เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นไปไม่ได้ตามความคิดดังกล่าว

ข้อความข้างต้น ส่วนมากจะเกิดขึ้นในวัยรุ่น การที่คุณ พยายามที่จะได้รับการยอมรับจากเพื่อนฝูงที่อยู่ในฐานะเท่าเทียมกัน

ข้อความข้างต้น

ข้อความข้างต้น คุณยอมตายเสียดีกว่าที่จะยอมตกอยู่ในสภาพซอมซ่อ เป็นที่หัวเราะเยาะของคนอื่น

คุณใช้เวลาหมดไปกับการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น เช่น 2. บางคนอาจจะมีในบางสิ่ง

ที่คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่มี คุณก็จะเริ่ม นาง ความล้มเหลวจึงกลายสภาพเป็นอะไรบางอย่างและต้องยามหลีกเลี่ยงให้มากที่สุด

ขณะเดียวกันความต้องการที่จะได้รับ ความเห็นชอบ ก็เพิ่มมากขึ้นเมื่อนิสัยเช่นนี้ ได้ฝังเข้าไปในจิตใต้สํานึก

ความคิดที่จํากัด ทําให้คุณตกอยู่ในสภาพเซลย เนื่องจากคุณต้องกระทําตามหน้าที่

คณได้สร้างอาณาจักรแห่งความสบายใจเพื่อจะได้หลีกสิ่งที่คุณไม่ พอใจ แต่คุณโชคไม่ดี

ที่อาณาจักรแห่งความสบายใจ ได้ปิดกั้นความ เป็นไปได้ที่ไร้ขอบเขต ที่อยู่ในโลกภายนอกจนหมดสิ้นหากคุณ!คิด

ที่จะแยกตัวออกมาจากอาณาจักรแห่งความ สบายใจที่คุณสร้างขึ้น คุณจะต้องเป็นมิตรกับความล้มเหลวและเมื่อคุณตัดสินใจ

ที่จะไม่ต้องการความช่วยเหลือ หรือความ เห็นดีเห็นงามจากคนอื่นอีกต่อไป มันก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรนัก

หากคุณยืนยันความตั้งใจอย่างแน่วแน่ คุณจงรู้ไว้ เถิดว่า นั่นคือสิ่งที่ ยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดทั้งปวงแม้ว่าคุณ

จะลอผิดลองถูกสักกี่ครั้ง หากคุณมีความตั้งใจมันก็จะนํา คุณไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้ได้

Therefore it is not possible according to these ideas.

Most of the above will occur in teenagers, you try to be accepted by friends who are equal.

You are better to die than to be in a seedy state. Is a laughing place of others.

You spend all your time comparing yourself to others, such as 2. Some people might have something.

That you feel you don’t have, you will start her failure so it becomes something and must be avoided as much as possible

At the same time, the desire to gain approval is increasing when such habits Buried in the subconscious

Limited idea Causing you to fall into a state Since you have to act as your duty

You have created a kingdom of peace to avoid what you are not happy with, but you are unfortunately.

In the kingdom of peace Has blocked The possibilities are endless. That is in the outside world completely. If you think!

To separate from the kingdom of The comfort that you created You must be friendly with failure and when you decide

Who will no longer need help or good opinion from others It is not a very important matter.

If you insist on your determination, you know that that’s what Great above all, even if you

How many times will it be wrong? If you have the intention, it will bring You can reach your destination.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ทางด้านจิตวิทยาได้บอกไว้ว่าความมั่งคั่ง เอื้อ อํานวย

การเป็นประโยชน์ ให้กับลูกค้าก่อนอื่นคุณจะต้องสร้างความเชื่อมั่นในจิตใจ

การเป็นประโยชน์

การเป็นประโยชน์ ในสถานการณ์ที่คุณต้องการที่จะประสบความสําเร็จ

นั่นคือ มีอํานาจเหนือคนอื่น และมีความยิ่งใหญ่แนวความคิด

ความเชื่อในการที่จะปลดปล่อยศักยภาพอันไร้ ขอบเขต

จะเปลี่ยนเป็นความจริงได้ หากคุณลงมือทําอย่างกล้าหาญตั้งแต่

บัดนี้บุคคลผู้สูญเสีย คำกล่าวนี้คุณสามารถนึกถึง ตัวอย่างได้มากมาย

หากคุณเกิดลังเลผลเสียจะตามมาภายหลัง และ ถ้าคุณไม่อยากเป็น

ผู้สูญเสียคุณต้องกล้าที่จะทําเป็นมิตรกับความล้มเหลวความล้มเหลว

ได้รับการยอมรับและถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นในส่วน หนึ่งของกระบวน

