กระบวนการของประสิทธิภาพ

กระบวนการ วิธีการหรือการกระทำใดๆที่นำไปสู่ผลสำเร็จโดยใช้ทรัพยากรต่าง ๆอันได้แก่ ทรัพยากรทางธรรมชาติ แรงงาน เงินทุน

กระบวนการ

กระบวนการ ไม่ว่าจะมีวิธีการดำเนินการหรือประกอบการ ที่มีคุณภาพสูงสุดในการดำเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพ

อย่างไรก็ตามการดำเนินการใดๆนั้นก็ขึ้นอยู่กับทรัพยากรณ ขณะนั้นด้วยว่ามีคุณภาพและปริมาณเพียงใด

หากมีคุณภาพมากการจะใช้อย่างเต็มศักยภาพได้นั้นจะต้องใช้ในปริมาณน้อยจึงจะเรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพ

ต่างกันกับทรัพยากรที่มีปริมาณมากแต่คุณภาพต่ำที่จะต้องเลือกวิธีการดึงศักยภาพของทรัพยากรออกมา

ให้ได้มากที่สุดจึงจะเรียกว่ามีประสิทธิภาพจะเห็นได้ว่าคําจํากัดความเหล่านี้ ได้บอกถึงลักษณะ ความเป็นไปของ อารมณ์ ความคิด จิตใจ ร่างกายฯลฯ

เป็นพฤติกรรมที่อยู่ภายในของคนที่สามารถแสดงออก มาให้เห็นได้อย่างชัดเจนขอแต่ละคน และมีความหมายต่อหลายอย่าง

ชีวิตประจําวันของคนเป็นอย่างมาก คุณเห็นด้วยหรือไม่โอลิเวอร์ เวลเดลโอล์ม“จิตใจมนุษย์ เมื่อขยายไปสู่แนวคิดใหม่ ก็จะไม่มีวันย้อนกลับไปสู่มิติเดิมของมันอีก”

Any process, method or action that leads to success by using various resources including natural resources, labor, capital

Process, whether there is a method of operation or operation With the highest quality to perform at its full potential

However, any action depends on the resources at At that time, how much quality and quantity

If there is a lot of quality, the use of the full potential will require a small amount to be called effective.

 Differing with resources that are large but low quality that have to choose the way to pull out the potential of resources

So as to be called effective, can be seen that these definitions Have told the characteristics The possibility of emotions, thoughts, minds, bodies, etc.

Is the behavior within the person who can express To clearly see each one And has many meanings

The daily life of people is enormous. Do you agree? Oliver Vailel Olm “Human Mind When expanding into a new concept Will never go back to its original dimension again. “

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ประสิทธิภาพ

เป็นความสามารถ ที่ในการใช้ความรู้ที่ทําให้เกิด ผลดีของการกระทํา หรือหมายถึง ระดับของการใช้ศักยภาพ

เป็นความสามารถ

เป็นความสามารถ จิตใต้สํานึก เป็นตัวควบคุมระบบการทํางานของร่างกาย เป็นศูนย์รวบรวมความรู้ ความจําทุกอย่าง โดยผ่านประสาทสัมผัส ทั้งห้า

อัตมโนภาพ เป็นภาพความคิด ที่เรามีต่อตัวเราเองและ เป็น สิ่งที่กําหนดความสําเร็จของมนุษย์ และกําหนดพฤติกรรมการ แสดงออกของมนุษย์

แต่คุณอย่าลืมนะว่า ถ้าหากคนเราไม่มีแรงจูงใจ ความสําเร็จก็ ไม่ย่างกรายเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอน

ความสําเร็จ เป็นการทําสิ่งที่เรามีจุดมุ่งหมายให้กลายเป็น ความจริงตามที่ต้องการคนเราจะพบความสําเร็จได้ต่อเมื่อได้ตั้งใจ และทุ่มเท ในการลงมือทําในสิ่งที่ตนมุ่งหวังและต้องการ

ความสุข เป็นภาวะอารมณ์ทางจิตใจ ที่เกิดจากการทําให้ ตัวเองพอใจ สมหวังในสิ่งที่ต้องการ และมันเป็นแรงส่งให้เกิดความ กระตือรือร้นให้เราพุ่งสู่จุดหมายได้เร็วยิ่งขึ้น

Is the ability In the use of knowledge that causes The good effect of action or means of the level of potential use

Is the ability of the mind under the control of the body’s work system Is a knowledge gathering center Every memory Through the five senses

Attitude is a conceptual image Which we have for ourselves and what determines the success of man And determine behavior Human expression

But you don’t forget that If people do not have motivation Success Not to come to you for sure

Success is what we aim to become. The truth as needed

People will find success only when they are determined and dedicated to doing what they want and want.

