เครื่องหมายแสดง

บทที่ 5 สิ่งที่คาดหวังกับการเปลี่ยนแปลง

เครื่องหมายแสดง ว่าชาตานได้ครอบครองผู้นั้นอยู่เรารู้จักต้นไม้ได้ จากผลของมันฉันใดเราก็สามารถรู้ได้ว่าชีวิตของ มนุษย์คนหนึ่งเป็นผลผลิตของใครฉันนั้น… ผู้ที่เป็น ผลผลิตของผีและชาตาน ในชีวิตจะมีสิ่งเหล่านี้ : นิสัยดุร้าย ความโกรธ ความขัดเคือง ไม่สามารถรักผู้อื่น ไม่

เครื่องหมายแสดง

เครื่องหมายแสดง สามารถให้อภัยศัตรู ชีวิตมีความทุกข์มากกว่า ความสุข โลภและหลงอย่างขาดเหตุผล มีกิเลส ตัณหาราคะรุนแรง มีชีวิตที่ยากจนขาดแคลนโดยไร้ที่พึ่ง อย่างสิ้นเชิง มีความเจ็บป่วยเรื้อรังต้องกินยาเหมือนกินข้าวพัวพัน กับการก่ออาชญากรรม ประกอบมิจฉาชีพ มีการดําเนินชีวิตที่ผิด กฎหมายและจบชีวิตอย่างรุนแรงฉับพลันบางคนมีพฤติกรรมแบบ ตนเองไม่ได้ กลัวตาย ผีเข้าเจ้าทรงให้เห็นกันอย่างชัดๆ คือควบคุมสติสัมปชัญญะ

ผู้ที่เป็นผลผลิตของการยึดมั่นกําลังตนเองและพึ่งตนเอง 1เชีวิตจะมีสิ่งเหล่านี้ : อวดรู้ เชื่อเหตุผลที่จับต้องได้ เท่านั้น มีความหยิ่งจองหอง อวดตัว ไว้ตัว วาง อํานาจ ไม่ยอมอ่อนข้อประนีประนอม มักข่มเหง เอาเปรียบคนอื่นเมื่อมีโอกาส ถือหลักว่าอะไรทําได้ผล ค้มค่าก็ยอมรับสิ่งนั้น มักมีชีวิตเหน็ดเหนื่อย วุ่นวายดิ้นรนแข่งขัน ตลอดเวลา ผลักดันตนเองทุกอย่าง

ตึงเครียด หงุดหงิดง่าย มัก โกรธฉุนเฉียวง่าย ชอบเรียนความรู้ทางโลกที่จะทําให้ตนเองได้ เปรียบต่อผู้อื่นไม่เคยอิ่มใจในการแสวงหาและครอบครองวัตถุ ถึงจะมีความมั่งคั่งร่ํารวยแล้วก็ตาม มีใจที่แสวงหาความมั่นคงอยู่ ลึกๆ แต่ไม่เคยไปถึง กลัวการสูญเสียและกลัวตายขาด ความรักความเมตตาที่แท้จริงมักยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง เพื่อตัดสินคนอื่น อย่างที่นับว่าดีก็มักถือคติว่า “บุญเราไม่ทํากรรม เราก็ไม่ก่อเราไม่ขอยุ่งกับใคร และขอใครอย่ามายุ่งกับเรา ขอใช้ ชีวิตอย่างสงบแบบของตัวเราเพื่อครอบครัวของเราเองเป็นพอ”…

ผู้ที่เป็นผลผลิตของวิญญาณแห่งพระเจ้า ในชีวิตจะมีสิ่ง เหล่านี้ : ความรัก ความปลาบปลื้มใจสันติสุข ความ อดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความ สุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนการถ่อมใจการ มีความหวังเสมอ การให้กําลังใจผู้อื่นแม้ตนเองกําลัง ได้รับความยุ่งยาก การรับใช้ผู้อื่นด้วยความรักมีความอิ่มใจมีความ รู้สึกมั่นคงในความเชื่อและในชีวิตนิรันดร์ไม่กลัวความตายมีชีวิต โดยรวมสงบสุขไม่ขาดแคลนสิ่งจําเป็นในชีวิต…

ในความจริงแล้ว การประกาศให้คนไทยรู้จักกับคริสต์ ศาสนานั้น อุปสรรคไม่ได้อยู่ที่การต่อสู้กับพระพุทธ ศาสนาหรือศาสนาอื่นใดเลยแต่ทว่าอุปสรรคที่แท้จริงนั้น เป็นอุปสรรคเดียวกันกับที่ทุกศาสนาเผชิญอยู่ คือการต่อ ผีมารซาตานที่ทําให้คนไม่ต้องการมีศาสน. แท้จริงต่างหากเต้องการมีศาสนาอย่าง

และมันได้รับกําลังที่สําคัญคือ การที่คนไทยเทใจ ติดถืออํานาจฝ่ายตําของมันคือการสัมผัส ยอมรับ และกราบไหว้บูชา ผี วิญญาณชั่ว ไสยศาสตร์และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์รูปเคารพ ทั้งหลายรอบตัวอย่างบ้า คลั่งงมงาย… ซึ่งทั้งหมดคือสิ่งนอกศาสนาทั้งพุทธศาสนา และคริสต์ศาสนา ที่น่าเป็นห่วงคือชีวิตที่พึ่งพาผีและ ไสยศาสตร์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่มีที่หวังเลยว่าจะพ้นจาก ทั้งการเวียนว่ายตายเกิดรับกรรมในชาติภพต่อไปไม่สิ้นสุดตามคติ

พระพุทธศาสนาและไม่มีที่หวังเลยที่จะพ้นจากวิ่งไฟนรกตามคติ ของคริสต์ศาสนา…“ความตาย” สัจธรรมอันจริงแท้ที่ไม่อาจปฏิเสธ ภาวะ ความจริงที่มนุษย์หวาดกลัวและคิดว่าห่างไกลจาก ตนที่สุด ทั้งที่ความจริงแล้วมันใกล้ชิดและตามติด กระชั้นยิ่งกว่าเงาที่ตามติดร่างกายเลขอายุที่เดิน ไปข้างหน้า กําลังบอกกล่าวตัวเลขแห่งเวลา ที่นําพามนุษย์ก้าว เท้าเข้าหาอ้อมแขนของ “ความตาย” ในทุกขณะ เมื่อทุกชีวิต ล้วนมีความตาย เป็นสิ่งสุดท้ายที่ให้ลิ้มลองรสชาติ จะเร็วหรือช้า รสชาตินั้นย่อมเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่สุดเสมอ สิ่งสําคัญไม่ได้

Mark That Chan had possessed that person, we knew the tree As a result of it, we can know the life of One man is the product of anyone … Who is the product of ghosts and Satan There are these things in life: fierce habits, anger, resentment, not being able to love others.

The sign can forgive the enemy. Life has more suffering than happiness, greed, and misrepresentation, with intense lust. There is a life that is poor, lacking without defenselessness. Completely Having chronic illness, having to eat medicine like eating rice With crimes Assemble criminals There is a wrong life. The law and the sudden death of some people have their own behavior, not afraid of death. Is to control consciousness

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *