว่า

คุณจะเห็นว่า การที่เรามุ่งหวังที่จะได้รับความ สําเร็จมันเองนักกีฬาผู้ประสบความสําเร็จ

ย่อมมุ่งหวังที่จะคว้าชัยชนะนักวิทยาศาสตร์ ผู้ประสบความสําเร็จ

ได้กล่าวว่า “สิ่งที่มี หวังคือ สิ่งที่จะได้พบ”การมุ่งหวัง เป็นสิ่งที่ควบคุมชีวิตของคน

ถ้าคุณหวังจะพบใน สิ่งที่ดีที่สุด คุณที่จะสมหวัง คุณต้องควบคุมการมุ่งหวังของตนเองให้

ดี หากคุณควบคุมไม่ดีสิ่งเลวร้ายต้องเกิดกับชีวิตคุณอย่างแน่นอนหากคุณต้องการความสําเร็จ

คุณต้องกระตุ้นเตือน จิตใจให้มีพลังด้วยภาพของสิ่งที่คุณต้องการจะทําให้

สําเร็จที่รออยู่ข้างหน้าเมื่อคุณพบว่ามีความจําเป็นที่จะต้องเตือนความจํา

คุณต้อง รวบรวมความมุ่งหวังก็น่าพอใจ ที่เคยทําเมื่อครั้งเป็นเด็ก ที่ได้กลาย

เป็นจริงมาไว้ในความคิดสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวนําคณไปง่ายขึ้นใช้ความมุ่งหวัง

เป็นตัวนําชีวิตสู่อนาคตที่ดี ลงมือทํา กระตือรือร้นที่จะเป็นพลังให้คุณ

ประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้นกลยุทธ์ลับสิ่งที่คุณตั้งใจทําให้สําเร็จ

อย่าเล่าต่อ หากทําเช่นนั้น เท่ากับคุณขอความเห็นจากผู้อื่นอย่าบอก

เป้าหมายของคุณให้ฝ่ายตรงข้ามทราบ หากเขา พยายามถามวิธีการต่างๆ

ที่คุณจะทํา เพื่อเปรียบเทียบกับแผนการที่ เขาวางไว้ในใจหากคุณไม่ได้

มีจุดมุ่งหมายร่วมกับใคร เก็บมันไว้กับ ตัวเอง ดีที่สุด

Aiming if you study psychology

You will see that the reason for the foundation of one’s success is

You will see that we look forward to receiving Success. It is a successful athlete.

Would hope to win the scientist Successful person

Said that “what is hoped is what will be found” Is something that controls the lives of people

If you hope to meet in The best thing You will fulfill You have to control your own aim.

Well, if you control badly, bad things must certainly happen to your life if you want success.

You must be alert. The mind is energetic with the image of what you want to make.

Successfully waiting ahead when you find it necessary to remind

You have to gather hope and satisfaction. That was done when a child became

In fact, these ideas will be easier to use.

To lead a life in a good future, act enthusiastically to be a force for you

Achieving faster, a secret strategy for what you intend to accomplish.

Don’t continue to do so. As you ask for opinions from others, don’t tell

Your goal is to let your opponent know if he tries to ask different ways.

That you will do to compare with the plan He puts it in his heart if you don’t.

Who aims to share Keep it to yourself best

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นไปไม่ได้ตามความคิดดังกล่าว

ข้อความข้างต้น ส่วนมากจะเกิดขึ้นในวัยรุ่น การที่คุณ พยายามที่จะได้รับการยอมรับจากเพื่อนฝูงที่อยู่ในฐานะเท่าเทียมกัน

ข้อความข้างต้น

ข้อความข้างต้น คุณยอมตายเสียดีกว่าที่จะยอมตกอยู่ในสภาพซอมซ่อ เป็นที่หัวเราะเยาะของคนอื่น

คุณใช้เวลาหมดไปกับการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น เช่น 2. บางคนอาจจะมีในบางสิ่ง

ที่คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่มี คุณก็จะเริ่ม นาง ความล้มเหลวจึงกลายสภาพเป็นอะไรบางอย่างและต้องยามหลีกเลี่ยงให้มากที่สุด