Happiness is a mental emotional state. Caused by making yourself satisfied, fulfilling what you want And it is a force to generate Enthusiastically allowing us to reach the destination faster.

Efficiency means any process, method, or action that leads to success By using various resources

Including natural resources, labor, capital and methods of operation or operation With the highest quality to perform at its full potential

However, any action depends on the resources at that time, as well as the quality and quantity.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

บทที่ 7 มารู้จัก คํากําจัดความ

 เพื่อให้คุณมีความเข้าใจ ในเนื้อหนังสือมากขึ้น คุณ ต้องอ่านคําจํากัดความพร้อมทั้งทําความเข้าใจไปด้วย ซึ่ง จะเป็นการร่ายต่อคุณมากขึ้น

เพื่อให้คุณมีความเข้าใจ

เพื่อให้คุณมีความเข้าใจ การควบคุมหรือบัญชาจิตใจ เป็นการชี้นําเพื่อให้ตัวเองไปสู่ จุดมุ่งหมาย ตามที่ตนต้องการและเป็นเป้าหมายที่ตนได้ตั้งไว้ล่วงหน้า

ศักยภาพ เป็นความรู้ความสามารถที่มนุษย์มีมาตั้งแต่เกิด รวมถึงความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา
ประสิทธิภาพ เป็นความสามารถในการใช้ความรู้ที่ทําให้เกิด ผลดีของการกระทํา หรือหมายถึง ระดับของการใช้ศักยภาพ

จิตใต้สํานึก เป็นตัวควบคุมระบบการทํางานของร่างกาย เป็นศูนย์รวบรวมความรู้ ความจําทุกอย่าง โดยผ่านประสาทสัมผัส ทั้งห้า

อัตมโนภาพ เป็นภาพความคิด ที่เรามีต่อตัวเราเองและ เป็น สิ่งที่กําหนดความสําเร็จของมนุษย์ และกําหนดพฤติกรรมการ แสดงออกของมนุษย์

เพื่อให้คุณมีความเข้าใจในเนื้อหนังสือมากขึ้น คุณ ต้องอ่านคําจํากัดความพร้อมทั้งทําความเข้าใจไปด้วย ซึ่ง จะเป็นการร่ายต่อคุณมากขึ้น

การควบคุมหรือบัญชาจิตใจ เป็นการชี้นําเพื่อให้ตัวเองไปสู่ จุดมุ่งหมาย ตามที่ตนต้องการและเป็นเป้าหมายที่ตนได้ตั้งไว้ล่วงหน้า

ศักยภาพ เป็นความรู้ความสามารถที่มนุษย์มีมาตั้งแต่เกิด รวมถึงความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา

In order for you to have more understanding of the book, you must read the definitions as well as understand which will make you more active.

Mind control or command It is a guide to allow yourself to reach your desired goals and be the goals you have set in advance.

Potential is the knowledge and ability that humans have since birth. Including knowledge gained from past experiences

Efficiency is the ability to use knowledge that causes The good effect of action or means of the level of potential use

The mind under control is the body’s control system. Is a knowledge gathering center Every memory Through the five senses

Attitude is a conceptual image Which we have for ourselves and what determines the success of man And determine behavior Human expression

In order for you to have more understanding of the book, you must read the definitions as well as understand which will make you more active.

Mind control or command It is a guide to allow yourself to reach your desired goals and be the goals you have set in advance.