การทางด้านความเจริญเติบโตของคนคุณมีความรู้สึกว่า คุณต้องดูดี

เสมอในสายตาของคน ใน ครอบครัว ในสายตาเพื่อน และสังคม

ถึงแม้คุณจะไม่ได้พัฒนาตนเอง หรือทําอะไรให้กับชีวิตตัวเองเลย

ก็ตามและอาจทําให้คุณเกิดความ คิดว่า วิธีที่ดีที่สุดที่จะหลีกเลี่ยง

จากความล้มเหลวได้นั้นก็คือ จะต้อง ทําในสิ่งที่แน่ใจว่าจะต้อง

มีความสําเร็จรออยู่เบื้องหน้าแต่ในชีวิตคน การที่จะมั่นใจใน

สิ่งใดถึง 100 เปอร์เซ็นต์ มีน้อย มากและสิ่งที่คุณทําก็อยู่ในกรอบ

Psychology has said that wealth facilitates

Helpfulness To customers. First and foremost, you must build trust in the mind with

Helpfulness With the situation that you want to succeed

That is to have power over others. And has great concepts

Belief in releasing boundless potential

Can change into reality If you act bravely since

Now, the person who has lost You can think of this saying Many examples

If you hesitate, the consequences will follow and if you don’t want to be

You have to be brave enough to be friendly with failure.

Is recognized and considered necessary in the One of the processes

The growth of people, you have the feeling that you have to look good.

Always in the eyes of the family, in the eyes of friends and society

Even if you don’t develop yourself Or do anything for your own life

And may give you an idea of ​​the best way to avoid

From the failure, it must be done in what is sure to be

There is success waiting in the foreground, but in one’s life To be confident in

Anything up to 100 percent is very small and what you do is within the framework.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

แต่คุณอาจได้รับการชี้นําในสิ่งที่ดีกว่าก็ได้

การที่คุณจะต้องไป ให้ถึงจุดหมายปลายทาง สิ่งที่คุณต้องทําคือamoroorobuzen 0 การเลือกเป้าหมาย Q, การที่คุณจะต้องไป

การที่คุณจะต้องไป การวางแผนอย่างถูกต้อง 4 มีความเต็มใจที่จะทํา Q ลงมือกระทํา อยู่ตรงที่คุณต้องการจะเป็นในเวลานี้

คุณกําลังยืนอยู่ตรงจุดที่คุณต้องการจะเป็นอยู่ แท้จริง ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ก็ตาม เพราะคุณเท่านั้น

ที่เลือกสิ่งช้ ด้วยตัวเอง ยอมให้ตัวเองตกอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่ ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือ

ไม่ตั้งใจก็ตามแต่หลักฐานที่เห็นเป็นตัวบ่งบอกว่า คุณพอใจที่จะยอมอยู่ใน สภาพเช่นนี้

มากกว่าที่จะยอมแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นและนี่เป็นข้ออ้างจากการกระทําด้วยความสมัครใจของ คุณQ เธอไม่เข้าใจฉันหรอก Q เธอไม่ลองมาเป็นฉันดูบ้าง Q ทุกวันนี้

ฉันมีชีวิตราวกับนักโทษคุณอาจจะพูดจากใจจริง ตามสภาพที่เป็นอยู่ แต่ความจริงมัน

ยู่ที่ความคิดของคุณไว้คุณยอมให้สิ่งแวดล้อมในสภาพปัจจุบัน เป็นตัวตีกรอบล้อมคุณยอมให้บุคคล

