เส้นทางสู่ความรู้

บทที่3 เส้นทางสู้ความรู้

เส้นทางสู่ความรู้ การอ่าน เป็นได้เพียงการอยู่กับที่ การลงมือทําจะได้มาซึ่งประสบการณ์เราค้นคว้าหาความรู้ได้จากหนังสือ แต่การลงมือทําอย่าง จริงจังจะทําให้เราได้รับความประสบความสําเร็จนี้กลับมา

เส้นทางสู่ความรู้

เส้นทางสู่ความรู้ สิ่งจําเป็นของประสบการณ์หากคุณได้อ่านข้อคิดต่างๆ ที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ คุณจะได้รับ การชี้แนะให้ลงมือทํา เพราะเพียงแค่การพูดถึง ไม่ได้หมายความว่า ข้อคิดเหล่านั้น มีความหมายต่อชีวิตของคุณ

หากคุณอยากรู้ความหมายของมัน สิ่งเดียวที่จะรู้คือ ทดลองทํา ตามข้อคิดเหล่านั้น แล้วประเมินว่ามันส่งผลอย่างไรกับตัวคุณ

ขอให้คุณลงมือทําอย่างจริงจัง รอเวลาก่อนตัดสินสักนิด จนกว่าคุณจะได้เปิดโอกาส ให้มันได้แสดงความสามารถให้คุณ ได้ เห็นเสียก่อนถ้าคุณถามว่า จะได้ประโยชน์อะไรจากการลงมือทําตามกฏนี้

อย่าลืมว่า การกระตุ้นเตือนตัวเองให้ยึดถือกฏ จะ ทําให้คุณมีแรษฎรใจที่จะเรียนรู้ด้วยการลงมือทําในวันนี้และ วันต่อๆ ไป อย่างไม่ย่อท้อไม่มีทางเลือกอื่นในขอให้คุณย้ํากับตัวเอง และบันทึกข้อความเหล่านี้ ไว้ติดตัวอ่าน ทบทวนบ่อยๆ นั่นก็คือ

ความสุข ความสงบแห่งจิตใจ รวมถึงสุขภาพ แม้รายได้ต่อไป ข้างหน้า จะขึ้นอยู่กับการลงมือทําตามหลักการที่เป็นจริง ที่มีความ เป็นมาอันยาวนานเหล่านี้

หลักการเหล่านี้คุณจงนึกถึงเสมอว่า ควรใช้ให้ฝังติด เป็นนิสัย คือการลงมือทําเป็นประจํา อย่างตั้งใจ อดทน เพราะไม่มีทางอื่นให้เลือกเพียงแค่การอ่านอย่างเดียวไม่เพียงพอ เพราะคุณยังไม่ได้ เรียนรู้สิ่งใด คุณจะเรียนรู้ได้ก็ต่อเมื่อคุณลงมือทําเท่านั้น

การที่คุณศึกษา และนําไปใช้ในทุกโอกาส ทําให้หลักการเหล่า นี้แทรกซึมเข้าในตัวของคุณ โดยที่คุณไม่มีวันลืม กลายเป็นความรู้ที่ไร้ค่าความรู้หากไม่ได้ถูกนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ มันก”

คุณอาจจะพบว่า ในขณะที่ความรู้เหล่านี้ คุณยังไม่เข้าใจดีพอ หากคุณจะนําความรู้เหล่านี้ไปใช้ เป็นสิ่งที่ยากมาก เพราะการทํา เช่นนี้ ไม่เพียงแต่จะเป็นการพยายามรับความรู้ใหม่ๆ แต่ยังเป็นการ พยายามสร้างนิสัยใหม่ขึ้นมา ซึ่งจําเป็นต้องอาศัยเวลาความอดทน และ คุณก็อย่าเพิ่งท้อเสียก่อน ให้ลงมือทําเป็นประจําทุกวัน หากคุณ ได้ทําตามหลักการนี้สิ่งที่นํามาสู่ตัวคุณนั้นช่างเป็นสิ่งที่ดีเกินคาด ต่อ คุณจริงๆ

จงรู้จักตัวเองปรมาจารย์คนแรก ของความสําเร็จทั้งมวล คือ โสเครติส ไล่เรื่อย มาจนถึงนักปราชญ์ในปัจจุบัน ได้กล่าวไว้ตรงกันว่า “จอรู้จักตัวเอ”