ขณะเดียวกันความต้องการที่จะได้รับ ความเห็นชอบ ก็เพิ่มมากขึ้นเมื่อนิสัยเช่นนี้ ได้ฝังเข้าไปในจิตใต้สํานึก

ความคิดที่จํากัด ทําให้คุณตกอยู่ในสภาพเซลย เนื่องจากคุณต้องกระทําตามหน้าที่

คณได้สร้างอาณาจักรแห่งความสบายใจเพื่อจะได้หลีกสิ่งที่คุณไม่ พอใจ แต่คุณโชคไม่ดี

ที่อาณาจักรแห่งความสบายใจ ได้ปิดกั้นความ เป็นไปได้ที่ไร้ขอบเขต ที่อยู่ในโลกภายนอกจนหมดสิ้นหากคุณ!คิด

ที่จะแยกตัวออกมาจากอาณาจักรแห่งความ สบายใจที่คุณสร้างขึ้น คุณจะต้องเป็นมิตรกับความล้มเหลวและเมื่อคุณตัดสินใจ

ที่จะไม่ต้องการความช่วยเหลือ หรือความ เห็นดีเห็นงามจากคนอื่นอีกต่อไป มันก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรนัก

หากคุณยืนยันความตั้งใจอย่างแน่วแน่ คุณจงรู้ไว้ เถิดว่า นั่นคือสิ่งที่ ยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดทั้งปวงแม้ว่าคุณ

จะลอผิดลองถูกสักกี่ครั้ง หากคุณมีความตั้งใจมันก็จะนํา คุณไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้ได้

Therefore it is not possible according to these ideas.

Most of the above will occur in teenagers, you try to be accepted by friends who are equal.

You are better to die than to be in a seedy state. Is a laughing place of others.

You spend all your time comparing yourself to others, such as 2. Some people might have something.

That you feel you don’t have, you will start her failure so it becomes something and must be avoided as much as possible

At the same time, the desire to gain approval is increasing when such habits Buried in the subconscious

Limited idea Causing you to fall into a state Since you have to act as your duty

You have created a kingdom of peace to avoid what you are not happy with, but you are unfortunately.

In the kingdom of peace Has blocked The possibilities are endless. That is in the outside world completely. If you think!

To separate from the kingdom of The comfort that you created You must be friendly with failure and when you decide

Who will no longer need help or good opinion from others It is not a very important matter.

If you insist on your determination, you know that that’s what Great above all, even if you

How many times will it be wrong? If you have the intention, it will bring You can reach your destination.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ทางด้านจิตวิทยาได้บอกไว้ว่าความมั่งคั่ง เอื้อ อํานวย

การเป็นประโยชน์ ให้กับลูกค้าก่อนอื่นคุณจะต้องสร้างความเชื่อมั่นในจิตใจ

การเป็นประโยชน์

การเป็นประโยชน์ ในสถานการณ์ที่คุณต้องการที่จะประสบความสําเร็จ

นั่นคือ มีอํานาจเหนือคนอื่น และมีความยิ่งใหญ่แนวความคิด

ความเชื่อในการที่จะปลดปล่อยศักยภาพอันไร้ ขอบเขต

จะเปลี่ยนเป็นความจริงได้ หากคุณลงมือทําอย่างกล้าหาญตั้งแต่

บัดนี้บุคคลผู้สูญเสีย คำกล่าวนี้คุณสามารถนึกถึง ตัวอย่างได้มากมาย

หากคุณเกิดลังเลผลเสียจะตามมาภายหลัง และ ถ้าคุณไม่อยากเป็น

ผู้สูญเสียคุณต้องกล้าที่จะทําเป็นมิตรกับความล้มเหลวความล้มเหลว

ได้รับการยอมรับและถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นในส่วน หนึ่งของกระบวน