สิ่งแวดล้อม สภาพการณ์ เป็นตัวชี้นําในการ หาความสุขให้กับตนเอง เท่ากับได้ฝากชีวิตไว้กับสภาพการณ์เอก

เท่ากับเป็นการประจานว่า สถานการณ์ที่คุณเป็นอยู่นั้น อกว่าพลังภายใน ที่จะนําความเปลี่ยนแปลงมาสู่จิตใต้สํานึกที่

อันในทางลบที่คุณนําออกมาใช้ ผลก็คือมันได้แนะนําในสิ่งที่คุณเรียกร้องออกมา ให้อย่างตรงไปตรงมาความมั่งคั่งเป็นของผู้กล้าหลักความจริง

But you may be able to get better directions.

You have to go Reach the destination All you have to do is amoroorobuzen. 0 Target selection Q,

You have to go Correct planning. 4 Be willing to do Q. Act where you want to be at this time.

You are standing where you want to be, whether you like it or not. Because of you only

Who choose things by themselves, allow themselves to be in the status quo Whether intentionally or

Inattentive, but the evidence seen indicates that You are happy to be in this condition.

Rather than agreeing to change or improve, and this is an excuse from your voluntary actions. Q You don’t understand me. Q You don’t try to be me. Q Today.

I live as a prisoner. You may speak from the heart. According to the status quo But in truth it

At your thought, you allow the environment in its current state. Is a siege, you allow people

The environment, the situation, is the guideline for Find happiness for yourself. Equal to leaving his life under the supreme circumstances

Equals as a revenge that The situation you are in Beyond internal power That will bring change to the unconscious mind that

The negative way you use As a result, it suggests what you demanded. To be honest, wealth is the brave truth.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

สิ่งที่เห็นกับสิง่ที่สร้างขึ้นมาจากตัวเราเอง

คนเรามักจะหลอกตัวเอง เสมอว่าสามารถจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ได้ดีกว่านี้ แต่ยังมีกฏและหลักการที่เป็นสากลกล่าวไว้ว่า

คนเรามักจะหลอกตัวเอง

คนเรามักจะหลอกตัวเอง คุณจะไม่ ได้รับโอกาสที่ยิ่งใหญ่ของชีวิต

จนกว่าจะได้พิสูจน์ว่าคุณจะสามารถ กระทํางานที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ดีที่สุดจําไว้ว่า

อย่าพยายามหลีกหนีจากปัจจุบัน งานที่คุณมีอยู่ ใน ปัจจุบันคือสิ่งสําคัญที่สุดที่คุณจะต้องทํา

เพื่ออนาคตที่ดีกว่าที่ยังมา ไม่ถึงหาความพอดีที่ลงตัวคุณจะต้องเรียนรู้วิธีผ่อนคลายอารมณ์ของตัวเอง

ปล่อยให้ ความรู้สึกใหม่ที่เข้ามา… นําคุณก้าวไปข้างหน้า หลังจากที่คุณได้ตั้ง ป้าหมายและวางแผน

ในทางปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้วคุณต้องทําใจเป็น กลาง ถามจิตใต้สํานึกว่าควรจะทําอย่างไรต่อไป

สื่อแนวความคิดที่ จิตสํานึกหามาได้เข้าไป โดยให้จิตใต้สํานึกชี้นํา เลือกสิ่งที่กกต.และไม่นาน

คุณก็รู้ได้ว่าควรจะทําอะไรขอคุณจงเชื่อเรื่องแรงบันดาลใจ และลงมือว่ามันไม่ทําให้คุณผิดหวัง

จะนําคุณไปยังสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งคร รับความสุขมากที่สุดชื่อเรื่องแรงบันดาลใจและลงมือทําทันที

คุณจะพบคุณต้องเปิดให้กว้าง เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาหากการกระทําที่เกิดจากตัวคุณเอง

คุณจะไม่ได้รับการชี้นํา จนกว่าคุณจะเกิดความต้องการในการชี้นํานั้นจงก้าวไปข้างหน้าทีละก้าว

เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงผ่านเข้ามา ต้องรู้จักการผ่อนปรน แม้คุณอาจก้าวไปไม่ถึงเป้าหมายอย่างที่ตั้งใจ

What you see with things that are created by ourselves

People tend to deceive themselves. Always being able to do one thing better, but there are still universal rules and principles that

People often deceive themselves. You will not get the greatest opportunity of life.