Potential is the knowledge and ability that humans have since birth. Including knowledge gained from past experiences

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

มนุษย์มีชีวิตที่วุ่นวาย

การทํากิจกรรมต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะต้องมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้มนุษย์รู้สึกว่า มันเป็นสิ่งที่มีความหมาย และสําคัญสําหรับชีวิตฉะนั้น

การทํากิจกรรมต่างๆ

การทํากิจกรรมต่างๆ สิ่งที่เป็นเป้าหมายสําคัญของมนุษย์ คือ สามา รถก้าวสู่ความสําเร็จตามที่ตนตั้งความหวังไว้

มันขึ้นอยู่กับคุณ เพราะคุณเป็นผู้เลือก!หากเราสามารถคิดและเข้าใจ เราก็สามารถทําให้สิ่งที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ให้กลับเป็นไปได้

เพียงคิดไปข้างหน้า แทนการคิดอยู่กับที่ ชีวิตคุณจะ ประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนH.W. Bee Chex

“คนที่มีจิตใจสูงส่ง ย่อมเปรียบเทียบและประเมินคุณค่า ขอ9ตน กับสิ่งที่สูงกว่าตนคนที่มีจิตใจทําร้าย

จะเปรียบเทียบและประเมินคุณค่าขอตน กับสิ่งต่ําต้อยกว่าตนและคนจิตใจสูง ย่อมพบแSDบันดาลใจให้สร้างสรรค์ ส่วนคนจิตใจดํา มักเห่อเหิม คิดว่าตนเป็นผู้ยิ่งใหญ่”

Humans have a busy life.

Doing various activities Which these things Must have a purpose To make people feel that It is a meaningful thing. And important for life

Doing various activities What is the main goal of mankind is to be able to achieve success as he hopes.

it is up to you Because you are the choice! If we can think and understand We are able to make things that are considered impossible to be possible.

Just think ahead Instead of thinking that your life will definitely succeed. H.W. Bee Chex

“A man with a high heart Would compare and evaluate the value of 9 persons and things that are higher than their own.

Will compare and evaluate your request And things that are inferior to oneself and high minded people Would find SD to inspire creativity People with black mind tend to think that they are great. “

Why do we have to circle the way we live? Do not want to be or be as we want it to be Having both happiness and confusion in the definition of human feelings

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

คุณคิดว่ามีเหตุผลหรือไม่

ความคิด กับการที่คุณไม่รู้ว่าตัวเองจะไปได้ ถึงกับให้คนอื่นมาออกความคิด มาเลือกเป้าหมายแทนคุณ!ข้อสําคัญของการควบคุมบัญชาจิตใจการควบคุมบัญชาจิตใจ เราต้องกําหนดจุดมุ่งหมายไว้ ล่วงหน้า

ความคิด

ความคิด เพื่อทําให้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มีความหมายสําหรับชีวิต ใน อนาคต เมื่อมีตัวกําหนดเราที่สามารถไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้มนุษย์เปรียบเช่นเครื่องยนต์ถ้าจะเปรียบไปจิตใจของคนก็เหมือนกับเครื่องยนต์ที่ต้องมี ผู้ ควบคุมและกําหนดทิศทางให้กับมัน

จะให้เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา มันก็ ย่อมไปตามที่เรา ควบคุมมนุษย์ เป็นพวกที่มักจะถูกกระตุ้นให้เดิน หน้าเข้าสู่จุดหมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสําคัญกับพวกเขามาก โดยที่ พวกเขาเองก็ไม่รู้มาก่อนว่า ทําไมมันถึงเป็นเช่นนี้ หากเขาไม่ได้มุ่ง หน้าสู่จุดหมาย ผลที่เขาได้รับกลับมาคือ ความผิดหวัง ล้มเหลว

เพราะโดยธรรมชาติแล้ว การแสดงออกอย่างเปิดเผย และเป็น ไปตามปกติ ในขณะที่เขามุ่งมั่นไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้ ทําให้เกิดความ ภาคภูมิใจ ที่จะเป็นแรงส่งในการมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจน เมื่อเป็นเช่นนี้ เขาจะเต็มไปด้วยความสุขไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม

Do you think there is a reason?

The idea of ​​not knowing that you can go Even though letting others come out of their thoughts Come to choose a goal instead of you! The key to controlling the mind, controlling the mind command We must determine the purpose in advance.

Thinking to make sense that it is a meaningful thing for future life. When there is a body that determines us that can go to a set destination, humans are like engines. There must be a controller and direction for it.