พื้นฐานที่มนุษย์ไขว่คว้ามนุษย์ทุกคน ถูกกระตุ้นความปรารถนาให้ทําในสิ่งต่างๆ และ ต่างไขว่คว้าในสิ่งที่ต้องการจะได้มา นั่นคือ พื้นฐาน 4 ประการ อันประกอบด้วยความมั่นคงปลอดภัย (ร่างกาย อารมณ์ การเงิน) ความรัก ความพอใจในตัวเอง ความสุขสบายทางกาย กับการได้เป็นเจ้าของสิ่งต่างๆอย่างที่ได้มองไว้ว่าระดับในความต้องการของคนไม่เท่ากัน และสิ่งที่ทําให้คุณแตกต่างจากคนอื่นคือ ระดับของความต้องการใน เป้าหมายสิ่งเหล่านี้ ที่แตกต่างจากคนอื่น

นี่เป็นสิ่งสําคัญสําหรับคุณ เพราะในโลกนี้ คุณคือคนพิเศษที่ ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร ไม่ว่าเวลาไหนก็ตาม

ในความเป็นจริง มนุษย์ทุกคนล้วนอยากมีพื้นฐานเหมือนกัน แต่แตกต่างกันที่ ในแต่ละคนมีความต้องการไม่เท่ากัน สิ่งนี้ จะทําให้ คุณเรียงลําดับความสําคัญต่างๆ ไม่เท่ากัน สิ่งที่เป็นตัวกําหนดใน การกระทําของคุณ ก็คือสิ่งที่คุณให้ความสําคัญกับมันนั่นเอง

เป้าหมายของคุณสิ่งที่กําหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และยังเป็นตัวกําหนดใน การกระทําของคุณก็คือเป้าหมายเมื่อคุณได้ตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อตัวเอง ต่อ คนที่คุณรักและต่อองค์กรที่คุณทํางาน เมื่อนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณ ก็คือ “จุดหักเห” หรือ “จุดเปลี่ยน” นั่นเองจากการที่คุณได้รู้ชัดเจนถึงหน้าที่แล้ว คุณจะต้องยอมรับ และ ลงมือทําอย่างเต็มพลังความสามารถที่มีอยู่

ในชีวิตคุณจะเกิด “จุดหักเห” ขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อคุณได้รู้ชัดเจน ถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นคือ รู้ชัดเจนถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของ คุณที่มีต่อตัวเอง ต่อคนที่คุณรักรวมถึงองค์กรที่คุณทํางาน และเมื่อ คุณยอมรับ จงลงมือทําตามหน้าที่ความรับผิดชอบนั้นให้เพิ่มพลัง ความสามารถของคุณเมื่อคุณได้กําหนดเป้าหมายแผนการต่างๆ กําหนดวิธี การ ควบคุม สร้างแรงจูงใจให้แก่ตัวเองแล้ว ในที่สุดคุณ สามารถก้าวเดินไปตามหน้าที่ และความรับผิดชอบเหล่านั้น

ผลของการกําหนดเป้าหมายผลที่คุณจะได้รับจากการกําหนดเป้าหมาย ที่เป็นไปอย่า ชัดเจน และเจาะจงคือ การทําให้ความคิดของคุณสามารถเชื่อมโย กับจุดมุ่งหมายให้ได้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การฟันค้างกําหนดเป้าหมายให้ตัวเอง ทําให้คุณรู้ว่า คุณกําลังเดินไปทา ไหนจงทําให้ความคิดและการกระทําของคุณ พุ่งทะยานมุ่งหน้าไป เป้าหมายนั้นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และสําคัญที่สุดในชีวิตของคุณคือ การเปลี่ยน ตัวเองEcourir rarbe uforhol child Wrouwenverbluncur

ลองเปลี่ยนแปลงตัวเองหนังสือเล่มนี้ ได้ทําให้ผู้คนจํานวนมากทั้งชายหญิง ที่เคยพบ กับความเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นครั้งสําคัญในชีวิตของพวกเขา เพราะ จากการที่พวกเขาได้ทําตามหลักการง่ายๆด้วยความตั้งอกตั้งใจอย่างมุ่งมั่นที่จะทํา คุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตาม

แต่อยากให้คุณลองทําตามหลักการของหนังสือเล่มนี้ แล้วคุณ ค่อยๆ สังเกตตัวเองดูว่า ขณะนี้คุณเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นแล้วและการเปลี่ยนแปลงนั้นเห็นได้ชัดในการคิด การเข้าใจ ความ สามารถในการแก้ปมปัญหา ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะออกมาอย่างมีพลังจาก ตัวคุณ ทําให้คุณน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น กกที่กล่าวมา ดูเหมือนเป็นเพียงคําพูด หรือคําแนะนําที่เป็นไปได้ ยาก แต่มันเป็นไปแล้วจากการลงมือทําและขอบอกมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้อย่างแน่นอน! หากคุณลงมือทําอย่างจริงจัง

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่