Until you can prove that you can Work to the best of their ability. Remember that

Do not try to escape from the present. Your current job is the most important thing you must do.

For a better future that still comes Not finding a perfect fit, you need to learn how to relax your own emotions.

Let the new feeling come in … Leading you forward After you have set Aunt and plot

In practice, you must be mindful of the central question. What should you do next?

Conceptual media that Consciousness can be found in By letting the subconscious mind guide Choose what the Election Commission and not long

You know what you should do. Believe in inspiration. And acting on it doesn’t disappoint you

Will take you to the right thing, which is the most happy, the title, inspiration and action immediately

You will find you have to open it wide. To accept the changes that are constantly occurring. If the actions are caused by yourself

You will not be guided. Until you have a need for leading it, step forward one step at a time

When changes come in Must know relief Even if you may not reach your goal as intended

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ความคิดนี่คือตัวฉุดรั้งให้เขาตกอยู่ในสภาพของเชลย

เพราะการไม่ตัดสินใจ ก็คือ การตัดสินใจ นั่นเอง!การที่ไม่รู้จักตัดสินใจ เป็นการสร้างความล้มเหลวให้กับตัวเอง

เพราะการไม่ตัดสินใจ

เพราะการไม่ตัดสินใจ ทั้งๆ ที่รู้อยู่ว่าจะต้องทําอะไรบ้างในการสร้างสรรค์ แต่ไม่สามารถ ตัดสินใจหรือไม่ยอมตัดสินใจ

คิดว่าตัวเองไม่มีความสามารถเพียงพอ จึงต้องพบกับความล้มเหลวโดยตลอดถ้าคุณเพียงแต่ รู้จักการเลือกเป้าหมายที่ถูกต้องให้กับชีวิต

ความมั่นใจจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างมากมา เริ่มจากจุดที่คุณเป็นคุณการค้นพบอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของคนก็คือ

การเรียนรู้ที่จะมีชีวิต อยู่ในปัจจุบัน และการดํารงชีวิตในแต่ละช่วงเวลาของวันการตั้งเป้าหมายทุกอย่าง ต้องทําด้วยความรอบคอบ

เพื่อที่ ๑.ได้ไม่หลงทางการตัดสินใจที่ผ่านมาแล้วนั้น อย่านําเก็บมาคิด เรือไปยึดติดอยู่กับมัน

จะนํามาใช้ได้ก็ต่อเมื่อปัจจุบันเท่านั้นมีคนจํานวนมากมาย ที่มีชีวิตอยู่กับอนาคต จนลืมสิ่งที่จะต้อง ทําในวันนี้

การวางแผนเพื่ออนาคตแม้จะเป็นสิ่งสําคัญก็ตาม แต่ ความรู้สึกที่ได้รับนั้นก็ยังไม่พอใจ วุ่นวายใจระคนผิดหวัง เห็นได้ ว่าการทําเช่นนี้

เท่ากับเราได้หนีสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันการที่จะมีชีวิตที่ราบรื่นและสร้างสรรค์ คุณจะต้องสร้างนิสัยที่

จะกระทําสิ่งที่อยู่ตรงหน้าในวันนี้ จนสุดความสามารถที่คุณทําได้หากคุณเรียนวิธีที่จะกระทํางานในปัจจุบันอย่างดีที่สุดแล้ว

โดยไม่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญไม่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณไม่พอใจ มากแค่ไหนก็ตาม แสดงว่าคุณได้มอบบทเรียนที่มีค่าในการสร้าง ความรุ่งเรืองให้ตนเอง

This is a traction that puts him in captivity.

Because the decision is not a decision! It is a failure for yourself.

Because of not making a decision despite Who knows what to do in creation but cannot decide or refuse to make decisions

 Think that he has no ability Therefore having to find a failure all the time if you only Knowing the right goals for life

Confidence will come to you very much. Starting from where you are you, the great discovery of a person’s life is

Learning to live In the present And living in each time of day, setting goals Must be done with care

For that 1. Can not get lost in the past decisions. Do not collect The boat is attached to it.