Will turn left, turn right, it will go as we control human beings who are often urged to walk Face into the destination Which is very important to them, without them knowing that Why is it like this? If he doesn’t aim Face to destination The result he received was disappointment.

Because by nature The expression is open and normal as he strives towards the goal. Resulting in pride that will be a force to move towards a clear goal When this He will be filled with happiness no matter what happens.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

บทที่ 6 ความคิดคือหุ้นส้วน

คนเราคิดอย่างไร ก็ย่อมเป็นไปอย่างนั้น เพราะความ คิดหากยังคงเดิมเขาก็จะต้องมีความเป็นอยู่เหมือนเดิม

คนเราคิดอย่างไร

คนเราคิดอย่างไร ความคิดไม่ได้เป็นสิ่งที่กําหนด ความเป็นอยู่ของคนเท่านั้น แต่แทรกซึมเข้าไปในทุกด้านของชีวิต
หากชายคนหนึ่งคิดว่าเขาเป็น กรรมกร เขาก็ยังคงเป็นกรรมกรต่อไป เพราะเขา

ไม่ได้เปลี่ยนความ คิดที่อยากจะเป็นอย่างอื่น หากเขามีความเชื่อมั่นว่าอยากจะเป็น อย่างอื่น เขาก็สามารถที่จะเป็นได้

แต่เขากลับไม่คิดการควบคุมบัญชาจิตใจคงมีหลายคนที่สงสัยว่าอะไรคือการควบคุมบัญชาจิตใจเรา

กําลังจะอธิบายให้คุณทราบว่า เป็นวิธีการชี้นํา ชักจูง บังคับตัวเองคุณอาจจะมีนงงกับมันพอสมควรกับการถามตัวเองว่าแล้วจะชี้นําตัวเองไปที่ไหนเอาล่ะ!

คราวนี้คุณตกที่นั่งลําบากเสียแล้วราวกับว่า ตอนนี้คุณ กําลังยืนอยู่ที่ช่องขายตั๋วโดยสารรถไฟ เมื่อพนักงานขายตั๋ว

ถามคุณ“คุณต้องการไปลงสถานีปลายทางอะไร” คุณตอบไปว่า “ผมยังไม่รู้จะลงสถานีไหน” หรือไม่ก็ “สถานีไหนก็ได้ คุณเลือกให้หน่อยสิ”

What do people think? It would be like that, because if the idea remains the same, he must have the same existence.

The idea is not what is defined. The well-being of people only But penetrates into all aspects of life
If a man thinks he is a laborer, he will continue to be a laborer because of him.

Did not change Thinking of wanting to be something else If he has confidence that he wants to be something else, he can be.

But he didn’t think of controlling the mind. There are many people who wonder what is controlling our minds.

Is going to explain to you that As a means of directing yourself, you may be confused with it enough to ask yourself where to lead yourself. Okay!

This time, you are in a difficult position, as if you are now standing at the train ticket. When the ticket salesman

Ask you “What do you want to get to the destination station?” You answered, “I don’t know which station to go to” or “Any station. Can you choose? “

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

บทที่ 5 สิ่งที่คาดหวังกับการเปลี่ยนแปลง

เครื่องหมายแสดง ว่าชาตานได้ครอบครองผู้นั้นอยู่เรารู้จักต้นไม้ได้ จากผลของมันฉันใดเราก็สามารถรู้ได้ว่าชีวิตของ มนุษย์คนหนึ่งเป็นผลผลิตของใครฉันนั้น… ผู้ที่เป็น ผลผลิตของผีและชาตาน ในชีวิตจะมีสิ่งเหล่านี้ : นิสัยดุร้าย ความโกรธ ความขัดเคือง ไม่สามารถรักผู้อื่น ไม่