การทางด้านความเจริญเติบโตของคนคุณมีความรู้สึกว่า คุณต้องดูดี

เสมอในสายตาของคน ใน ครอบครัว ในสายตาเพื่อน และสังคม

ถึงแม้คุณจะไม่ได้พัฒนาตนเอง หรือทําอะไรให้กับชีวิตตัวเองเลย

ก็ตามและอาจทําให้คุณเกิดความ คิดว่า วิธีที่ดีที่สุดที่จะหลีกเลี่ยง

จากความล้มเหลวได้นั้นก็คือ จะต้อง ทําในสิ่งที่แน่ใจว่าจะต้อง

มีความสําเร็จรออยู่เบื้องหน้าแต่ในชีวิตคน การที่จะมั่นใจใน

สิ่งใดถึง 100 เปอร์เซ็นต์ มีน้อย มากและสิ่งที่คุณทําก็อยู่ในกรอบ

Psychology has said that wealth facilitates

Helpfulness To customers. First and foremost, you must build trust in the mind with

Helpfulness With the situation that you want to succeed

That is to have power over others. And has great concepts

Belief in releasing boundless potential

Can change into reality If you act bravely since

Now, the person who has lost You can think of this saying Many examples

If you hesitate, the consequences will follow and if you don’t want to be

You have to be brave enough to be friendly with failure.

Is recognized and considered necessary in the One of the processes

The growth of people, you have the feeling that you have to look good.

Always in the eyes of the family, in the eyes of friends and society

Even if you don’t develop yourself Or do anything for your own life

And may give you an idea of ​​the best way to avoid

From the failure, it must be done in what is sure to be

There is success waiting in the foreground, but in one’s life To be confident in

Anything up to 100 percent is very small and what you do is within the framework.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

แต่คุณอาจได้รับการชี้นําในสิ่งที่ดีกว่าก็ได้

การที่คุณจะต้องไป ให้ถึงจุดหมายปลายทาง สิ่งที่คุณต้องทําคือamoroorobuzen 0 การเลือกเป้าหมาย Q, การที่คุณจะต้องไป

การที่คุณจะต้องไป การวางแผนอย่างถูกต้อง 4 มีความเต็มใจที่จะทํา Q ลงมือกระทํา อยู่ตรงที่คุณต้องการจะเป็นในเวลานี้

คุณกําลังยืนอยู่ตรงจุดที่คุณต้องการจะเป็นอยู่ แท้จริง ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ก็ตาม เพราะคุณเท่านั้น

ที่เลือกสิ่งช้ ด้วยตัวเอง ยอมให้ตัวเองตกอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่ ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือ

ไม่ตั้งใจก็ตามแต่หลักฐานที่เห็นเป็นตัวบ่งบอกว่า คุณพอใจที่จะยอมอยู่ใน สภาพเช่นนี้

มากกว่าที่จะยอมแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นและนี่เป็นข้ออ้างจากการกระทําด้วยความสมัครใจของ คุณQ เธอไม่เข้าใจฉันหรอก Q เธอไม่ลองมาเป็นฉันดูบ้าง Q ทุกวันนี้

ฉันมีชีวิตราวกับนักโทษคุณอาจจะพูดจากใจจริง ตามสภาพที่เป็นอยู่ แต่ความจริงมัน

ยู่ที่ความคิดของคุณไว้คุณยอมให้สิ่งแวดล้อมในสภาพปัจจุบัน เป็นตัวตีกรอบล้อมคุณยอมให้บุคคล

สิ่งแวดล้อม สภาพการณ์ เป็นตัวชี้นําในการ หาความสุขให้กับตนเอง เท่ากับได้ฝากชีวิตไว้กับสภาพการณ์เอก

เท่ากับเป็นการประจานว่า สถานการณ์ที่คุณเป็นอยู่นั้น อกว่าพลังภายใน ที่จะนําความเปลี่ยนแปลงมาสู่จิตใต้สํานึกที่

อันในทางลบที่คุณนําออกมาใช้ ผลก็คือมันได้แนะนําในสิ่งที่คุณเรียกร้องออกมา ให้อย่างตรงไปตรงมาความมั่งคั่งเป็นของผู้กล้าหลักความจริง

But you may be able to get better directions.