Can be used only at present, there are many people That lives with the future Until forgetting what to do today

Planning for the future, even though it is important, the feeling that I feel is still not satisfactory. Disappointed, people were disappointed to see that doing this

As much as we have escaped from the current reality. To live a smooth and creative life You have to create a habit that

Will do what is ahead of you today To the best of your ability. If you have learned the best way to do your job today,

It is not considered important, regardless of whether it is what makes you upset. How much Shows that you have given lessons to build Self-glory

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

มันจะสําเร็จตามเป้าหมาย

กลยุทธ์ขั้นพื้นฐาน ที่จะทําให้จุดมุ่งหมายขอบคุณ สําเร็จได้คือ การแบ่งเป้าหมายใหญ่ออกเป็นส่วนย่อย A นั้นเอง

กลยุทธ์ขั้นพื้นฐาน

กลยุทธ์ขั้นพื้นฐาน จากความที่ไม่เข้าใจหลักการอันนี้ จึงทําให้คนส่วนมากไม่เห็น ด้วยกับการตั้งเป้าหมายใหญ่

เพราะการที่ต้องใช้ความพยายามทําให้ มันสําเร็จนั้น เป็นปัญหาใหญ่กับเขา การตั้งเป้าหมายขึ้นมานั้น

เราไม่ได้ต้องการความสําเร็จ เปอร์เซ็นต์ ถึงแม้คุณลงมือทําอะไร แต่ยังไม่สําเร็จ

ก็ยังดีกว่าที่ไม่ – ทําอะไร นี่คือปัญหาของคนส่วนมากเป้าหมายที่ตั้งขึ้น คนเหล่านั้นจะรู้หรือไม่ก็ตาม แต่นั่นคือ

สิ่งที่ จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเขาได้มันเป็นตัวชี้นํา พลังงานในจิตใจให้ไปทางบวก
สิ่งที่มัน ต้องการที่จะรู้ว่า สิ่งที่ต้องการของคุณคืออะไร และสิ่งที่คุณอยากทํา คืออะไรกับอะไร

คือสิ่งที่คุณต้องการจะเป็นการที่คนไม่เคยตัดสินใจอะไรเลย คือการที่ไม่เคยกระทําความผิด

เนื่องจากเกรงว่าถูกปฏิเสธ กลัวล้มเหลว หรือจะต้องได้รับความเห็น ชอบจากคนอื่นเสียก่อน

It accomplishes the goal.

Basic strategy That will make the aim thank you Can be achieved Dividing the big target into sub-sections A itself

From not understanding this principle Therefore causing many people to not see With the goal setting

Because of the effort required to make It succeeds Is a big problem with him Goal setting up

We do not need a percentage success, even if you do anything. But still not successful

It’s still better than not doing anything. This is the problem of most people. Those people will know or not, but that is

 Things that can change his lifestyle. It is a guide. Energy in the mind goes positive.
What it wants to know What are your needs? And what you want to do What is it with?

Is what you want to be that people never decide anything Was never guilty

Due to fear of being rejected, afraid, failing or having to get opinions Prefer from others

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปัจจัยสำคัญของการกระทำและการทำงานของสมอง

แม้การกระทํา ของคุณจะไม่ได้ยิ่งใหญ่ แต่คุณก็มีความสําคัญ อย่าลืม! คุณไม่ได้เป็นคนที่ต่ําต้อยแต่อย่างใด

แม้การกระทํา

แม้การกระทํา คุณก็อยู่ในฐานะเดียวกับบุคคลผู้มีชื่อเสียงที่คุณรู้จักสิ่งมีค่าทุกอย่าง เกิดขึ้นได้ในชั่วอายุของคน…และเป็น

ส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์คนทั้งหลายในโลกที่ประสบความสําเร็จได้ เป็นเพราะยอมรับฟังการชี้นําจากภายในที่เรียกร้องเป็นตัวตั้งตัวตี