เครื่องหมายแสดง

เครื่องหมายแสดง สามารถให้อภัยศัตรู ชีวิตมีความทุกข์มากกว่า ความสุข โลภและหลงอย่างขาดเหตุผล มีกิเลส ตัณหาราคะรุนแรง มีชีวิตที่ยากจนขาดแคลนโดยไร้ที่พึ่ง อย่างสิ้นเชิง มีความเจ็บป่วยเรื้อรังต้องกินยาเหมือนกินข้าวพัวพัน กับการก่ออาชญากรรม ประกอบมิจฉาชีพ มีการดําเนินชีวิตที่ผิด กฎหมายและจบชีวิตอย่างรุนแรงฉับพลันบางคนมีพฤติกรรมแบบ ตนเองไม่ได้ กลัวตาย ผีเข้าเจ้าทรงให้เห็นกันอย่างชัดๆ คือควบคุมสติสัมปชัญญะ

ผู้ที่เป็นผลผลิตของการยึดมั่นกําลังตนเองและพึ่งตนเอง 1เชีวิตจะมีสิ่งเหล่านี้ : อวดรู้ เชื่อเหตุผลที่จับต้องได้ เท่านั้น มีความหยิ่งจองหอง อวดตัว ไว้ตัว วาง อํานาจ ไม่ยอมอ่อนข้อประนีประนอม มักข่มเหง เอาเปรียบคนอื่นเมื่อมีโอกาส ถือหลักว่าอะไรทําได้ผล ค้มค่าก็ยอมรับสิ่งนั้น มักมีชีวิตเหน็ดเหนื่อย วุ่นวายดิ้นรนแข่งขัน ตลอดเวลา ผลักดันตนเองทุกอย่าง

ตึงเครียด หงุดหงิดง่าย มัก โกรธฉุนเฉียวง่าย ชอบเรียนความรู้ทางโลกที่จะทําให้ตนเองได้ เปรียบต่อผู้อื่นไม่เคยอิ่มใจในการแสวงหาและครอบครองวัตถุ ถึงจะมีความมั่งคั่งร่ํารวยแล้วก็ตาม มีใจที่แสวงหาความมั่นคงอยู่ ลึกๆ แต่ไม่เคยไปถึง กลัวการสูญเสียและกลัวตายขาด ความรักความเมตตาที่แท้จริงมักยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง เพื่อตัดสินคนอื่น อย่างที่นับว่าดีก็มักถือคติว่า “บุญเราไม่ทํากรรม เราก็ไม่ก่อเราไม่ขอยุ่งกับใคร และขอใครอย่ามายุ่งกับเรา ขอใช้ ชีวิตอย่างสงบแบบของตัวเราเพื่อครอบครัวของเราเองเป็นพอ”…

ผู้ที่เป็นผลผลิตของวิญญาณแห่งพระเจ้า ในชีวิตจะมีสิ่ง เหล่านี้ : ความรัก ความปลาบปลื้มใจสันติสุข ความ อดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความ สุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนการถ่อมใจการ มีความหวังเสมอ การให้กําลังใจผู้อื่นแม้ตนเองกําลัง ได้รับความยุ่งยาก การรับใช้ผู้อื่นด้วยความรักมีความอิ่มใจมีความ รู้สึกมั่นคงในความเชื่อและในชีวิตนิรันดร์ไม่กลัวความตายมีชีวิต โดยรวมสงบสุขไม่ขาดแคลนสิ่งจําเป็นในชีวิต…

ในความจริงแล้ว การประกาศให้คนไทยรู้จักกับคริสต์ ศาสนานั้น อุปสรรคไม่ได้อยู่ที่การต่อสู้กับพระพุทธ ศาสนาหรือศาสนาอื่นใดเลยแต่ทว่าอุปสรรคที่แท้จริงนั้น เป็นอุปสรรคเดียวกันกับที่ทุกศาสนาเผชิญอยู่ คือการต่อ ผีมารซาตานที่ทําให้คนไม่ต้องการมีศาสน. แท้จริงต่างหากเต้องการมีศาสนาอย่าง

และมันได้รับกําลังที่สําคัญคือ การที่คนไทยเทใจ ติดถืออํานาจฝ่ายตําของมันคือการสัมผัส ยอมรับ และกราบไหว้บูชา ผี วิญญาณชั่ว ไสยศาสตร์และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์รูปเคารพ ทั้งหลายรอบตัวอย่างบ้า คลั่งงมงาย… ซึ่งทั้งหมดคือสิ่งนอกศาสนาทั้งพุทธศาสนา และคริสต์ศาสนา ที่น่าเป็นห่วงคือชีวิตที่พึ่งพาผีและ ไสยศาสตร์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่มีที่หวังเลยว่าจะพ้นจาก ทั้งการเวียนว่ายตายเกิดรับกรรมในชาติภพต่อไปไม่สิ้นสุดตามคติ