You have to go Reach the destination All you have to do is amoroorobuzen. 0 Target selection Q,

You have to go Correct planning. 4 Be willing to do Q. Act where you want to be at this time.

You are standing where you want to be, whether you like it or not. Because of you only

Who choose things by themselves, allow themselves to be in the status quo Whether intentionally or

Inattentive, but the evidence seen indicates that You are happy to be in this condition.

Rather than agreeing to change or improve, and this is an excuse from your voluntary actions. Q You don’t understand me. Q You don’t try to be me. Q Today.

I live as a prisoner. You may speak from the heart. According to the status quo But in truth it

At your thought, you allow the environment in its current state. Is a siege, you allow people

The environment, the situation, is the guideline for Find happiness for yourself. Equal to leaving his life under the supreme circumstances

Equals as a revenge that The situation you are in Beyond internal power That will bring change to the unconscious mind that

The negative way you use As a result, it suggests what you demanded. To be honest, wealth is the brave truth.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

สิ่งที่เห็นกับสิง่ที่สร้างขึ้นมาจากตัวเราเอง

คนเรามักจะหลอกตัวเอง เสมอว่าสามารถจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ได้ดีกว่านี้ แต่ยังมีกฏและหลักการที่เป็นสากลกล่าวไว้ว่า

คนเรามักจะหลอกตัวเอง

คนเรามักจะหลอกตัวเอง คุณจะไม่ ได้รับโอกาสที่ยิ่งใหญ่ของชีวิต

จนกว่าจะได้พิสูจน์ว่าคุณจะสามารถ กระทํางานที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ดีที่สุดจําไว้ว่า

อย่าพยายามหลีกหนีจากปัจจุบัน งานที่คุณมีอยู่ ใน ปัจจุบันคือสิ่งสําคัญที่สุดที่คุณจะต้องทํา

เพื่ออนาคตที่ดีกว่าที่ยังมา ไม่ถึงหาความพอดีที่ลงตัวคุณจะต้องเรียนรู้วิธีผ่อนคลายอารมณ์ของตัวเอง

ปล่อยให้ ความรู้สึกใหม่ที่เข้ามา… นําคุณก้าวไปข้างหน้า หลังจากที่คุณได้ตั้ง ป้าหมายและวางแผน

ในทางปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้วคุณต้องทําใจเป็น กลาง ถามจิตใต้สํานึกว่าควรจะทําอย่างไรต่อไป

สื่อแนวความคิดที่ จิตสํานึกหามาได้เข้าไป โดยให้จิตใต้สํานึกชี้นํา เลือกสิ่งที่กกต.และไม่นาน

คุณก็รู้ได้ว่าควรจะทําอะไรขอคุณจงเชื่อเรื่องแรงบันดาลใจ และลงมือว่ามันไม่ทําให้คุณผิดหวัง

จะนําคุณไปยังสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งคร รับความสุขมากที่สุดชื่อเรื่องแรงบันดาลใจและลงมือทําทันที

คุณจะพบคุณต้องเปิดให้กว้าง เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาหากการกระทําที่เกิดจากตัวคุณเอง

คุณจะไม่ได้รับการชี้นํา จนกว่าคุณจะเกิดความต้องการในการชี้นํานั้นจงก้าวไปข้างหน้าทีละก้าว

เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงผ่านเข้ามา ต้องรู้จักการผ่อนปรน แม้คุณอาจก้าวไปไม่ถึงเป้าหมายอย่างที่ตั้งใจ

What you see with things that are created by ourselves

People tend to deceive themselves. Always being able to do one thing better, but there are still universal rules and principles that

People often deceive themselves. You will not get the greatest opportunity of life.

Until you can prove that you can Work to the best of their ability. Remember that

Do not try to escape from the present. Your current job is the most important thing you must do.

For a better future that still comes Not finding a perfect fit, you need to learn how to relax your own emotions.

Let the new feeling come in … Leading you forward After you have set Aunt and plot

In practice, you must be mindful of the central question. What should you do next?