พร้อมกันทั้งข้อ สังเกตเพื่อที่จะลงมือทําให้สําเร็จเพราะเขารู้ชัดถึงความจริงว่า เขาไม่ได้เป็นเพียงเศษไม้ที่1

ลอยไปอย่างไม่มีจุดหมายปลายทาง… เขาสามารถควบคุมนําตัวเอง ให้ถึงจุดหมายปลายทางได้ตามที่หวัง เป็นข้อสังเกตว่า

ผู้ที่ล้อมขอบเขต ตีกรอบตัวเอง เป็นผู้ที่ไม่มี การวางแผนและไร้จุดมุ่งหมายเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่ง

ที่คุณจะต้องรู้จักการวางแผนให้กับ ชีวิตตัวเอง นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป และต้องรู้ว่าสิ่งที่คุณได้ทําไปนั้น ได้ ก้าวไปถึงไหนแล้ว

หากคุณไม่ใส่ใจคุณก็จะเป็นเหมือนเรือที่ขาด หาง เสือ ที่จะนําความวิบัติมาสู่ชีวิตคุณและคนรอบข้างอีกด้วยชีวิตหากได้มี

การวางแผนอย่างรอบคอบทําให้คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าคุณต้องเดินหน้าลุยต่อไปถ้าหากไม่มีการตั้งเป้าหมาย คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าจะประสบ

ความสําเร็จ วิธีง่ายๆ ที่คุณจะพบกับความสําเร็จก็คือใช้ควา สามารถพิเศษที่มีอยู่ในตัว

มุ่งตรงไปในสิ่งที่คุณเริ่มต้นลงมือทําทันทีคุณจะพบกับความยินดีและความพอใจอย่างเหลือล้นกับสิ่งที่คุณทําลงไปนั้น

Even if your actions are not great But you are important. Don’t forget! You are not a low person.

Even if you are in the same position as a famous person, you know everything. Can happen in a generation of people … and

Part of the creation of people in the world that is successful It is because I accept to listen to the guidance from the inside that demands to be the central figure

At the same time Observe in order to act successfully because he clearly knows the truth that He is not just a piece of wood 1

Float like no destination … He can control himself. Reach the destination as expected It is noted that

Those who surround the boundaries themselves are those who do not have Planning and aiming is extremely important.

That you have to know to plan for your life from now on And have to know where you have done

If you do not care, you will be like a boat with a lack of tails that will bring woe to your life and those around you.

Careful planning allows you to decide whether you have to go ahead if there is no goal setting. How do you know how to suffer?

Success The simple way that you will find success is to use Special abilities that are built in

Go straight to what you started to do right away. You will find a lot of joy and satisfaction with what you have done.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ค้นหาจดหมายปลายทางปัญหา

ผ่านเข้ามา ในชีวิตของคนเรา มีโอกาสที่มากมายที่ผ่านเข้ามาแล้ว เก็หลุดลอยไป…คุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เคยเจอเหตุการณ์ แบบนี้ แล้วคุณเคยคิดบ้างไหมว่า ทําไมถึงเป็นเช่นนี้ไปได้เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ

ผ่านเข้ามา

ผ่านเข้ามา เราไม่รู้ว่าจะไปทางไหน ในโลกนี้มี สิ่งที่จะช่วยเราได้ก็คือ พลังแห่งสติปัญญา และถ้าหากคุณไม่มีความ ตั้งใจ

ที่จะบังคับตนเองให้สามารถไขว่คว้าในสิ่งที่คุณมุ่งหมาย หรือ บังคับวิถีชีวิตของคุณ คุณก็จะตกอยู่ในสภาพเคว้งคว้างเหมือนเรือที่ไร้ หางเสือล่องลอยไปตามยถากรรม จนกระทั่งพบกับจุดจบที่น่าอนาถ

การที่คุณจะประสบความสําเร็จได้นั้น คุณต้องทุ่มเทพลังใจ พลังกาย อย่างจริงจังในการนําชีวิตของคุณเข้าสู่จุดมุ่งหมายที่คุณ ต้องการให้เป็น