พระพุทธศาสนาและไม่มีที่หวังเลยที่จะพ้นจากวิ่งไฟนรกตามคติ ของคริสต์ศาสนา…“ความตาย” สัจธรรมอันจริงแท้ที่ไม่อาจปฏิเสธ ภาวะ ความจริงที่มนุษย์หวาดกลัวและคิดว่าห่างไกลจาก ตนที่สุด ทั้งที่ความจริงแล้วมันใกล้ชิดและตามติด กระชั้นยิ่งกว่าเงาที่ตามติดร่างกายเลขอายุที่เดิน ไปข้างหน้า กําลังบอกกล่าวตัวเลขแห่งเวลา ที่นําพามนุษย์ก้าว เท้าเข้าหาอ้อมแขนของ “ความตาย” ในทุกขณะ เมื่อทุกชีวิต ล้วนมีความตาย เป็นสิ่งสุดท้ายที่ให้ลิ้มลองรสชาติ จะเร็วหรือช้า รสชาตินั้นย่อมเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่สุดเสมอ สิ่งสําคัญไม่ได้

Mark That Chan had possessed that person, we knew the tree As a result of it, we can know the life of One man is the product of anyone … Who is the product of ghosts and Satan There are these things in life: fierce habits, anger, resentment, not being able to love others.

The sign can forgive the enemy. Life has more suffering than happiness, greed, and misrepresentation, with intense lust. There is a life that is poor, lacking without defenselessness. Completely Having chronic illness, having to eat medicine like eating rice With crimes Assemble criminals There is a wrong life. The law and the sudden death of some people have their own behavior, not afraid of death. Is to control consciousness

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

บทที่4 ความลับที่แปลกประหลาด

ความรู้เหล่านี้ แม้จะมีอายุเก่าแก่ผ่านมาเนิ่นนาน นับ แต่ประวัติศาสตร์ได้เริ่มถูกบันทึกเอาไว้ พวกนักปราชญ์ ใน สมัยก่อนได้ค้นพบความรู้เหล่านี้ แต่ความรู้เหล่านี้ ยังคง เป็นความลับอยู่ต่อไป

ความรู้เหล่านี้

ความรู้เหล่านี้ นับได้ว่าเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดโดยส่วนมากแล้ว คนที่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับความรู้เหล่านี้ ก็ไม่ได้ มีความ เข้าใจมันอย่างแท้จริง

ดังนั้น ความรู้เหล่านี้ จึงยังคงเป็นความลับที่คงความแปลก ประหลาดที่ลึกลับต่อไป ไม่แน่ คุณอาจจะเป็นคนที่ต่างไปจากคน อื่นๆ ที่อยู่อย่างไร้ความสุขบนโลกใบนี้อีกหลายล้านคนก็เป็นได้ คุณ อาจจะเข้าใจถึงความจริง ที่จะช่วย ปลดปล่อยอิสรภาพแก่คุณได้

กลยุทธ์แห่งความสําเร็จหากคุณสามารถที่จะทําให้ผู้คนมากมายที่เดินไปมาอย่ม ถนน หยุดลงเพื่อที่คุณจะถามพวกเขาว่า

“อะไรคือ กลยุทธ์ที่นําไปสู่ความสําเร็จ”ผู้คนในจํานวนห้าสิบคน อาจจะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ สามารถตอบคําถามของคุณได้ เพราะอีก 95 เปอร์เซ็นต์ของคนทั่ว โลก ต่างใช้เวลาหมดไปกับการหลงทางที่เดินเข้าสู่ความล้มเหลวเสีย
หมดสมมติ เราได้บอกชายคนหนึ่งว่า มีปราสาทอันงดงามอลังการ อยู่บนภูเขาที่กําลังรอคอยให้เขาไปครอบครอง เขาอาจอยากจะเชื่อ แต่แน่นอนว่าเขาไม่เชื่อ เพราะเขาเคยถูกหลอกมามากแล้ว ครั้งนี้เขา คงไม่อยากถูกใครหลอกอีก
ถึงจะอย่างไร ปราสาทหลังนั้น ยังคงอยู่บนภูเขา แม้ว่าเขาจะ เดินทาง ไปหรือไม่ไปก็ตาม มันก็ยังอยู่บนภูเขาที่เดิม และไม่ว่าเขา จะอยากได้หรือไม่อยากได้มันมาไว้ในครอบครอง มันก็ยังคงรอคอย ให้เขาเป็นเจ้าของอยู่ดี