Conceptual media that Consciousness can be found in By letting the subconscious mind guide Choose what the Election Commission and not long

You know what you should do. Believe in inspiration. And acting on it doesn’t disappoint you

Will take you to the right thing, which is the most happy, the title, inspiration and action immediately

You will find you have to open it wide. To accept the changes that are constantly occurring. If the actions are caused by yourself

You will not be guided. Until you have a need for leading it, step forward one step at a time

When changes come in Must know relief Even if you may not reach your goal as intended

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ความคิดนี่คือตัวฉุดรั้งให้เขาตกอยู่ในสภาพของเชลย

เพราะการไม่ตัดสินใจ ก็คือ การตัดสินใจ นั่นเอง!การที่ไม่รู้จักตัดสินใจ เป็นการสร้างความล้มเหลวให้กับตัวเอง

เพราะการไม่ตัดสินใจ

เพราะการไม่ตัดสินใจ ทั้งๆ ที่รู้อยู่ว่าจะต้องทําอะไรบ้างในการสร้างสรรค์ แต่ไม่สามารถ ตัดสินใจหรือไม่ยอมตัดสินใจ

คิดว่าตัวเองไม่มีความสามารถเพียงพอ จึงต้องพบกับความล้มเหลวโดยตลอดถ้าคุณเพียงแต่ รู้จักการเลือกเป้าหมายที่ถูกต้องให้กับชีวิต

ความมั่นใจจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างมากมา เริ่มจากจุดที่คุณเป็นคุณการค้นพบอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของคนก็คือ

การเรียนรู้ที่จะมีชีวิต อยู่ในปัจจุบัน และการดํารงชีวิตในแต่ละช่วงเวลาของวันการตั้งเป้าหมายทุกอย่าง ต้องทําด้วยความรอบคอบ

เพื่อที่ ๑.ได้ไม่หลงทางการตัดสินใจที่ผ่านมาแล้วนั้น อย่านําเก็บมาคิด เรือไปยึดติดอยู่กับมัน

จะนํามาใช้ได้ก็ต่อเมื่อปัจจุบันเท่านั้นมีคนจํานวนมากมาย ที่มีชีวิตอยู่กับอนาคต จนลืมสิ่งที่จะต้อง ทําในวันนี้

การวางแผนเพื่ออนาคตแม้จะเป็นสิ่งสําคัญก็ตาม แต่ ความรู้สึกที่ได้รับนั้นก็ยังไม่พอใจ วุ่นวายใจระคนผิดหวัง เห็นได้ ว่าการทําเช่นนี้

เท่ากับเราได้หนีสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันการที่จะมีชีวิตที่ราบรื่นและสร้างสรรค์ คุณจะต้องสร้างนิสัยที่

จะกระทําสิ่งที่อยู่ตรงหน้าในวันนี้ จนสุดความสามารถที่คุณทําได้หากคุณเรียนวิธีที่จะกระทํางานในปัจจุบันอย่างดีที่สุดแล้ว

โดยไม่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญไม่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณไม่พอใจ มากแค่ไหนก็ตาม แสดงว่าคุณได้มอบบทเรียนที่มีค่าในการสร้าง ความรุ่งเรืองให้ตนเอง

This is a traction that puts him in captivity.

Because the decision is not a decision! It is a failure for yourself.

Because of not making a decision despite Who knows what to do in creation but cannot decide or refuse to make decisions

 Think that he has no ability Therefore having to find a failure all the time if you only Knowing the right goals for life

Confidence will come to you very much. Starting from where you are you, the great discovery of a person’s life is

Learning to live In the present And living in each time of day, setting goals Must be done with care

For that 1. Can not get lost in the past decisions. Do not collect The boat is attached to it.

Can be used only at present, there are many people That lives with the future Until forgetting what to do today

Planning for the future, even though it is important, the feeling that I feel is still not satisfactory. Disappointed, people were disappointed to see that doing this

As much as we have escaped from the current reality. To live a smooth and creative life You have to create a habit that

Will do what is ahead of you today To the best of your ability. If you have learned the best way to do your job today,

It is not considered important, regardless of whether it is what makes you upset. How much Shows that you have given lessons to build Self-glory

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่