คุณที่เป็นอีกคนหนึ่ง มีที่อยู่เฉพาะลําพังตัวคุณเท่านั้นพร้อม กับความต้องการที่ได้ถูกกําหนดให้เป็นวิถีทางของคุณมันมีทางเป็นไปได้ ในกรณีมีปัญหาเกิดขึ้นกับตัวคุณ

ก็เนื่อง มาจากการที่คุณอยู่ผิดที่ มีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณควรทําแต่คุณ กลับละเลย หลีกเลี่ยงที่จะไม่สนใจทําคุณเองก็รู้ดีว่า คุณไม่ได้พอใจในความเป็นจริงที่ว่า คุณเป็นคน ที่มีความสามารถเหนือคนอื่น

Through the lives of people There are many opportunities that have come through. Shaking away … You may be the one who has ever encountered such an event. Have you ever thought that Why is this possible? The reason for this is because

Through coming, we don’t know where to go in this world. There are things that can help us. Power of intelligence And if you don’t have the intention

That will force yourself to grab what you aim or force your way of life You will fall into a state like a ship without The rudder floats haphazardly. Until finding the tragic end

That you will be successful You must dedicate your energy to the physical force in bringing your life to you. Want to be

You who is another There is only one address that can break your body. With the needs that have been defined as your path, it is possible In the event of a problem with you

Because of you being at the wrong place There are many things you should do, but you neglect to ignore it. You know that You are not satisfied with the fact that you are someone who is capable of others.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การมีสติในจิตใต้สำนึกจากความจำ

หากจิตสํานึกส่งข้อมูล ผิดพลาด จิตใต้สํานึกก็จะรับ ข้อมูลในส่วนที่ผิดพลาดนั้นด้วยจิตสํานึกการรับรู้การตัดสินใจเชื่อมโยงประเมินเก็บความจํา(อัตมโนภาพ)

หากจิตสํานึกส่งข้อมูล

หากจิตสํานึกส่งข้อมูล ควบคุมการทํางาน แบบอัตโนมัติของร่างกายรักษาความมีสติแก้ไขปัญหา จูงใจให้นุ่งสู่เป้าหมายสร้างสรรค์ทนทางสู่เป้าหมายจิตใต้สํานึกศูนย์กลางความคิดสร้างสรรค์

ศูนย์รวมแห่งความคิดในการสร้างสรรค์ (The tive Center) เป็นส่วนที่สามของจิตใจ ที่ทําหน้าที่Qทําให้เรามีสุขภาพจิตดี โดยผ่านการฝัน เพื่อลดความตึงเครียดของจิตใจQ คิดหาทางแก้ไขปัญหาได้ดี เช่น เรามีปัญหาแก้ไม่ได้ก็ทิ้งไปชั่วครู่

ก็จะแก้ปัญหานั้นได้Q กระตุ้นให้เราเข้าสู่จุดหมาย เช่น เราอยากทํางานสักชิ้น ให้เสร็จ ศูนย์รวมความคิดจะกระตุ้นเตือนจนเราทําได้สําเร็จQ มีการสร้างสรรค์ความคิด

มันน่าทึ่งมาก มันจะหาวิธีการ ช่วยให้คุณคิดสร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ ให้กับคุณศูนย์รวมแห่งความคิดนี้ ถ้าหากมันไม่ได้ถูกใช้งานตามที่เรา ไว้ข้างบนต้องการ มันก็สามารถทํางานตามหน้าที่ของมันได้

ตามสี่ข้อที่กล่าวคงเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ทุกๆ คนสามารถที่จะ นําความรู้ และข้อเท็จจริ) บางอย่างจากการยาวจากภายนอกมาใช้ได้ นอกเหนือจากสิ่งที่มีในจิตใต้สํานึกขอรบHumphrey“คนที่ฉลาดแท้จริง

คือคนที่รู้ในสิ่งที่ควรรู้ นับว่าเป็นความรู้ที่มีคุณค่ามากที่สุด และคนฉลาดที่ควรรู้ว่า จะทําอะไร ก็นับว่าเป็นการกระทําที่มีค่าที่สุด”

If consciousness sends false information, the subconscious mind will receive The information in the wrong part with consciousness, awareness, decision making, linking, evaluation, memory (self-concept)

If consciousness sends information Control work Automatic of the body, maintaining consciousness, solving problems Motivate them to wear to the creative goals, endure to the goal of subconscious mind, creativity center

The tive center is the third part of the mind. That serves Q makes us have good mental health Through dreams To reduce the tension of the mind. Q Thinking of a good solution to the problem, for example, we have a problem that can’t be solved and left for a moment.