นี่คือปัญหาของเรา เพราะชายคนนั้น จะไม่ยอมไปยังปราสาท จนกว่า เขาจะได้เห็นมันก่อน แต่เขาไม่มีทางจะได้เห็น เขาจะต้องเดินทาง ไปหามันเท่านั้นอกจาะ

ช่างเป็นภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก ที่เราต่างเผชิญอยู่ เพราะมันเป็นงานของเรา ที่จะต้องพาคุณไป จนกว่าคุณจะเริ่มมอง เห็นปราสาทหลังนั้น แม้คุณอาจจะเริ่มมองเห็นยอดปราสาทเล็กๆ แต่ก็เป็นสิ่งที่เราพอใจ เพราะคุณได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่จุดประกาย ความอยากรู้อยากเห็น ความตื่นเต้น ความกระตือรือร้น ให้กับคุณได้

กลยุทธ์ที่แท้จริง คือ จุดหมายคนเราจะพบกับความสําเร็จได้ ต้องมีจุดหมายเป็นแกนนํา หากขาดซึ่ง จุดหมาย ก็จะพบแต่ความล้มเหลวตลอดกาล

Chapter 4 Remains a strange secret

These knowledge Even though the old age has passed since the history has been recorded, the wise men in the past have discovered these knowledge. But these knowledge remains a secret.

It can be considered a strange thing. People who know about these knowledge do not really understand it.

So these knowledge Therefore remains a secret that remains strange You might be a person who is different from other people who live without happiness on this planet. Millions of other people can. You may understand the truth that will help liberate you. have

Success Strategies If you are able to make many people who walk around the streets stop, so you ask them

 

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ธรรมชาติได้สร้างกลไกสําเร็จรูปให้แก่มนุษย์ทุกคนตั้งแต่เกิด

มนุษย์ได้พรสวรรค์การคิด การจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ มีความ สามารถในการกําหนดจุดมุ่งหมายของตนเองได้ นํามาซึ่งความสงบ แห่งจิตใจ และความสุขของตน
ความคิดต่าง ๆ ได้รวบรวมไว้ เพื่อช่วยให้คุณได้มุ่งมั่นสู่ความ สําเร็จที่ตั้งไว้ นั่นคือจุดมุ่งหมายส่วนตัวมุ่งมั่นที่จะประสบความสําเร็จ

มนุษย์ได้พรสวรรค์การคิด

มนุษย์ได้พรสวรรค์การคิด เมื่อคุณได้ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่า จะทําให้ความหวัง ความฝัน ของคุณให้กลายเป็นความจริงขึ้นมา ด้วยการเปลี่ยนความหวังให้ เป็นความจริง และมีความมุ่งมั่นไขว่คว้าในสิ่งที่มองเห็น และเริ่มต้น ก้าวแรกบนแนวทางที่นําคุณมุ่งสู่ความสําเร็จ

ขอให้คุณเติมไฟแห่งความมุ่งมั่นที่จะประสบความสําเร็จ จง เติมไฟอันลุกโชนให้แก่ตัวเอง อย่าปล่อยให้มอดลง หากคุณกําลังทํา ตามหลักการของหนังสือนี้อยู่ เชื่อเถิดว่า ความเชื่อมั่นของคุณจะทวี ทุกขณะ และนําความมุ่งมั่นที่คุณมีไปสู่จุดหมายมากขึ้น ทัศนคติใน ใจของคุณจะเริ่มเปลี่ยนไป พร้อมเริ่มจะมีความเชื่อว่า ตัวคุณสามารถ ทําได้ ในเมื่อคุณเชื่อว่า คุณทําได้อย่างที่มุ่งมั่น ในที่สุดคุณทําได้ จริงๆ

