กําหนดเป้าหมาย

ผลของการกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจน

กําหนดเป้าหมาย ที่เป็นไปอย่าง ชัดเจน และเจาะจงคือ การทําให้ความคิดของคุณสามารถเชื่อมโยง กับจุดมุ่งหมายให้ได้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การฟันค้าง

กําหนดเป้าหมาย

กําหนดเป้าหมาย ให้ตัวเอง ทําให้คุณรู้ว่า คุณกําลังเดินไปทาง ไหนจงทําให้ความคิดและการกระทําของคุณ พุ่งทะยานมุ่งหน้าไปสู่ เป้าหมายนั้นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และสําคัญที่สุดในชีวิตของคุณคือ การเปลี่ยน ตัวเอง
ProcurandolunnarEcounth Corbe Lepptul chocolchado Wir nuououeuronen

ลองเปลี่ยนแปลงตัวเอง
หนังสือเล่มนี้ ได้ทําให้ผู้คนจํานวนมากทั้งชายหญิง ที่เคยพบ กับความเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นครั้งสําคัญในชีวิตของพวกเขา เพราะ จากการที่พวกเขาได้ทําตามหลักการง่ายๆด้วยความตั้งอกตั้งใจอย่างมุ่งมั่นที่จะทํา คุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามแต่อยากให้คุณลองทําตามหลักการของหนังสือเล่มนี้ แล้วคุณ ค่อยๆ สังเกตตัวเองดูว่า ขณะนี้คุณเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้ว

และการเปลี่ยนแปลงนั้นเห็นได้ชัดในการคิด การเข้าใจ ความ สามารถในการแก้ปมปัญหา ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะออกมาอย่างมีพลังจาก ตัวคุณ ทําให้คุณน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น การ

ที่กล่าวมา ดูเหมือนเป็นเพียงคําพูด หรือคําแนะนําที่เป็นไปได้ ยาก แต่มันเป็นไปแล้วจากการลงมือทํา
และขอบอกมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้อย่างแน่นอน! หากคุณลงมือทําอย่างจริงจังการค้นพบที่ยิ่งใหญ่

ลําดับแรกสุด ที่ทุกคนควรทําคือ การเปลี่ยนทัศนคติภายในใจ ของตนเองนายแพทย์ จิตแพทย์ นักปรัชญา นักคิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่ง ที่อเมริกาได้สร้างสรรค์ขึ้นมาในปี 1900 คือ ศาสตราจารย์ วิล เลียม เจมส์ แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้ให้วาทะที่เต็มไปด้วย ความหมายโดดเด่นไว้ประโยคหนึ่งว่า

Results of goal setting

The results that you will receive from setting goals Which is clear and specific is to make your ideas connect With the aim to not just hold the teeth

Set goals for yourself Make you know You are walking towards Which will make your thoughts and actions Soaring, heading towards That goal, the greatest thing And the most important thing in your life is to change yourself.
ProcurandolunnarEcounth Corbe Lepptul chocolchado Wir nuououeuronen

Try to change yourself
This book Has made many people, both men and women who have met with change Which is an important time in their lives because of the fact that they follow simple principles with a strong determination to do You will believe it or not, but want you to try to follow the principles of this book. Now you have changed.

And that change is evident in thinking, understanding of the ability to solve problems Which these things will come out with power from you, making you more reliable

As mentioned above, it seems just a word Or difficult advice, but it is already done by action
And let me tell you that it is absolutely possible! If you act seriously, a great discovery

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่