Will solve the problem. Q Encourage us to get to the goal, for example, we want to complete one piece of work. Have creative ideas

It’s amazing It will find ways Helping you to create new ways To you, this center of thought If it is not used by us Above It can work according to its function

According to the four items mentioned above, it is already known that everyone is able to bring some knowledge and false knowledge from the outside from the long term. In addition to the things that are in the mind of the South, Humphrey asks “The true wise man.

Is someone who knows what to know It is the most valuable knowledge. And wise people who should know what to do, it is considered the most valuable action. “

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ลําดับการคิดของคนมนุษย์

การทำงานของระบบ ความคิดสิ่งที่ทางวิทยาศาสตร์ ได้แยกออกเป็นสองส่วน ทั้ง ที่ในความจริงเป็นหน่วยรวมอันซับซ้อนหนึ่งเดียวกันนั่นก็ คือร่างกายและจิตใจ

การทำงานของระบบ 

การทำงานของระบบ ความคิดของคนเรานั่นเองความคิดของมนุษย์ได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ จิตสํานึก จิตใต้สํานึก และศูนย์รวมแห่งความคิดในการสร้างสรรค์

จิตสํานึก (Conseious Mind) เป็นส่วนหนึ่งของจิตใจ ที่เรา ค้นเคยมากที่สุด จิตสํานึกแปลและเชื่อมโยงความหมายข้อมูลกับ ความจํา

ที่เก็บไว้ใต้จิตสํานึก ประเมินและตัดสินใจในสิ่งที่ได้รับรู้และกําหนดในการกระทําจิตสํานึกการรับรู้ตัดสินใจเชื่อมโยงแปลความหมายรองเอกขะเป็น2เท่าจิตใต้สํานึก (Subeonseious)

เป็นการควบคุมการทํางานโดยอัตโนมัติของร่างทั้งยามหลับยามตื่น เก็บความจําข้อมูลทุกอย่าที่ได้รับรู้จิตสํานึกการรับรู้การตัดสินใจเชื่อมโยง3ประเมินเก็บความจํา(อัตมโนภาพ)ควบคุมการทํางาน

แบบอัตโนมัติของร่างกายจิตใต้สํานึกจิตสํานึกและจิตใต้สํานึก ได้สื่อถึงกันแบบ 2 ทาง คือ จิตสํานึก จะส่งข้อมูลต่างๆ ไปยังจิตใต้สํานึกได้เต็มที่

แต่ในทางเดียวกัน ข้อมูล บางส่วนของจิตใต้สํานึกก็พร้อมที่จะส่งกลับมายังจิตสํานึกเช่นกัน และมากกว่าข้อมูลในส่วนอื่น อย่างเช่น เป็นความจําส่วนนอกที่เราใช้ กันอยู่ตลอดเวลา

System operation Scientific stuff Separated into two parts, both in truth and in one complex unit Is the body and mind

System operation The human mind is divided into 3 parts: consciousness, consciousness, and the center of creative thinking.

Conseious Mind is the most part of the mind that we have ever discovered. Consciousness translates and connects meaning, information and memory

Stored under consciousness Evaluate and decide what has been known and defined in consciousness, awareness, decision-making, linkage, secondary meanings, doubling (Subeonseious)

Is the control of the body’s automatic operation, both when sleeping when waking Collecting all the information that has been perceived, consciousness, awareness, decision-making, linking, 3 assessment, memory (self-concept), control of work

Automatic form of the mind under the conscious mind and consciousness Can communicate in 2 ways: consciousness will send information To the full mind

But in the same way, some information of the subconscious mind is ready to send back to the consciousness as well And more than other information, such as the outer memory that we use All the time

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่