ธรรมชาติได้สร้างกลไกสําเร็จรูปให้แก่มนุษย์ทุกคนตั้งแต่เกิด มนุษย์ได้พรสวรรค์การคิด การจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ มีความ สามารถในการกําหนดจุดมุ่งหมายของตนเองได้ นํามาซึ่งความสงบ แห่งจิตใจ และความสุขของตน
ความคิดต่าง ๆ ได้รวบรวมไว้ เพื่อช่วยให้คุณได้มุ่งมั่นสู่ความ สําเร็จที่ตั้งไว้ นั่นคือจุดมุ่งหมายส่วนตัว

Nature has created a successful mechanism for every human being since birth. Humans have a talent for thinking. Creative imagination has the ability to define their own goals. Bring peace of mind and happiness
Various ideas are collected to help you focus on Successfully set That is the personal goal, determined to be successful.

When you have decided that Will make your dreams come true By turning hope into reality and being committed to grabbing what you see and starting the first step on the path that leads you to success

May you fill the fire of determination to be successful. Fill the blaze with fire. Do not let it fade. If you are doing Based on the principles of this book, believe that your confidence will increase every moment and bring your commitment to the goal. Your attitude will begin to change. And begin to believe that you can do it when you believe You can do as you strive. In the end you can really do

Nature has created a successful mechanism for every human being since birth. Humans have a talent for thinking. Creative imagination has the ability to define their own goals. Bring peace of mind and happiness
Various ideas are collected to help you focus on Successfully set That is a personal purpose.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในของสมัยของข้าพเจ้า!?

การค้นพบ คือการค้นพบที่ว่า มนุษย์อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองได้ ด้วยการเปลี่ยนทัศนคติภายในใจของตน” และ Tาก ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ ขึ้นอยู่กับทัศนคติในใจ เป็นสิ่ง ที่มีความสําคัญควรค่าแก่การจดจํา ก็คือ คุณเป็นผู้ควบคุมทัศนคติ ในใจ มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณที่คุณสามารถควบคุมมันได้ตาม ต้องการ luguinartobluri

การค้นพบ

การค้นพบ มุ่งมั่นที่จะประสบความสําเร็จเมื่อคุณได้ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่า จะทําให้ความหวัง ความฝัน ของคุณให้กลายเป็นความจริงขึ้นมา ด้วยการเปลี่ยนความหวังให้ เป็นความจริง และมีความมุ่งมั่นไขว่คว้าในสิ่งที่มองเห็น และเริ่มต้น ก้าวแรกบนแนวทางที่นําคุณมุ่งสู่ความสําเร็จ

ขอให้คุณเติมไฟแห่งความมุ่งมั่นที่จะประสบความสําเร็จ จง เติมไฟอันลุกโชนให้แก่ตัวเอง อย่าปล่อยให้มอดลง หากคุณกําลังทํา ตามหลักการของหนังสือนี้อยู่ เชื่อเถิดว่า ความเชื่อมั่นของคุณจะทวี ทุกขณะ และนําความมุ่งมั่นที่คุณมีไปสู่จุดหมายมากขึ้น ทัศนคติใน ใจของคุณจะเริ่มเปลี่ยนไป พร้อมเริ่มจะมีความเชื่อว่า ตัวคุณสามารถ ทําได้ ในเมื่อคุณเชื่อว่า คุณทําได้อย่างที่มุ่งมั่น ในที่สุดคุณทําได้ จริษๆ

The discovery is the discovery that Humans may change their lives. By changing the attitude within your heart “and everything that happens in your life Depending on the attitude in the heart, what is important to remember is that you control the attitude in your heart. It is part of your life that you can control it as needed. Luguinartobluri

Discovering is determined to be successful when you make a firm decision that Will make your dreams come true By turning hope into reality and being committed to grabbing what you see and starting the first step on the path that leads you to success

May you fill the fire of determination to be successful. Fill the blaze with fire. Do not let it fade. If you are doing Based on the principles of this book, believe that your confidence will increase every moment and bring your commitment to the goal. Your attitude will begin to change. And begin to believe that you can do it when you believe You can do as you strive. Finally, you can do it.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่